Hvem har rett til koordinator og individuell plan

Barn, unge og voksne som har behov for å koordinere hjelp fra flere instanser over en lengre tidsperiode, har rett til en koordinator og få utarbeidet en Individuell Plan (IP). Man kan ha rett til en koordinator, selv om det ikke utarbeides IP. Retten og plikten til individuell plan og koordinator er hjemlet i ulike lovverk.

Hva er individuell plan (IP)

IP er en overordnet plan og et samarbeidsverktøy der bruker eller brukers representant skal ha en aktiv rolle. Individuell plan skal inneholde en oversikt over brukers mål, ressurser og behov for tjenester. I Hamar kommune bruker vi dataprogrammet Visma Flyt til dette arbeidet.

Å ha utarbeidet en IP betyr ikke at man har større rettigheter til tjenester; det er en måte å samordne de tjenestene man har, eventuelt finne fram til tjenester man kan søke.

Henvendelsesskjema

Brukere, pårørende eller tjenesteytere kan sende henvendelsesskjema om behov for IP/koordinator.

Henvendelsesskjema individuell plan og koordinator (PDF, 89KB)

Saksbehandlingstid er 4 uker. Brev med informasjon blir sendt søker pr post. Du har rett til å klage hvis du ikke får innvilget koordinator og IP. Klage sendes til Koordinerende enhet i Hamar kommune, Tildelingsenheten, Ankerskogen, PB 4063, 2306 Hamar.