Korttidsopphold kan være et tilbud for

  • Personer som i en overgangsperiode trenger medisinsk behandling, omsorg ved sykdom, utredning og observasjon, samt etterbehandling/oppfølging etter sykehusopphold.
  • Personer med behov for lindrende behandling ved livets slutt og der tjenester ikke kan, eller familien ikke ønsker at disse gis i hjemmet.
  • Personer som har andre omfattende behov for helse- og omsorgstjenester og der heldøgns tidsbegrenset opphold i institusjon vil være best egnet.
  • Personer som er under utredning for en demensdiagnose og/eller annen kognitiv svikt og det er behov for observasjon og vurdering av bistandsbehov.
  • Utskrivingsklare fra sykehus.
  • Hjemmeboende med forverret helsetilstand.

Søknad

Ved å benytte skjemaet under søker du generelt om tjenester i Hamar kommune. Du vil bli tildelt tjenester ut i fra ditt behov og der kommunen har ledig kapasitet. 

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)

Ofte stilte spørsmål