Avløpsvannet transporteres til Hias renseanlegg i Ottestad. Det interkommunale foretaket Hias eier og drifter renseanlegget i Ottestad med tilhørende overføringsledninger, pumpestasjoner og målestasjoner. 

Vannverket og renseanlegget er felles for Hamar, Stange og Løten kommuner. 

Hamar kommune har ansvaret for eget ledningsnett og egne høydebasseng og trykkøkere.​​​​ Innen området vann og avløp har kommunen ansvar for drift og vedlikehold av:

  • Ca. 230 km kommunale vann- og avløpsledninger
  • Pumpestasjoner for vann og spillvann
  • Høydebassenger           

Priser