• Kommunen har nå ansvaret for 169 km kjøreveg, 49 km gang- og sykkelveg og 93 dekar med parkeringsplasser.
  • Statens vegvesen har ansvaret for 27 km riksveger.
  • Innlandet fylkeskommune drifter 32 km fylkesveger og 10 km gang- og sykkelveger