Arbeidet med oversikten over alle gatenavn er initiert og betalt av Hamar Rotary, som en gave til byen i forbindelse med Hamar Rotarys 60 års markering. Per-Øivind Sandberg har ført arbeidet i pennen.

Våre gater og veger - alfabetisk oversikt

Lenke til kart over Hamar

Abraham Pihls veg, oppkalt etter Abraham Pihl (1756-1821), teolog og astrolog, sokneprest og prost i Vang, Hedmark, kjent for sine mekaniske instrumenter og klokker m.m. Har tegnet Vang kirke som ble oppført etter brannen i 1804.

Adolf Skramstads veg, oppkalt etter Adolf Skramstad (1865-1927), født i Hamar, forfatter og journalist, skrev folkelige historier og småfortellinger, ofte trykt som føljetonger i flere aviser, meget lest og populær i Mjøsdistriktet.

Ajerhagan, oppkalt etter gnr. 311, bnr. 32 Ajerhagan, tidligere husmannsplass, utskilt fra gnr. 311, bnr. 1 Ajer i tidligere Furnes kommune.

Ajervegen, oppkalt etter gnr. 311, bnr. 1 Ajer i tidligere Furnes kommune.

Alderslystvegen, oppkalt etter gnr. 153, bnr. 1 Alderslyst i tidligere Vang kommune.

Alf Prøysens veg, oppkalt etter Alf Prøysen (1914-1970), forfatter og visesanger, født i
Ringsaker, gjorde Hedmarksdialekten kjent over hele landet.

Aluvegen, oppkalt etter gnr. 306, bnr. 1 Alu østre og gnr. 307, bnr. 1 Alu vestre i tidligere Furnes kommune.

Anders Sørensens gate, oppkalt etter Anders Sørensen (1822-1896), komponist og
militærmusiker, fra 1860-årene reiste han som spillemann over store deler av Østlandet. Hans musikk var og er svært populær i distriktet.

Andevegen, oppkalt etter fuglearten. Da det ble utlagt et boligfelt på området Ingeberg i tidligere Vang kommune, fikk de fleste vegene i dette området navn etter en norsk fugleart.

Andreas Pedersens gate, oppkalt etter Andreas Pedersen (1881-1932), sekretær i Hamar kooperative selskap, medlem av Hamar bystyre og en rekke kommunale nemnder, var også formann i Hamar Arbeiderparti.

Andreas Sæhlies gate, oppkalt etter Andreas Olsen Sæhlie (1832-1896), gårdbruker,
bryggerieier og politiker fra Vang, Hedmark, stortingsrepresentant 1868-1879, medvirket til dannelsen av Høires Centralstyre i 1884, ivrig næringslivsmann, bl.a. en av initiativtakerne til opprettelsen av Vangs Sparebank, en av forløperne til dagens Sparebank 1 gruppen.

Andresbakken, oppkalt etter en gammel skibakke som lå i Ingeberg-området, også navn på et borettslag.

Ankerskogvegen, oppkalt etter det skogsområdet som ligger ved eiendommen Sagatun, og som Hermann Anker i sin tid eide. I dag er dette et frilufts- og idrettsområde midt i Hamar.

Ankervegen, oppkalt etter ekteparet Hermann Anker (1839-1896) og Mix Anker (1842-
1892). Hermann Anker var en av de to grunnleggerne av landets første folkehøyskole,
Sagatun på Hamar i 1864. Anla en fyrstikkfabrikk og andre industrielle anlegg i området, men klarte ikke å drive disse med overskudd, senere ble han postmester i Hamar by.

Anne Diesens veg, oppkalt etter Anne Olsdatter Diesen, (1830-1908) eier av gnr. 3, bnr. 1 Disen vestre i tidligere Vang kommune. Hun ga 9 ½ mål av sin eiendom til park for Hamar by i 1878.

Arenavegen, oppkalt etter kafé Arena som lå i HamKams gamle klubbhus på Briskeby
gressbane. Gata het tidligere Bakkegata.

Arnalds gate, oppkalt etter den katolske biskopen Arnaldr (død 1156/1157). Han hadde vært biskop på Grønland før han i 1153 ble den første biskop i Hamarbispedømme da dette ble opprettet i 1153.

Arnsetvegen, oppkalt etter gnr. 162, bnr. 1 Arnset, gnr. 163, bnr. 1 Arnset østre og gnr. 164, bnr. 1 Arnset vestre, alle i tidligere Vang kommune.

Arvesens veg, oppkalt etter Olaus Arvesen (1830-1917), skolemann, journalist og politiker, en av de to grunnleggerne av landets første folkehøyskole, Sagatun på Hamar i 1864, redaktør av Hamar Stiftstidende og Oplandenes Avis, stortingsrepresentant 1892-1894.

Arvid Østbys veg, oppkalt etter Arvid Østby (1897-1974), jernbanemann, bestyrer av
jernbanemuseet på Hamar, boksamler, lokalhistoriker, laget en rekke publikasjoner om Hamar og en omfattende Hamsunbibliografi, ivrig speiderleder, meget benyttet organisasjonsmann.

Aslak Bolts gate, oppkalt etter erkebiskopen i Nidaros Aslak Bolt (død 1450), aktiv deltaker i rikspolitikken i første halvdel av 1400-tallet, tilhenger av en riksrådskonstitusjonalistisk politikk, motstander av dansk kongemakts innflytelse i Norge, men ingen tilhørlighet til distriktet.

Badstuvegen, oppkalt etter byggverk, tidligere fantes det ei badstue i dette området.

Baglervegen, oppkalt etter kirkepartiets militære gruppe (baglerne) i de norske borgerkrigene 1196-1217. Denne gruppen deltok i flere trefninger på Hedemarken og ble støttet av biskopen i Hamar. Det var på grunn av Hamarbiskopens baglerstøtte at birkebeinerne tidlig på 1200-tallet måtte dra over Østerdalen for å berge kongsbarnet i sikkerhet i Trondheim. Dette er bakgrunnen for dagens birkebeinerrenn som går fra Rena i Østerdalen til Lillehammer i Gudbrandsdalen i mars hvert år.

Bakkegata, naturnavn da gata går i en bakke.

Bakkevegen, oppkalt etter en gammel skibakke som lå på et jorde (Bakkejordet) under gnr. 5, bnr. 1 Vien i tidligere Vang kommune.

Banevegen, oppkalt etter jernbanesporet da vegen løper parallelt et langt stykke med
jernbanesporet Hamar-Elverum. 

Bays gate, oppkalt etter Carsten Johannes Bay (1793-1875), cand. jur., fogd i Hedemarken fogderi og den første magistrat i Hamar fra 1849, fungerte også som politimester i Hamar i en periode fra 1849.

Bekkeblomvegen, oppkalt etter plantenavnet. Da det ble gitt gatenavn på området Hjellum i tidligere Vang kommune, fikk vegene i dette området navn etter plantearter i norsk flora.

Bekkefaret, naturnavn da vegen går i et gammelt bekkefar.

Bekkegata, naturnavn da vegen fører til en bekk som er den gamle grensen mellom
eiendommene Storhamar og Holset. Da Hamar ble by i 1849, ble det skilt ut 200 mål fra hver av disse eiendommene.

Bekkelivegen, oppkalt etter det gamle stedsnavnet Bekkelia på det skogbevokste området Bondesvea som lå under gnr. 1, bnr. 1 Storhamar i tidligere Vang kommune og som Hamar bystyre vedtok å kjøpe i 1917.

Bekkesvevegen, oppkalt etter gnr. 311, bnr. 2 Bekkesveen, utskilt fra gnr. 311, bnr. 1 Ajer i tidligere Furnes kommune.

Benterudbakken, oppkalt etter eiendommen Benterud, en tidligere husmannsplass under gnr. 20, bnr. 1 Sælid i tidligere Vang kommune.

Bergsten, oppkalt etter gnr. 8, bnr. 10 Bergsten, utskilt fra gnr. 8, bnr. 6 Li som i sin tid var utskilt fra gnr. 8, bnr. 1 Finsal i tidligere Vang kommune.

Bergvegen, naturnavn da vegen fører til området på Solvang som ble kalt Knausberget. Det verserer også en annen forklaring at vegen er oppkalt etter salmaker Martinius Berg (1857-1939) som bodde i dette området. En tredje forklaring på gatenavnet er at vegen ligger i nærheten av eiendommen Berg eidd i sin tid av Andreas Blystad.

Birkebeinervegen, oppkalt etter den militære gruppen som støttet kong Sverre Sigurdsson og hans etterkommere på den norske tronen 1177-1217. Denne gruppen deltok i flere trefninger på Hedemarken og ble lenge motarbeidet av biskopene i Hamar.

Bispegata, oppkalt etter den høyeste geistlige øvrighetspersonen i Hamar bispedømme.
Hamar har alltid vært bosted for biskopen i dette bispedømmet som ble opprettet i 1153, slått sammen med Oslo bispedømme etter reformasjonen i 1537 og nedlagt i 1602. Hamar bispedømme ble gjenopprettet i 1864 og omfatter i dag Hedmark og Oppland fylker.

Bjørgedalsvegen, oppkalt etter gnr. 295, bnr. 1 Bjørge i tidligere Furnes kommune.
Bjørkvegen, oppkalt etter treslaget. Da det ble gitt gatenavn på området Ener i tidligere Vang kommune, fikk vegene i dette området navn etter norske treslag.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate, oppkalt etter Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910), dikter og åndshøvding, ofte på besøk ved Sagatun folkehøyskole i Hamar, opptrådte flere ganger som folketaler i samme by.

Blæstadgrenda/Blæstadgutua, oppkalt etter gnr. 67, bnr. 1 Blæstad i tidligere Vang
kommune. Høgskolen i Hedmark har en avdeling på denne eiendommen.

Blåklokkevegen, oppkalt etter plantenavnet. Da det ble gitt gatenavn i området Hjellum i tidligere Vang kommune, fikk vegene i dette området navn etter plantearter i norsk flora.

Borchgrevinks gate, oppkalt etter Henrik Christian Borchgrevink (1822-1893),
handelsborger og postekspeditør, den første ordfører i Hamar by 1849-1851. Han hadde også mange andre kommunale verv.

Borgåvegen, oppkalt etter Hamars finske vennskapsby Borgå (finsk Porvoo) som ligger 45 km øst for Helsinki ved Finskebukta, ca. 48.600 innbyggere (2010), tospråklig (finsk 65 %, svensk 32 %), kultursentrum for den svensktalende befolkningen, grunnlagt 1346, domkirke fra 1400-tallet. Viktig havneby med eksportindustri innen metall- og trevareindustri.

Brattrenna, naturnavn, vegen er formet som ei bratt renne/gutu hvor det tidligere lå en
skibakke.

Bregnevegen, oppkalt etter plantenavnet. Da det ble gitt gatenavn på området Hjellum i tidligere Vang kommune, fikk vegene i detter området navn etter plantearter i norsk flora. 

Brennbakkvegen, oppkalt etter gnr. 1, bnr. 27 Brennbakken, utskilt fra gnr. 1, bnr. 3
Brennbakkløkken som i sin tur var utskilt fra gnr. 1, bnr. 1 Storhamar i tidligere Vang
kommune.

Brennsætervegen, oppkalt etter sæterområdet Brennsæter som ligger i Vang allmenning.

Briskebyvegen, navnet på vegen gjennom området Briskebyen som ble innlemmet i Hamar by i begynnelsen av 1900-tallet. Navnet er trolig et oppkallingsnavn etter den gamle forstaden Briskebyen i Oslo. En annen forklaring er at området er mye bevokst med brisk (dvs. einerbusker).

Bronsevegen, oppkalt etter legeringen bronse. Da det ble gitt gatenavn på området rundt Vang prestegård, fikk en del av vegene her navn etter metaller/mineraler/legeringer og liknende.

Brugata, navn etter byggverk som gata fører fram til.

Brygga, navn etter anlegg ved Mjøskanten midt i Hamar by.

Bryggerigata, oppkalt etter den nå nedlagte bedriften Hamar Bryggeri som ble etablert i 1857.

Bryggerivegen, oppkalt etter det gamle, nedlagte Wangs Ølbryggeri, også omtalt som Finsal bryggeri fordi det lå tett inntil eiendomsgrensen på Finsal gård.

Buevegen, navn etter formen på vegen som går i en bue.

Børstadallèen, oppkalt etter gnr. 4, bnr. 1 Børstad i tidligere Vang kommune.

Casparis veg, oppkalt etter Josef Caspari (1857-1952), cand. philol., lektor ved Hamar
katedralskole 1898-1937, flyttet 1937 til Jar, en meget skattet lærer som bl.a. underviste i de klassiske fagene, ivrig friluftsmann.
 
Chr. Johansens gate, oppkalt etter Christian Johansen (1862-1910), verkstedsarbeider,
initiativtaker til dannelsen av Hedemarken Amts Arbeiderparti i 1902 og mangeårig formann i fylkespartiet, medlem av Vang formannskap i flere perioder.

Chr. Mellbyes gate, oppkalt etter Jens Christian Mellbye (1833-1910), jernbaneingeniør,
driftsbestyrer, senere distriktsforstander i NSBs tredje distrikt Hamar, tok avskjed fra NSB i 1907 da som trafikkdirektør, medlem av Hamar bystyre en årrekke.

Christies gate, oppkalt etter Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849), stortingspolitiker, stiftsamtmann i Bergen, fremtredende person å Eidsvollsforsamlingen 1814 og på det overordentlige Storting høsten 1814, ingen lokal tilhørighet.

Christopher Bruuns gate, oppkalt etter Christopher Arnt Bruun (1839-1920), cand. theol., prest og folkehøyskolelærer, grunnla bl.a. ”Vonheim” folkehøyskole i Gausdal, var jevnlig i kontakt med miljøet ved Sagatun folkehøyskole i Hamar.

Dalvikvegen, oppkalt etter Hamars islandske vennskapsby Dalvik som ligger ved munningen av Svarfadardalur i Eyjafjordur, 44 km fra Akureyri, har ca. 2000 innbyggere (2010), fiskeindustri. Den på 1000-tallet landsforviste Hedemarkskongen Rørek ligger gravlagt i nærheten.

Delfinen, oppkalt etter stjernebildet. Da det ble gitt gatenavn på vegene i området Hol i
tidligere Furnes kommune, fikk en del av vegene her navn etter stjernebilder og liknende.

Disen allé, oppkalt etter gnr. 3, bnr. 1 Disen vestre i tidligere Vang kommune.

Disen Torg, oppkalt etter gnr. 3, bnr. 1 Disen vestre i tidligere Vang kommune.

Disenvegen, oppkalt etter eiendommen Østre Disen som i 1850-årene ble slått sammen med gnr. 4, bnr. 1 Børstad i tidligere Vang kommune.

Diesenstrandvegen, oppkalt etter grn.3, bnr. 1 Disen vestre i tidligere Vang kommune.
Denne vegen går langs denne eiendommens Mjøsstrand.

Dr. Greves gate, oppkalt etter Mathias Sigwardt Greve (1832-1912), cand. med.,
kommunelege i Hamar 1868-1882, var i denne perioden ordfører i byens sunnhetskommisjon, underviste ved Sagatun folkehøyskole, utnevnt til direktør for Rikshospitalet i 1883, var en av initiativtakerne til opprettelse av en husflidsskole i Hamar i 1875, gitt navn til ”Dr. Greves barnesåpe”.

Dr. Harboes gate, oppkalt etter Lorentz Konradin Harboe (1864-1932), cand. med.,
praktiserende lege i Hamar fra 1898, lege ved Hamar Jernstøperi og ved Vangs og Furnes sykekasser, medlem av bystyret i Hamar.

Dr. Sopps gate, oppkalt etter Olav Johan Sopp, født Olsen (1860-1931), cand. med., dr.
philos., grunnleggeren av den norske melkekondenseringsindustri, bestyrer av melkefabrikken på Toten som senere ble flyttet til hans fødeby Hamar (Nestlé-fabrikken), utgivere av en rekke bøker om ernæring.

Dr. Waalers gate, oppkalt etter Per Ferdinand Waaler (1866-1923), cand. med., praktiserende lege i Hamar fra 1891, sykehuslege fra 1910, tilsynslege ved Hamar offentlige døveskole, gift med Fredrikke Waaler, forfatteren av den gamle Hamarsangen.

Duevegen, oppkalt etter fuglearten. Da det ble utlagt et boligfelt på eiendommen Ingeberg i tidligere Vang kommune, fikk de fleste av vegene i dette området navn etter en norsk fugleart.

Dælidvegen, oppkalt etter gnr. 75, bnr. 1 Dæli i tidligere Vang kommune.
Dørumvegen, oppkalt etter gnr. 176, bnr. 1 Dørum lille og gnr. 177, bnr. 1 Dørum store,
begge i tidligere Vang kommune.

E.J. Berghs veg, oppkalt etter Even Johannessen Bergh (1873-1958), bakermester, medlem av bystyret og formannskapet i Hamar i 36 år, ledende skikkelse i Hamar Håndverkerforening og i avholdsarbeidet i Hamar, vararepresentant på Stortinget. Han var far til de kjente musikerne Øivind Bergh og Sverre Bergh.

Edvard Munchs veg, oppkalt etter Edvard Munch (1863-1944), Norges mest berømte
kunstmaler, født i Løten, men ellers liten lokal tilknytning.

Eftestøls veg, oppkalt etter Olav Andreas Eftestøl (1843-1930), lærer, styrer av Elverum
lærerskole 1892-1907, skoledirektør i Hamar fra 1907, politiker, bl.a. ordfører i Elverum,
stortingsrepresentant 1906-1915, medlem av en rekke offentlige komiteer, ivrig og radikal forkjemper for å bygge ut det norske skoleverket.

Eivind Engens veg, oppkalt etter Eivind Henrik Engen (1886-1918), tidligere eier av gnr, 6, bnr. 1 Tommelstad i tidligere Vang kommune. Vegen ligger på denne eiendommen. Mye av den boligbebyggelse som finnes i dette området, ble etablert i Eivind Engens eiertid.

Ekornstien, oppkalt etter dyrearten. Da tomtefetlene Greftenmoen 1 og 2 i tidligere Vang kommune skulle få gatenavn, fikk de fleste vegene her navn etter skogsdyr i norsk fauna.

Elggata, navnet er gitt fordi området har hatt et gammelt elgtrekk.

Elgfaret, oppkalt etter dyrearten. Da tomtefeltene Greftenmoen 1 og 2 i tidligere Vang
kommune skulle få gatenavn, fikk de fleste vegene her navn etter skogsdyr i norsk fauna.

Elias Blix gate, oppkalt etter Elias Blix (1836-1902), teologisk professor ved Oslo
Universitet, politiker, kirkestatsråd 1884-1888, landskjent for sin samlediktning, liten
tilhørighet til distriktet.

Elias Hofgaards gate, oppkalt etter Elias Peter Hofgaard (1856-1906), døvelærer, opprettet og bestyrte døveskolen på Hamar fra 1881, ble godt kjent internasjonalt da han var den første som lærte en døvblind elev å kommunisere. Elevens navn var Ragnhild Kaata.

Elise Kjøs gate, oppkalt etter Elise Kjøs (1862-1944), politiker, kom til Hamar i 1902 og var en av stifterne av Hamar Arbeiderpartis kvinnegruppe samme år, aktiv skikkelse i
arbeiderbevegelsen i distriktet, et av de første kvinnelige medlemmene av Hamar bystyre 1917-1919.

Elvegata/Elvesletta/Elvestubben, naturnavn

Enerhaugvegen, oppkalt etter gnr. 3, bnr. 62 Enerhaugen, som i sin tid var utskilt fra gnr. 3, bnr. 1 Disen vestre i tidligere Vang kommune.

Enervegen, oppkalt etter gnr. 20, bnr. 3 Eine i tidligere Vang kommune.

Enggata, oppkalt etter den gamle husmannsplassen Holsetengen som var en av de fem
husmannsplassene som lå i det 400 mål store området som ble avstått fra eiendommene Storhamar og Holset til Hamars bydannelse i 1849.

Engomsvingen, oppkalt etter eiendommene Engom som var utskilt fra Imerslund-gårdene i tidligere Vang kommune.

Erik Werenskiolds veg, oppkalt etter Erik Theodor Werenskiold (1855-1938), meget kjent og populær kunstmaler, det er mange naturalistiske folkelivsskildringer i hans bilder, født på Kongsvinger, men ellers liten lokal tilknytning.

Esperantogata, oppkalt etter det internasjonale hjelpespråket som ble offentliggjort i 1887 av den polske legen Ludvik Zannerhof under pseudonymet Dohtoro Esperanto. Esperanto er utbredt over hele verden og er i bruk på alle livets områder. Gata het tidligere Holmegata.

Even Godagers gate, oppkalt etter Even Godager (1859-1942), kjøpmann, medlem av styret i Hamar Handelsstandsforening og forlikskommisjonen i byen, var i sine yngre år en meget god skøyteløper og var en av dem som gjorde Hamar kjent som landets fremste skøytesportsby.

Fagerlivegen, oppkalt etter gnr. 10, bnr. 20 Fagerli som var utskilt fra gnr. 10, bnr. 1 Vang prestegård i tidligere Vang kommune.

Falkvegen, oppkalt etter fuglearten. Da det ble utlagt et boligfelt på eiendommen Ingeberg i tidligere Vang kommune, fikk de fleste av vegene i dette området navn etter en norsk fugleart.

Falsens gate, oppkalt etter Christian Magnus Falsen (1782-1830), cand. jur.,
høyesterettsjustitiarius, en av de mest fremtredende personene på Eidsvollsforsamlingen 1814, ”grunnlovens far”, ingen tilhørighet til distriktet.

Fargovegen, oppkalt etter Hamars vennskapsby i USA. Fargo som ligger i North Dakota ved Red River, har ca. 105.600 innbyggere (2010) og danner kjernen i en større byregion FargoMoorhed, viktig transport-, handels- og finanssenter. Store slakterier, sete for North Dakota State University som ble grunnlagt i 1890.

Fartvegen, navnet er gitt fordi vegen går forbi Idrettslaget Farts stadionanlegg i Øvre Vang.

Fasanvegen, oppkalt etter fuglearten. Da det ble utlagt et boligfelt på eiendommen Ingeberg i tidligere Vang kommune, fikk de fleste vegene i dette området navn etter en norsk fugleart.

Finsalvegen, oppkalt etter gnr. 8, bnr. 1 Finsal i tidligere Vang kommune.

Finstads gate, oppkalt etter Mikkel Olsen Finstad (1837-1897), kjøpmann og
eiendomsbesitter, tok borgerskap i Hamar 1864, hadde store skogeiendommer i Østerdalen, opprettet flere store legater i Hamar til beste for byens innbyggere, medlem av bystyret og styret i Hamar Sparebank i mange perioder.

Fiolvegen, oppkalt etter plantenavnet. Da det ble gitt gatenavn i området Hjellum i tidligere Vang kommune, fikk vegene i dette området navn etter plantearter i norsk flora.

Fjellhagestien, oppkalt etter gnr. 1, bnr. 145 Fjellhagen som i sin tid var utskilt fra gnr. 1,
bnr. 1 Storhamar i tidligere Vang kommune.

Fjordgløttvegen, oppkalt etter en gammel eiendom under gnr. 1, bnr. 1 Storhamar i tidligere Vang kommune, Fjordgløtt, som ligger slik til at man får et ”gløtt av fjorden”, dvs. ”gløtt av Mjøsa”.

Folkestads gate, oppkalt etter Halvor Olsen Folkestad (1807-1889), cand. theol., den første biskopen i det gjenopprettede Hamar bispedømme fra 1864, tok avskjed i 1887.

Fredrik Monsens gate, oppkalt etter Christian Fredrik Monsen (1878-1954), redaktør, lærer og politiker, lærer i Hamar )03-1919, redaktør av Hamar Arbeiderblads forløper,
skoleinspektør i Hamar fra 1934, ordfører i byen 1917-1919, forsvarsminister og
stortingspresident.

Fredvang allé, oppkalt etter gnr. 3, bnr. 71 Fredvang som i sin tid var utskilt fra gnr. 3, bnr. 1

Disen vestre i tidligere Vang kommune.

Fribeten, oppkalt etter et område under gnr. 4, bnr. 2 Kluke i tidligere Vang kommune. Når det kom drifter av krøtter, bl.a. fra Gudbrandsdalen som skulle videre for å selges som livdyr i Kristiania, måtte man overnatte på ulike steder langs vegen. På Fribeten var det mulig for kvegrøkterne å raste natten over med sin dyreflokk.

Frichs veg, oppkalt etter David Christopher Frich (1833-1917), cand. theol., sokneprest i
Vang 1890-1910, stiftsprost i Hamar bispedømme, far til forfatteren Øvre Richter Frich
(1872-1945).

Fridtjof Harders gate, oppkalt etter Fridtjof Harder (1840-1910), lokomotivfører, meget
interessert og skattet medlem av Hamar Arbeiderforening, ivrig skytter.

Fridtjof Nansens gate, oppkalt etter Fridtjof Nansen (1861-1930), dr. philos., professor,
polarforsker, ledende skikkelse i internasjonalt hjelpearbeid etter 1. verdenskrig, liten lokal tilhørighet.

Frognervegen, oppkalt etter gnr. 181, bnr. 1 Frogner i tidligere Vang kommune.

Frøbergvegen, oppkalt etter gnr. 305, bnr. 1 Frøberg i tidligere Furnes kommune.

Furnesvegen er vegen som fører ut av Hamar og går mot Furnes.

Furubergvegen, oppkalt etter gnr. 309, bnr. 1 Furuberget i tidligere Furnes kommune.
Furuvegen/Furukollen, oppkalt etter treslaget da det var mye furu i området.

Galgebergvegen, oppkalt etter området som fra gammelt av har blitt benevnt Galgeberg, trolig hvor det i eldre tid skal ha stått en galge, dvs. vært et rettersted.

Gamlevegen, den gamle vegen i Ilseng-området som førte over fra Vang prestegjeld til
Romedal prestegjeld.

Gartnerløkka, oppkalt etter gartnervirksomheten på Åker-området i tidligere Vang
kommune.

Gerhard Munthes gate, oppkalt etter Gerhard Peter Frantz Wilhelm Munthe (1849-1929), berømt kunstmaler, født og oppvokst i Elverum. Bror av forfatteren Margrethe Munthe (1860- 1931).

Gerhard Schønings gate, oppkalt etter Gerhard Schøning (1722-1780), historiker, professor ved Sorø Akademi i Danmark, senere geheimarkivar i København. Han skrev en kjent skildring om sin reise gjennom Hedemarken i den tiden han bodde i Trondheim.

Gilestubben, oppkalt etter gnr. 193, bnr. 1 Gile i tidligere Vang kommune.

Gjøagata, oppkalt etter polarskuta ”Gjøa” som Roald Amundsen brukte da han ledet
ekspedisjonen som krysset Nordvestpassasjen 1903-1906.

Glimmervegen, oppkalt etter silikatmineraler. Da det ble gitt gatenavn på området rundt Vang prestegård, fikk en del av vegene her navn etter metaller/mineraler/legeringer og liknende.

Granittvegen, oppkalt etter bergarten. Da det ble gitt gatenavn på området rundt Vang
prestegård, fikk en del av vegene her navn etter metaller/mineraler/legeringer og liknende.

Granlivegen, oppkalt etter gnr. 6, bnr. 9 Granli som i sin tid var utskilt fra gnr. 6, bnr. 1
Tommelstad i tidligere Vang kommune.

Granvegen i Hamar, oppkalt etter treslaget fordi det var mye gran i området.
Granvegen, oppkalt et treslaget. Da det ble gitt gatenavn på området Ener i tidligere Vang kommune, fikk vegene i dette området navn etter norske treslag.

Greftenenga, oppkalt etter gnr. 89, bnr. 1 Greften i tidligere Vang kommune.

Grensen, vegen går i den gamle grensen mellom Hamar og Vang.

Grubholvegen, oppkalt etter den gamle eiendommen som i dag er delt mellom gnr. 65, bnr. 1 Blæstad og gnr.. 171, bnr. 1 Aalstad, begge i tidligere Vang kommune.

Grusvegen, oppkalt etter bergartsfragmenter. Da det ble gitt gatenavn på området rundt Vang prestegård, fikk en del av vegene her navn etter  metaller/mineraler/legeringer og liknende.

Grønnegata, oppkalt etter en av hovedgatene i Hamarkaupangen fra middelalderen. Den gamle Grønnegate kan ha fått sitt navn fordi ”Grønnegate” har vært et ”vandrenavn” fra århundrer tilbake, et gatenavn på vandring, ikke bare fra by til by, men også fra land til land. Den ”grønne gate” var trolig en allé med mengder av grønne blader og vekster.

Gråbeinvegen, navnet er gitt fordi det i eldre tid skal ha vært mye ulv (gråbein) i dette
området. Gubbestuvegen, oppkalt etter ei gammel skihytte gnr. 306, bnr. 7 Gubbestua som i sin tid ble utskilt fra gnr.306, bnr. 1 Alu østre i tidligere Furnes kommune.

Gunnars gate, oppkalt etter Hamarbispen Gunnar Torgardsson (død 1473), biskop i Hamar 1441-1473. Han kronet den svenske adelsmannen Knut Knutsson Bonde til norsk konge ved Mjøsbredden høsten 1449, men måtte senere gjøre om dette etter press fra danskekongens tilhengere.

Gustav Heibergs gate, oppkalt etter Gustav Heiberg (1856-1935), cand. jur.,
høyesterettsadvokat med egen praksis i Hamar fra 1883, medlem av bystyret i mange år,
ordfører 1908, 1910 og 1914-1916, stortingsrepresentant 1892-1894.

Gutua, oppkalt etter ei gammel gutu på gården Furubergets grunn, dvs. en sti/veg med gjerde på begge sider.

Gåsbuvegen, oppkalt etter et gammelt sæterområde Gåsbusæter i Vang allmenning, her er det nå bygd et moderne skianlegg. Stedet er utgangspunkt for mesteparten av fritidsbruken av Vang allmenning.

Hafsalvegen, oppkalt etter gnr. 76, bnr. 1 Hafsal i tidligere Vang kommune.
Hagavegen, veger både på Ajer og på Ingeberg, naturnavn da vegene fører til havnehager. 

Hagestien, naturnavn da stien fører til en havnehage.

Hakabekkvegen, oppkalt etter bekken med samme navn. Bekken var Hamarkaupangens østgrense i middelalderen, men ble vestgrensen ved nyanlegget av Hamar by i 1849. Bekken er nå lagt i rør.

Hallvards gate, oppkalt etter Hamarbispen Hallvard som døde i 1349 rammet av den pesten som ble omtalt som Svartedauden. Han var biskop i Hamar i tidsrommet 1320-1349.

Halvdans gate, oppkalt etter Oplandskongen Halvdan Kvitbein som skal ha levd på 600-tallet, var en av ynglingekongene.

Halvor Hoels gate, oppkalt etter Halvor Nielsen Hoel (1766-1852), gårdbruker og agitator fra gården Hoel på Nes, Hedmark, leder av den politiske opposisjon på Østlandet mot den ledende embetsstanden i første del av 1800-tallet, ble bl.a. dømt for oppvigleri, men benådet av Carl Johan for deltakelsen i ”de Halvor Hoelske bondeopløb” 1818, ble valgt som stortingsrepresentant fra Hedemarken amt i 1818, men ble avvist å ta sete i nasjonalforsamlingen av stortingsflertallet på grunn av denne dommen.

Hammersborg, oppkalt etter eiendommen Hammersborg under gnr. 1, bnr. 2 Sagatun i
tidligere Vang kommune.

Hanna Winsnes veg, oppkalt etter Hanna Olava Winsnes (1789-1872), kjent
kokebokforfatter, gift med Paul Winsnes som var sokneprest i Vang, Hedmark i perioden
1840-1875. Hun skrev også en rekke fortellinger under pseudonymet Hugo Schwarz.
Hans Egstads veg, oppkalt etter Hans Olsen Egstad (1866-1957), lærer ved Haugli og
Solvang skoler i Vang, formann i Vang lærerlag, aktiv i kulturlivet og det kirkelige liv, bl.a. i Budistmisjonen.

Hans Nielsen Hauges gate, oppkalt etter Hans Nielsen Hauge /1771-1824), kjent
legpredikant, gjennomreiste Norge på kryss og tvers i perioden 1797-1804 og holdt i disse årene flere oppbyggelser på Hedemarken.

Harald Hardrådes gate, oppkalt etter rikskongen Harald Sigurdsson med tilnavnet Hardråde. Tilnavnet hadde han fått etter han hadde kuet de opprørske oplendingene i 1040-årene. Han lot mynter bli preget i den gamle Hamarkaupangen i sin regjeringstid som varte 1045-1066.

Harestien, oppkalt etter dyrearten. Da tomtefeltene Greftenmoen 1 og 2 i tidligere Vang
kommune, fikk de fleste vegene her navn etter skogsdyr i norsk fauna.

Hauglivegen, oppkalt etter gnr. 4, bnr. 3 Haugli som i sin tid ble utskilt fra gnr. 4, bnr.2
Kluge i tidligere Vang kommune.

Hedmarksgata, oppkalt etter distriktsnavnet Hedmark.

Heggvegen, oppkalt etter treslaget. Da det ble gitt gatenavn på området Ener i tidligere Vang kommune, fikk vegene i dette området navn etter norske treslag.

Heggvinvegen, oppkalt etter gården Heggvin Ufsal som var det tidligere navnet på gnr. 153, bnr. 1 Alderslyst i tidligere Vang kommune. Da sokneprest Abraham Pihl hadde kjøpt gården, fikk den i 1808 navnet Alderslyst.

Heidmanns gate, oppkalt etter Frederik Hartvig Johan Heidmann (1777-1850), amtmann i Hedmark fra 1821, representant på Eidsvollsforsamlingen 1814, stortingsrepresentant 1815-1836, medlem av en kommisjon som skulle ta stilling til opprettelse av kjøpsteder ved Mjøsa, en av byen Hamars ”fedre”.

Helga Blystads veg, oppkalt etter Helga Blystad, født Tokstad (1873-1968), husstellærer,
medlem av Hamar bystyre, ivrig sanitetskvinne, leder av Hamar Sanitetsforening 1922-1947, en ledende skikkelse i arbeidet med å reise Sangen tuberkulosehjem i Hamar i
mellomkrigstiden.

Helge Væringsaasens gate, oppkalt etter Helge Væringsaasen (1836-1917), brukseier, født og bosatt i Elverum, med i det første elevkullet på Sagatun folkehøyskole i 1864, ivrig folkehøyskolemann, skaffet seg en stor boksamling som i dag er til offentlig bruk,
initiativtakeren til opprettelse av Elverum folkehøyskole.

Hellevegen, oppkalt etter naturformasjon da vegen er lagt i hellende terreng gjennom hele det østlige tomteområdet på Solvang i tidligere Vang kommune. En annen forklaring er at det skal ha blitt funnet steinheller her under anlegget av vegen.

Hempavegen, oppkalt etter jordstykket Hempa under gnr. 4, bnr. 1 Disen østre og Børstad i tidligere Vang kommune.

Henrik Ibsens gate, oppkalt etter Henrik Johan Ibsen (1828-1906), verdenskjent dikter, liten tilhørighet til distriktet.

Herman Frangs gate, oppkalt etter Hermann Olsen Frang (1828-1909), byggmester i Hamar fra 1857, bygde bl.a. Hamar kirke og Hamar Kretsfengsel, medlem av Hamar bystyre, formann i Håndverkerforeningen og Arbeiderforeningen.

Hersetgutua, oppkalt etter gnr. 65, bnr. 1 Herset i tidligere Vang kommune.

Hertzbergs gate, oppkalt etter Nils Christian Egede Hertzberg (1827-1911), cand. theol., n og politiker, utnevnt til bestyrer ved Hamar nyopprettede lærerskole (seminar) 1867,
ekspedisjonssjef 1873, statsråd 1882, medlem av regjeringen Selmer som ble fradømt sine posisjoner ved riksrett 1884, grunnla “Norsk Skoletidende”.

Hesteskoen, navnet er gitt fordi man ønsket å hedre de virkelige sliterne i menneskets
tjeneste, hestene, og da gnr. 312, bnr. 1 Vold i tidligere Furnes kommune ble utlagt til
boligfelt, fikk dette området navn som henspiller på arbeidshesten.

Hilles gate, oppkalt etter Arnoldus Marius Hille (1829-1919), cand. theol., lærer ved
Akershus fengsel 1854-1865, domprost i Hamr 1876, biskop samme sted 1887, tok avskjed 1906, en av stifterne av Hamar Indremisjonskrets 1893.

Hjellumvegen, oppkalt etter gnr. 19, bnr. 1 Hjellum i tidligere Vang kommune.

Hjortefaret, oppkalt etter dyrearten.

Holsetbakken, oppkalt etter gnr. 2, bnr. 4 Holsetbakken som i sin tid var utskilt fra gnr. 2, bnr. 1 Holset i tidligere Vang kommune.

Holsetvegen, oppkalt etter gnr. 2, bnr. 1 Holset i tidligere Vang kommune. 200 mål av denne eiendommen ble i 1849 utlagt til bygrunn for det nyopprettede Hamar.

Holsvegen, oppkalt etter gnr. 308, bnr. 1 Hol i tidligere Furnes kommune.

Holsvegen, oppkalt etter gnr. 64, bnr. 1 Hol nordre i tidligere Vang kommune.

Holtmyra, oppkalt etter ei myr under gnr. 88, bnr. 24 Holtet som i sin tid ble utskilt fra gnr. 88, bnr. 1 Slemsrud øvre i tidligere Vang kommune.

Hommelstadvegen, oppkalt etter gnr. 174, bnr. 1 Hommelstad i tidligere Vang kommune.

Horns gate, oppkalt etter Carl Willoch Ludvig Horn (1841-1913), rektor, tiltrådte som
bestyrer av den nyopprettede kommunale middelskole på Hamar 1873, senere rektor ved Hamar høiere almenskole (Hamar Katedralskole fra 1936), forfatter av flere lærerbøker, formann i folkeakademienes landsforbund, ordfører i Hamar by.

Hubredgutua, oppkalt etter gnr. 15, bnr. 1 Hubred store og gnr. 16, bnr. 1 Hubred lille, begge i tidligere Vang kommune.

Hulda Garborgs gate, oppkalt etter Karen Hulda Garborg, født Bergersen (1862-1934),
forfatter og journalist, gift med forfatteren Arne Garborg. Hun var født i Stange, og vokste opp i Hamar, ivrig deltaker i den frilynte ungdomsbevegelsen, bl.a. instruktør i leik og dans.

Høiensalgate, oppkalt etter en gammel husmannsplass Høiensal under gnr. 1, bnr. 1
Storhamar i tidligere Vang kommune., en av de fem gamle husmannsplassene som lå i det området som utgjorde bygrunnen for Hamar i 1849.

Høyvangvegen, oppkalt etter forsamlings- og festlokalet Høyvang på gnr. 70, bnr. 1
Nashaugs grunn i tidligere Vang kommune. Vangs Grundlovsforening fikk i 1887 et
jordstykke av Nashaugs eier til tomt for et forsamlingslokale som noe senere fikk navnet
Høyvang.

Håkon Håkonssons gate, oppkalt etter rikskongen Håkon 4 Håkonsson som regjerte i
perioden 1217-1263 da den norske kongemakt var på det høyeste av sin internasjonale
innflytelse (storhetstiden), bygde i 1240-årene Mjøskastellet ved Stein gård i Ringsaker som motvekt til Hamarbispens borg i Hamarkaupangen.

Håkons gate, oppkalt etter rikskongen Håkon 5 Magnusson som regjerte 1299-1319, den siste mannlige kongsætling i Hårfagreætta. Han var i årene 1273-1299 hertug på Østlandet og påbegynte byggingen av Akershus festning.

Ilsengvegen, oppkalt etter gnr. 191, bnr. 1 Ilseng i tidligere Vang kommune.

Imerslundvegen/Imerslundmarka, oppkalt etter gnr. 29, bnr. 1 Imerslund store, gnr. 30, bnr. 1 Imerslund østre, gnr. 30, bnr. 2 Imerslund mellem og gnr. 31, bnr. 1 Imerslund vestre, alle i tidligere Vang kommune.

Ingelsrudvegen, oppkalt etter gnr. 83, bnr. 1 Ingelsrud i tidligere Vang kommune.
Ingeberggutua, oppkalt etter gnr. 24, bnr. 1 Ingeberg store og gnr. 25, bnr.1 Ingeberg lille, begge i tidligere Vang kommune.

Ingebergsbakken, oppkalt etter gnr. 25, bnr. 6 Bakkløkken og Bakken som i sin tid ble
utskilt fra gnr. 25, bnr. 3 Ingeberg østre i tidligere Vang kommune.

Ingvoldstadvegen, oppkalt etter gnr. 172, bnr. 1 Ingvoldstad store og gnr. 173, bnr. 1
Ingvoldstad lille, begge i tidligere Vang kommune.

Ivar Aasens gate, oppkalt etter Ivar Aasen, språkforsker og dikter, grunnleggeren av
landsmålet/nynorsken, var på forskerferd flere ganger i området, liten lokal tilhørighet.

Jac. Marstens gate, oppkalt etter Jacob Marsten (1859-1931), verkstedarbeider, ansatt ved jernbaneverkstedet i Hamar 1897, en av stifterne av Hamar Arbeiderparti, æresmedlem av partilaget, medlem av bystyret i mange år, formann i skolestyret, ivrig deltaker i avholdsbevegelsen.

Jens Jensens gate, oppkalt etter Jens Jensen (1833-1885), seminarlærer, ansatt ved Hamar lærerskole (seminar), formann i Håndverkerforeningen, den ledende konservative politiker i Hamar 1882-1885, en av stifterne av ”Hamar konstitutionelle Samfund”, ivret for biblioteksaken, ordfører i Hamar by 1883-1885.

Jessnesvegen, oppkalt etter gnr.265, bnr. 1 Jessnes øvre, gnr. 266, bnr. 1 Jessnes nedre og gnr. 267, bnr. 1 Jessnes søndre, alle i tidligere Furnes kommune.

Johan Fastings gate, oppkalt etter Johan Jacob Fasting (1849-1926), jernbaneingeniør,
baneinspektør i tredje distrikt Hamar 1893-1899, tok avskjed som overbestyrer ved
Hovedbanen 1918, medlem av Hamar bystyre, en av lederne for Den evangelisk-lutherske frikirke i Hamar, ga bl.a. tomt til menighetens kirke i byen.

Johan Hirschs gate, oppkalt etter Johan Leuthäuser Hirsch (1843-1923), landbrukslærer,
opprettet 1871 en privat landbruksskole på Jønsberg i Romedal, den frøste direktør ved
Landbrukshøyskolen på Ås 1895, bestyrer av Storhove landbruksskole i Fåberg fra 1904,
medlem bl.a. av styret i Norges Bondelag. 

Johan Nordhagens veg, oppkalt etter Johan Nordhagen (1856-1956), landskjent grafiker, lærer ved Den Kgl. Tegneskole 1899-1919, motivene i hans kunst er for det meste hentet fra Hedemarken, bildene er naturalistiske og bærer preg av presisjon og håndverksmessig dyktighet.

Johannes Skraastads gate, oppkalt etter Johannes Skraastad, også kalt Johannes O (1649-1700), gårdbruker og treskjærer, drev gården O i tidligere Vang kommune, meget dyktig og produktiv treskjærer, arbeider av ham finnes over hele Østlandet, bl.a. prekestolen i Romedal kirke fra 1675.

Just Brochs gate, oppkalt etter Just Johan Bing Broch (1854-1947), ingeniør,
seksjonsingeniør ved statsbanene med bopel på Hamar 1894-1913, medlem av bystyret,
ordfører 1911, stortingsrepresentant 1898-1903, flittig bidragsyter til dagspressen, forfattet flere skuespill.

Jølstadbakken, oppkalt etter gnr. 4, bnr. 26 Jølstadbakken som i sin tid var utskilt fra gnr. 4, bnr. 5 Rolls Løkke i tidligere Vang kommune.

Jønsrudvegen, oppkalt etter en gammel eiendom Jønsrud under gnr. 1, bnr. 1 Storhamar i tidligere Vang kommune.

K.O. Bjerklis veg, oppkalt etter Kristian Olsen Bjerkeli (1884-1957), lærer, førstelærer ved Storhamar skole (1914-1953), medlem av Vang skolestyre og menighetsråd, medlem av Norges Lærerlags landsstyre, ivrig for hagebrukssaken, formann i Hedmark
Hagebruksforening i 25 år.

Kallerudvegen, oppkalt etter gnr. 117, bnr. 1 Kallerud i tidligere Vang kommune.

Kappvegen, oppkalt etter gnr. 63, bnr. 10 Kapp som i sin tid var utskilt fra gnr. 63, bnr. 1
Karset nedre i tidligere Vang kommune.

Karjolvegen, oppkalt etter kjøretøyet, ligger på Voldsjordet.

Karl Jemtes gate, oppkalt etter Hamar-biskopen Karl Jensson Jemte (død 1512), biskop i Hamar 1504-1512, arrestert og anklaget for landsforræderi mot danskekongen, tilnavnet tyder på at han stammet fra Jemtland.

Karl Sigurdssons gate, oppkalt etter Hamar-biskopen Karl Sigurdsson som antas å være av Skaktavl-ætt (død 1487), biskop i Hamar 1473-1487, eier av Grefsheim gård og gods på Nes,Hedmark, var også en periode lensherre på Akershus slott.

Karlsvognen, oppkalt etter stjernebildet. Da det ble gitt gatenavn på vegene i området Hol i tidligere Furnes kommune, fikk en del av vegene her navn etter stjernebilder og liknende.

Karsetgutua, oppkalt etter gnr. 63, bnr. 1 Karset nedre og gnr. 63, bnr. 4 Karset øvre, begge i tidligere Vang kommune.

Kavegen, oppkalt etter Karine (Ka) Kjeldstadli, (1914-2001) en engasjert og populær person i lokalmiljøet som bodde lenge her på Solvang.

Kincks gate, oppkalt etter Bernt Magnus Kinck (1827-1890), kjøpmann, tok borgerskap i
Hamar 1852, ble den første banksjef i Oplandske Kreditbank (DNB) i 1883, medlem av
bystyre en årrekke, ordfører 1855, 1857, 1868 og 1876.

Kirkebyenga/Kirkebysvingen, oppkalt etter gnr. 49, bnr. 1, Kirkeby vestre, gnr. 49, bnr. 4 Kirkeby øvre og gnr. 49, bnr. 5 Kirkeby nedre, alle i tidligere Vang kommune.

Kirkegata, navn etter byggverk, Hamar domkirke innviet i 1867.

Kirsten Flagstads veg, oppkalt etter Kirsten Malfrid Flagstad (1895-1962), internasjonalt
kjent sanger, Wagner-tolker, Norges første operasjef, født på Hamar og var hele sitt liv knyttet til sin fødeby.

Kjeldevegen, naturnavn da vegen fører til en vannkilde.

Klukevegen, oppkalt etter gnr. 4, bnr. 2 Kluke søndre og nordre i tidligere Vang kommune.

Kløvervegen, oppkalt etter plantenavnet. Da det ble gitt gatenavn på området Hjellum i
tidligere Vang kommune, fikk vegene i dette området navn etter plantearter i norsk flora.

Knausvegen, naturnavn da området har form som en knaus og er kalt Knausberget.
Kneiken, naturnavn da vegen har form som ei kneik.

Knut Alvssons gate, oppkalt etter Knut Alvsson av adelsfamilien Tre Roser (ca. 1455-1502), norsk-svensk adelsmann, forsøkte i et opprør å rive Norge ut av hendene på den dansk-norske kongen. Eier av Grefsheim gård og gods på Nes,Hedmark.

Kobbervegen, oppkalt etter metallet. Da det ble gitt gatenavn på området rundt Vang
prestegård, fikk en del av vegene her navn etter metaller/mineraler/ legeringer og liknende.

Kokerivegen, oppkalt etter en bygning på Melkefabrikkens grunn, kokeriet. Det er blitt
hevdet at navnet Koigen like nedenfor Melkefabrikken er en dialektform av ordet kokeriet. Andre hevder at navnet har oppstått etter den uttalen de engelske ingeniørene hadde av ordet kokeriet. Atter andre hevder at Koigen er en dansk uttaleform av kokeriet.

Kolltjernvegen, oppkalt etter et tjern på Storhamars grunn med samme navn. Tjernet er nå helt tørrlagt.

Konglevegen, navnet er gitt fordi det er mye furukongler i det området på Greftenmoen hvor vegen går gjennom.

Kongsvegen, strekningen fra Vang prestegård til Løten grense ble tidligere omtalt som ”Den Trondhjemske Kongeveg”, derav dagens vegnavn.

Konvallvegen, oppkalt etter plantenavnet. Da det ble gitt gatenavn på området Hjellum i tidligere Vang kommune, fikk vegene i dette området navn etter plantearter i norsk flora.

Kornsilovegen, navn etter byggverk, kornsiloen på Storhamar ble bygd under 1. verdenskrig som den største kornsiloen i landet.

Korsgata, oppkalt etter Korsjordet hvor den gamle katolske Korskirken eller Korskapellet i Hamarkaupangen lå, litt øst for bispegården.

Korslundvegen, oppkalt etter gnr. 1, bnr. 12 Korslund som i sin tid var utskilt fra gnr. 1, bnr. 1 Storhamar i tidligere Vang kommune.

Kristian Bakkens veg, oppkalt etter Kristian Bakken (1888-1954), platearbeider,
oppsynsmann, leiegårdsbestyrer og politiker, ledende skikkelse i Hamar Jern- og
Metallarbeiderforening 1907-1954, ordfører i Hamar 1935-1940, 1945-1948.

Kristin Lavransdatters veg, oppkalt etter en romanskikkelse Kristin Lavransdatter,
hovedpersonene i en meget kjent romantriologi fra norsk middelalder, skrevet av Sigrid
Undset. En del av handlingen skjer på Hamar.

Kroken, naturnavn, vegen er formet som en krok.

Krokstien, naturnavn, stien er formet som en krok.

Kronborgvegen, oppkalt etter en gammel eiendom Kronborg under gnr. 2, bnr. 1 Holset i tidligere Vang kommune.

Krystallvegen, oppkalt etter stoffet krystall. Da det ble gitt gatenavn på området rundt Vang prestegård, fikk en del av vegene her navn etter metaller/mineraler/legeringer og liknende.

Kurudvegen, oppkalt etter gnr. 182, bnr. 1 Kurud i tidligere Vang kommune.

Kvartsvegen, oppkalt etter mineralet. Da det ble gitt gatenavn på området rundt Vang
prestegård, fikk en del av vegene her navn etter metaller/mineraler/legeringer og liknende.

Kvennvegen, oppkalt etter byggverk da det lå ei gammel kvern i området.

Kvitbekkgata, oppkalt etter gnr. 1, bnr. 298 Kvitbekken som i sin tid var utskilt fra gnr. 12, bnr. 84 Nordviken V under gnr. 1, bnr. 1 Storhamar i tidligere Vang kommune.

Kvitmyrvegen, oppkalt etter myra med samme navn som lå under gnr. 1, bnr. 3
Brennbakkløkken i tidligere Vang kommune.

Kvækavegen, oppkalt etter gnr. 185, bnr. 1 Kvæka i tidligere Vang kommune.

Kyhns gate, oppkalt etter Ludvig Kyhn (1817-1890), cand. jur., amtmann, senere
stiftsamtmann i Hedemarkens amt fra 1865, en av initiativtakerne til anlegget av jernbane mellom Hamar og Elverum som startet opp i 1862, den første stortingsrepresentanten med bosted Hamar by.

Kåtorpgrenda, oppkalt etter gnr. 10, bnr. 15 Kåtorp østre og gnr. 10, bnr. 35 Kåtorp vestre, begge i sin tid utskilt fra gnr. 10, bnr. 1 Vang prestegård i tidligere Vang kommune.

Lageråvegen, oppkalt etter elva Lageråa.

Lars Hollos gate, oppkalt etter Lars Kristensen Hollo (1826-1902), musiker og komponist, en av de fire Hedemarkens klassikerer” i musikklivet, dyktig fiolinist og kjent spillemann over Hedemarken, flyttet til Hamar og dannet her sitt eget orkester, har komponert ca. 330 melodier.

Lars Jordes veg, oppkalt etter Lars Jorde (1865-1939), kunstmaler, født på Prestegårdsjordet i Vang,Hedmark, malte mange landskapsbilder med motiver fra Hedemarksbygdene.

Lars Skrefsruds gate, oppkalt etter Lars Olsen Skrefsrud (1840-1910), misjonær og
språkforsker, kjent som grunnleggeren av Santalmisjonen. Han var født i Fåberg, men hadde ellers liten lokal tilhørighet.

Leirvegen, oppkalt etter sedimentet leire. Da det ble gitt gatenavn på området rundt Vang prestegård, fikk en del av vegene her navn etter metaller/mineraler/legeringer og liknende.

Lekeparkvegen, vegen fører frem til et lekeparkanlegg på området Smedby i tidligere Vang kommune. Tidligere kalt Parkvegen.

Lerhusvegen, oppkalt etter gnr. 22, bnr. 1 Lerhus i tidligere Vang kommune.

Lerkevegen, oppkalt etter fuglearten. Da det ble utlagt et boligfelt på eiendommen Ingeberg i tidligere Vang kommune, fikk de fleste av vegene i dette området navn etter en norsk fugleart.

Lierbakken, oppkalt etter Jens Olsen Lier (1832-1904), skomakermester som bodde på
eiendommen Lierbakken rett opp for Triangelen midt i Hamar sentrum, en ledende skikkelse i musikklivet i distriktet, var bl.a. leder av kavalerimusikk ved Oplandske Ridende Jægerkorps, medlem av bystyret i flere perioder, formann i Hamar Håndverkerforening i mange år.

Liljevegen, oppkalt etter plantenavnet. Da det ble gitt gatenavn i området Hjellum i tidligere Vang kommune, fikk vegene i dette området navn etter plantearter i norsk flora.

Lille Presterudveg, oppkalt etter gnr. 310, bnr. 1 Presterud i tidligere Furnes kommune.

Lille Strandgate, oppkalt etter beliggenheten ved Mjøsstranda i Hamar.

Lilleajervegen, oppkalt etter gnr. 311, bnr. 25 Lille Ajer som i sin tid var utskilt fra gnr. 311, bnr. 1 Ajer i tidligere Furnes kommune.

Lillebrors veg, oppkalt etter ei populær barnevise skrevet av Alf Prøysen.

Limhusvegen, oppkalt etter byggverk, dvs. et hus som ble brukt som kalkbrenneri, lim ble i eldre tid brukt som betegnelse på brent kalk.

Lindbergbakken, oppkalt etter rørlegger og handelsborger Johan Lindberg som eide gnr. 4, bnr. 8 Bakkeli som i sin tid var utskilt fra gnr. 4, bnr. 5 Rolls Løkke i tidligere Vang
kommune. Lindberg bodde her i perioden 1902-1905, i dag Holsetgata 71. Johan Lindberg var født i Sverige i 1859 og flyttet til Moss i 1916.

Linjevegen, navnet er gitt fordi vegen følger jernbanelinjen ved Ilseng fra Vang over i Stange kommune.

Linneavegen, oppkalt etter plantenavnet. Da det ble gitt gatenavn i området Hjellum i
tidligere Vang kommune, fikk vegene i dette området navn etter plantearter i norsk flora.

Lottenvegen, oppkalt etter eiendommen Lotten under gnr. 314, bnr. 3 Stav i tidligere Furnes kommune. 

Lundstuvegen, oppkalt etter de to husmannsplassene Lundstuen under gnr. 313, bnr. 1 Lund søndre i tidligere Furnes kommune.

Lundvegen, oppkalt etter Hamars svenske vennskapsby Lund som ligger i Skåne i
byregionen Stor-Malmö, har ca 110.500 innbyggere (2010), er et gammelt handels- og
kultursentrum, bispesete og universitetsby. Lund domkirke er Sveriges mest berømte
romanske byggverk, påbegynt ca. 1080.

Lyngrabben, navnet er gitt fordi det er mye lyng i området rundt tomtefeltet Greftenmoen 3 i tidligere Vang kommune.

Lyren, oppkalt etter stjernebildet. Da det ble gitt gatenavn på vegene i området Hol i tidligere Furnes kommune, fikk en del av vegene her navn etter stjernebilder og liknende.

Lærer Mikkelsens veg, oppkalt etter Hans Mikkelsen (1834-1908), lærer i Vang i 40 år, en aktiv deltaker i arbeidet med Vang og Furnes Barnehjem. Fra 1877 til 1893 var han lærer ved Haugli skole og ”førte en ypperlig penn”. Bodde på Tommelstads grunn.

Lønnvegen, oppkalt etter tresalget. Da det ble gitt gatenavn på området Ener i tidligere Vangkommune, fikk vegene i dette området navn etter norske treslag.

Løypevegen, navnet er gitt fordi den gamle skiløypa gikk her gjennom Ankerskogen og
Klukhagan til Aluberget, Frøbergsberget og HIL-hytta.

Mabel Sandberg veg, oppkalt etter Mabel Ragna Sandberg, født Peterson (1884-1937).
Vegen er oppkalt etter henne som en representant for den familien som i flere generasjoner var eier av Storhamar gård, gnr. 1, bnr. 1 Storhamar i tidligere Vang kommune.

Magnus den Godes veg, oppkalt etter rikskongen Magnus Olavsson med tilnavnet den gode, død 1047. På Åker gård møttes Mangus den Gode og hans fars halvbror Harald Hårdråde i 1046 og delte riket mellom seg.

Mangussenløkka, oppkalt etter Anders Mangussen (1827-1900), bokbindermester, tok
borgerbrev som en av de første i Hamar i 1849, var ivrig ”hobbyjordbruker” og leide denne løkka på 52 mål av eieren av Børstad gård.

Malmvegen, oppkalt etter bergarten. Da det ble gitt gatenavn på området rundt Vang
prestegård, fikk en del av vegene her navn etter metaller/mineraler/legeringer og liknende.

Marcus Thranes gate, oppkalt etter Marcus Møller Thrane (1817-1890), redaktør og
sosialistisk arbeiderfører, skapte den første norsk arbeiderforening 1848, kraftig vekst i tallet på arbeiderforeninger frem ti 1851 da de ble oppløst av myndighetene og Thrane dømt for oppvigleri og satt i fengsel. Stor oppslutning om Thranebevegelsen på Hedemarken.

Marka, naturnavn

Marmorvegen, oppkalt etter bergarten. Da det ble gitt gatenavn på området rundt Vang prestegård, fikk en del av vegene her navn etter metaller/mineraler/legeringer og liknende. 

Maths Pedersens gate, oppkalt etter Mathias Pedersen (1843-1942), kjøpmann, startet sin egen jernvareforretning i Hamar, en av banebryterne for rutebiltrafikken i distriktet,
fremtredende medlem av Hamar Handelsstandsforening, medlem av bystyret i flere perioder. 

Melanderjordet, oppkalt etter en tidligere eier av eiendommen, Johan Alfred Melander, født i Sverige 1860, drev som landhandler og agent på gnr. 10, bnr. 22 Solberg i tidligere Vang kommune tidlig på 1900-tallet.

Melkeveien, oppkalt etter galaksegruppen. Da det ble gitt gatenavn på vegene i området Hol i tidligere Furnes kommune, fikk en del av vegene her navn etter stjernebilder og liknende.

Midtstranda, naturnavn ved Mjøsa.

Midtvangvegen, oppkalt etter det området vegen går igjennom, dvs. området Midtvang i tidligere Vang kommune.

Mikkelstien, oppkalt etter dyrearten, dvs. rev. Da tomtefeltene Greftenmoen 1 og 2 skulle få gatenavn, fikk de fleste vegene her navn etter skogsdyr i norsk fauna.

Minkvegen, oppkalt etter dyrearten.

Mogens gate, oppkalt etter Hamar-biskop Mogens Lauritsson (død 1542), den siste katolske biskopen i Hamarkaupangen 1513-1537, arrestert for sin motstand mot innføringen av den lutherske statskirkeordning i Norge.

Mogens Svales veg, oppkalt etter Mogens Svale (ca. 1530-1581), befalingsmann av dansk slekt, spilte en fremtredende rolle i den nordiske syvårskrig 1563-1570, bodde fra 1571 en tid på Åker gård i tidligere Vang kommune.

Morenevegen, oppkalt etter jordarten. Da det ble gitt gatenavn på området rundt Vang
prestegård, fikk en del av vegene her navn etter metaller/mineraler/legeringer og liknende.

Morteruds gate, oppkalt etter Knut Morterud (1797-1873), handelsborger, byggmester og brukseier, bosatt på Lillehammer, drev stor byggevirksomhet i Mjøsområdet, var Hamars første betydelige byggmester, eier av mange hus i Hamar som han hadde oppført, drev også dampsag i byen.

Movegen, navnet er gitt etter området Greftenmoen i tidligere Vang kommune.
Myrvegen, naturnavn da vegen fører over ei gammel myr.

Mæhlumsgutua, oppkalt etter Halvor Ellingsen Mæhlum (1830-1896), slo seg ned som
kjøpmann i Hamar i 1859, men flyttet i 1875 til Lillehammer. Mæhlum forpaktet i sin Hamartid ei løkke under gnr. 6, bnr. 1 Tommelstad i tidligere Vang kommune.

Møllebruvegen, oppkalt etter brua over Flagstadelva som ligger like ved mølla på
eiendommen Arnkvern i tidligere Furnes kommune. 

Møllevegen, oppkalt etter et gammelt byggverk i området. 

Mælomvegen, oppkalt etter gnr. 88, bnr. 14 Mælom som i sin tid ble utskilt fra gnr. 88, bnr. 2 Slemsrud i tidligere Vang kommune.

Mårvegen, oppkalt etter dyrearten.

Måsåvegen, navnet er gitt fordi det er mye mose i området rundt boligfeltet Greftenmoen 3 i tidligere Vang kommune.

Måsåbekkvegen, oppkalt etter bekken med samme navn som renner gjennom Storhamar gårds grunn. Bekken er nå lagt i rør.

Narmovegen, oppkalt etter gnr.33, bnr. 1 Narmo nedre og gnr. 33, bnr. 2 Narmo nedre, begge i tidligere Vang kommune.

Nedre Briskebyveg, er vegen gjennom nedre del av bydelen Briskebyen som trolig har sitt navn etter forstaden Briskeby i Oslo.

Nic. Hellands gate, oppkalt etter Nicolai Helland (1861-1938), kobberslager, flyttet til Hamar i 1894, mangeårig formann i distriktets verkstedsarbeiderforening, medlem av bystyret en rekke perioder, første gang i 1904, ordfører 1927-1931.

Nordahl Griegs gate, oppkalt etter Johan Nordahl Grieg (1902-1943), cand. philol.,
journalist og forfatter, politisk radikal, sterk engasjert i motstandskampen under 2.
verdenskrig, både som dikter og flyger, ble skutt ned i fly og drept under et bombetokt over Berlin 1943, liten tilhørighet til distriktet.

Nordkronen, oppkalt etter stjernebildet. Da det ble gitt gatenavn på vegene i området Hol i tidligere Furnes kommune, fikk en del av vegene her navn etter stjernebilder og liknende.

Nordre Graner, oppkalt etter gnr. 8, bnr. 7 Graner nordre som i sin tid ble utskilt fra gnr.8, bnr. 1 Finsal i tidligere Vang kommune.

Nordsetvegen, oppkalt etter gnr. 9, bnr. 2 Nordset, som i sin tid ble utskilt fra gnr. 9, bnr. 1 Vang klokkergård i tidligere Vang kommune.

Nordvikvegen, oppkalt etter gnr. 1, bnr. 51 Nordviken som i sin tid ble utskilt fra gnr. 1, bnr. 1 Storhamar i tidli8gere Vang kommune.

Norsengs gate, oppkalt etter Gudbrand Pedersen Norseng (1832-1883), vognfabrikant, hans firma var meget kjent som produsent av finere hestekjøretøyer, han vant mange premier på offentlige utstillinger. Det er blitt sagt at Norseng var den første som konstruerte en maskin for potetopptaking.

Nybrottsgutu, oppkalt fordi området her ble lagt ut til flere nybrottsbruk i 1912.
Nygata, navnet ble gitt fordi det i Briskebyområdet allerede var ei opparbeidet gate da denne gata ble anlagt.

Nyhusgutua, oppkalt etter gnr. 68, bnr. 1 Nyhus i tidligere Vang kommune.
Nylendevegen, oppkalt etter gnr. 6, bnr. 7 Nylænde som i sin tid ble utskilt fra gnr. 6, bnr. 1 Tommelstad i tidligere Vang kommune.

Nymovegen, oppkalt etter gnr. 26, bnr. 5 Nymoen utskilt fra gnr. 26, bnr. 4 Skogstad som i sin tid ble utskilt fra gnr. 26, bnr. 1 Kveberg i tidligere Vang kommune.

Nystuvegen, oppkalt etter eiendommen Nystuen under gnr. 1, bnr. 1 Storhamar i tidligere Vang kommune. Eiendommen fikk navnet for å skilles ut fra de gamle stuene som allerede lå i dette området.

Nøtteliten, oppkalt et ei populær barnevise av Alf Prøysen.

Olav Aukrusts gate, oppkalt etter Olav Aukrust (1883-1929), dikter og lærer, fra 1915 var han bestyrer av sin egen folkehøyskole på Dovre, en kjent skikkelse på Opplandene.

Olav Myntmesters gate, oppkalt etter den yrkesgruppen som i Hamarkaupangen preget myntene for øvrighetspersoner, f.eks. konger og biskoper. Det er bevart en mynt fra 1040- årene som er preget av en myntmester Olav i Hamar. Gata het tidligere Harald Hardrådes gate.

Olav Sendstads gate, oppkalt etter Olav Sendstad (1859-1928), landbrukslærer, født på Nes, Hedmark, en av initiativtakerne til opprettelse av Vinterlandbruksskole i Oslo 1886, bestyrer av samme skole fra 1895, medlem av styret i Norges Bondelag.

Olav Tryggvasons gate, oppkalt etter rikskongen Olav Tryggvason som regjerte i perioden 995-1000, falt i slaget ved Svolder.

Ole Bulls gate, oppkalt etter Ole Bornemann Bull (1810-1880), verdensberømt fiolinist,
grunnlegger av samfunnet Oleana i USA, liten lokal tilhørighet selv om han flere ganger holdt konsert i Hamar og på storgårdene på Hedemarken.

Ole Haugaasens gate, oppkalt etter Ole Haugaasen (1890-1935), rådmann, bysekretær i
Hamar 1918-192, deretter borgermester (dvs. rådmann) i Hamar fra 1922, ivrig deltaker i
avholdsarbeidet i distriktet.

Ole Vigs gate, oppkalt etter Ole Vig (1824-1857), folkeskribent, lærer og redaktør, utførte et omfattende folkeoppdragende arbeid, hans arbeid hadde stor innflytelse på det miljøet som stod bak etableringen av Sagatun folkehøyskole på Hamar i 1864.

Oline Holtmons veg, oppkalt etter Oline Holtmon (1874-1968), lærer i Hamar fra 1894,
politiker og organisasjonsmennesker, medlem av Hamar bystyre og skolestyre, nestleder i Norges Lærerindelag, ivrig forkjemper for avholdssaken.

Olsrudvegen, oppkalt etter gnr. 18, bnr. 1 Olsrud i tidligere Vang kommune.

Oluf Kolsruds gate, oppkalt etter Nils Oluf Kolsrud (1885-1945), cand. theol., professor i
kirkehistorie og styrer av Norsk Historisk Kjeldeskrift Institutt, kjent for sin store lærdom, har skrevet en del artikler om forholdene i Mjøsområdet i eldre tid.

Oluf Melvolds gate, oppkalt etter Oluf Melvold (1843-1897), musiker og komponist, født blind, en kjent representant for Østerdalsmusikken, hadde et lite orkester som han reiste rundt med i innlands-Norge på konsertturnéer, flyttet til Hamar i 1891.

Opplandsgata, oppkalt etter distriktsnavnet Oppland.

Orion, oppkalt etter stjernebildet. Da det ble gitt gatenavn på vegene i område Hol i tidligere Furnes kommune, fikk en del av vegene her navn etter stjernebilder og liknende.

Ormsetervegen, oppkalt etter gnr. 50, bnr. 1 Ormseter i tidligere Vang kommune.

Orrevegen, oppkalt etter fuglearten. Da det ble utlagt et boligområdet på eiendommen
Ingeberg i tidligere Vang kommune, fikk de fleste av vegne i dette området navn et en norsk fugleart.

P. Sandviks gate, oppkalt etter Paul Knutssøn Barstad Sandvik (1847-1936), skolemann og musikkpedagog, skolestyrer i Hamar 1882-1922, redaktør av Norsk Skoletidende, Statens sanginspektør 1907-1914, drivende kraft i Hamars musikkliv i flere tiår. En del av denne gata het tidligere Carl Johans gate.

Palerudgutua, oppkalt etter gnr. 10, bnr. 8 Palerud søndre, gnr. 10, bnr. 9 Palerud mellem og gnr. 10, bnr. 10 Palerud nordre, alle i tidligere Vang kommune.

Paradisgutua, oppkalt etter gnr. 10, bnr. 5 Paradis som i sin tid ble utskilt fra gnr. 10, bnr. 1 Vang prestegård i tidligere Vang kommune. Navnet Paradis er i dagligtale blitt forkortet til ”pardis”.

Parkgata, navn på gata som fører til Hamar Park. Området som parken omfatter, ble gitt til byen av eieren av gnr. 3, bnr. 1 Disen vestre i tidligere Vang kommune i begynnelsen av 1900-tallet. En forutsetning for gaven var at byen la ut området til park.

Peder Nilsens gate, oppkalt etter Peder Nilsen (1846-1921), offiser, jernbaneingeniør og
politiker, ansatt som baneingeniør i tredje distrikt-Hamar i 1878, fra 1890 driftsbestyrer
samme sted, 1897-1911 overbestyrer ved Hovedbanen, meget benyttet i det offentlige liv på Hamar, viseordfører, stortingsrepresentant 1889-1891, statsråd 1893-1897, en av
grunnleggerne av Hamar distrikts Innskudd- og Låneforening 1885 (Jernbanebanken).

Peder Olssøns veg, oppkalt etter Peder Olssøn (død 1540), sokneprest i Vang i perioden
1517-1540. Han var således den siste katolske og første lutherske sokneprest i Vang
prestegjeld.

Peter Sinneruds plass, oppkalt etter Peter Sinnerud (1876-1972), gårdbruker på Fjetre gård i Stange. Som medlem av Hamar Idrettslag gjorde han byen internasjonalt kjent som skøyteby, bl.a. som verdensmester på skøyter i 1904.

Pirils veg, oppkalt etter et vanlig bruk hestenavn i distriktet. Da gnr. 312, bnr. 1 Vold i
tidligere Furens kommune ble utlagt til boligfelt, ønsket man å hedre de virkelige sliterne i menneskenes tjeneste, nemlig arbeidshesten. Vegene i dette området fikk derfor navn som er knyttet an til hester.

Platous gate, oppkalt etter Christian Fredrik Stoud Platou (1824-1883), handelsborger i
Hamar fra 1849, banksjef fra 1858 i Hamar-filialen av Kristiania Bank- og Kreditkasse, fra
1877 banksjef i nyopprettede Oplandske Kredittbank, ordfører 1863, medlem av bystyret i mange år, byens første kemner, ivret for bedring av Hamars skolevesen, eier av Ajer gård i tidligere Furnes kommune.

Prestegårdsvegen, en av vegene som går over Vang prestegårds grunn.

Raubekkgata, oppkalt etter gnr. 1, bnr. 292 Raubekken som i sin tid ble utskilt fra gnr. 1, bnr. 84 Nordviken V under gnr. 1, bnr. 1 Storhamar i tidligere Vang kommune.

Reinert Svendsens gate, oppkalt etter Reinert Svendsen (1849-1941), cand. theol., prest og lokalhistoriker, virket i Ringsaker 1881-1925, formann i Hedmark krets av indremisjonen i en årrekke, meget aktiv i det lokalhistoriske arbeidet i distriktet.

Rektor Jørgensens gate, oppkalt etter Jørgen Jørgensen (1841-1922), cand. theol.,
skolemann, bestyrer av Hamar Borgerskole fra 1868 (denne skolen ble 1873 omgjort til en kommunal middelskole), bestyrer av Hamar Pikeskole 1874-1888, rektor ved Hamar
Lærerskole 1888-1914, har skrevet en del skolehistoriske artikler.

Ridabuvegen, oppkalt etter distriktsnavnet Ridabu som i eldre tid og i middelalderen omfattet midtre del av distriktet Hedemarken, bl.a. Vang prestegjeld.

Rigel, oppkalt etter stjernen Riegel som er beta i stjernetegnet Orion. Da det ble gitt gatenavn i området Hol i tidligere Furnes kommune, fikk en del av vegene her navn etter stjernebilder og liknende.

Ringgata, er den gata som går i en ring i ytterkant av den gamle bykjernen i Hamar.

Roald Amundsens gate, oppkalt etter Roald Amundsen (1872-1928), verdensberømt
polforsker, var bl.a. leder av den ekspedisjonen som var først på Sydpolen, liten lokal
tilhørighet.

Rogstadgutua, oppkalt etter gnr. 69, bnr. 1 Rogstad i tidligere Vang kommune.

Rolandsgutua, oppkalt etter gnr. 6, bnr. 67 Roland som i sin tid ble utskilt fra gnr. 6, bnr. 1 Tommelstad i tidligere Vang kommune.

Roligvegen, beboerne har foreslått navnet fordi dette har vært et lite trafikkert område, dvs. et rolig sted.

Rollsløkkvegen, oppkalt etter gnr. 4, bnr. 5 Rolls Løkke som i sin tid ble utskilt fra gnr. 4,
bnr. 1 Disen østre og Børstad i tidligere Vang kommune. Oluf N. Roll kjøpte eiendommen av sin mor i 1899 og eiendommen fikk navn etter ham.

Rosevegen, oppkalt etter planteslaget. Da det ble gitt gatenavn på området Hjellum i tidligere Vang kommune, fikk vegene i dette området navn etter plantearter i norsk flora.

Rugdevegen, oppkalt etter fuglearten. Da det ble utlagt et boligfelt på eiendommen Ingeberg i tidligere Vang kommune, fikk de fleste av vegene i dette området navn etter norske fuglearter.

Ryllikvegen, oppkalt etter planteslaget. Da det ble gitt gatenavn på området Hjellum i
tidligere Vang kommune, fikk vegene i dette området navn etter plantearter i norsk flora.

Rysvea, oppkalt etter gnr. 13, bnr. 1 Ry i tidligere Vang kommune.

Rønningstadvegen, oppkalt etter gnr. 92, bnr. 1 Rydningstad i tidligere Vang kommune.

Rørreks gate, oppkalt etter Opplandskongen Rørrek Dagsson som kjempet mot rikskongen som ville legge Opplandene sterkere under sin kontroll. Rørek ble beseiret, blindet og sendt til Island i nærheten av Hamars vennskapsby Dalvik, hvor han døde i 1021.

Røsslyngvegen, oppkalt etter planteslaget. Da det ble gitt gatenavn på området Hjellum i tidligere Vang kommune, fikk vegene i dette området navn etter plantearter i norsk flora.

Rådyrfaret, oppkalt etter dyrearten. DA tomtefeltene Greftenmoen 1 og 2 i tidligere Vang kommune skulle få gatenavn, fikk de fleste vegene her navn etter skogsdyr i norsk fauna.

Sagatunvegen, oppkalt etter gnr. 1, bnr. 2 Sagatun som i sin tid var utskilt fra gnr.1, bnr. 1 Storhamar i tidligere Vang kommune. Sagatun var landets første folkehøyskole og skolen stod ferdig i 1865.

Sagbakken, oppkalt etter gnr. 82, bnr, 12 Dystvold sag i tidligere Vang kommune.

Sagengvegen, navnet er gitt fordi vegen går over ei eng hvor det tidligere lå ei sag.

Sagstubben, navnet er gitt fordi Flagstadsaga ligger like ved vegen.

Sagvegen, navn etter byggverk, vegen fører til den gamle Opplandssaga ved Mjøsa.

Sandbergvegen, oppkalt etter gnr. 88, bnr. 3 Sandberg som i sin tid var utskilt fra gnr. 88, bnr. 2 Slemsrud nedre i tidligere Vang kommune.

Sangenvegen, oppkalt etter gnr. 1, bnr. 16 Sangen som i sin tid var utskilt fra gnr. 1, bnr. 1 Storhamar i tidligere Vang kommune. Sangen var bygd som en privatbolig for amtsingeniør J. Wærenskiold, men ble i 1930-årene kjøpt av Hamar Sanitetsforening og omgjort til en institusjon for behandling av tuberkulosepasienter. I dag er Sangen et hospicetilbud.

Sanglundvegen, oppkalt etter eiendommen Sanglund under gnr. 6, bnr. 1 Tommelstad i
tidligere Vang kommune.

Sankt Mikaels veg, oppkalt etter ”en Michilis kirke ved Nedre Kjørkjeby i Vang” i katolsk
tid.

Scheels gate, oppkalt etter Johan Christian Ræder Scheel (1823-1898), cand. jur., konstituert magistrat og politimester i Hamar 1853-1864, sorenskriver på Toten fra 1877, en av initiativtakerne til jernbaneanlegget Hamar-Elverum som ble åpnet i 1862, ivrig sportsmann, en drivende kraft i Hamar Gymnastikkforening i 1850-årene.

Seiersteds veg, oppkalt etter Johannes Mathias Sejersted (1797-1886), oberstløytnant og korpssjef i kavaleriet, som eier og bosatt fra 1863 til sin død på gården Finsal i tidligere Vang kommune.

Seljevegen, oppkalt etter treslaget da det er mye selje i dette området.

Seminargata, navn etter byggverk (Hamar seminar = Hamar Lærerskole, etablert i 1867).

Sigurd Jarls gate, oppkalt etter riksjarlen Sigurd Håvardsson fra Rør i Ringsaker, falt i et
slag 1163 under de norske borgerkrigene som hærfører for kongsemnet Håkon Herdebrei.

Sindre Lundes veg, oppkalt etter Sindre Lunde (1893-1971), cand. med., fylkeslege i
Hedmark fra 1933, kjent bl.a. for sin store innsats i kampen mot tuberkulosen. Lunde ledet utbyggingen av den offentlige helsetjenesten i Hedmark, ivrig idretts- og friluftsmann.

Sirius, oppkalt etter stjernen Sirius som er alfa i stjernebildet Store Hund. Da det ble gitt
gatenavn i området Hol i tidligere Furnes kommune, fikk en del av vegene her navn etter stjernebilder og liknende.

Skappels gate, oppkalt etter Even Pedersen Skappel (1815-1875), kjøpmann, Hamars første registrerte handelsborger fra 1849, medlem av det første bystyret sommeren 1849.

Skarpholvegen, oppkalt etter eiendommen Skarphol under gnr. 6, bnr. 1 Tommelstad i
tidligere Vang kommune.

Skattumvegen, oppkalt etter gnr. 183, bnr. 1 Skattum i tidligere Vang kommune.

Skifervegen, oppkalt etter bergarten. Da det ble gitt gatenavn på området rundt Vang
prestegård, fikk en del av vegene her navn etter metaller/mineraler/legeringer og liknende.

Skjønsbergvegen, oppkalt etter eiendommen Skjønsberg under gnr. 4, bnr. 1 Disen østre og Børstad i tidligere Vang kommune.

Skogbrynet, naturnavn da vegen går langs skogbrynet ved Furuberget gård.

Skogstjernevegen, oppkalt etter planteslaget. Da det ble gitt gatenavn på området Hjellum i tidligere Vang kommune, fikk vegene i dette området navn etter plantearter i norsk flora.

Skogsnaret, navnet er gitt fordi vegen går gjennom et gammelt skogsnar.

Skogvegen, naturnavn da vegen førte til skogen ved Børstad gård.

Skolebakken, oppkalt etter byggverk, bakkensom gikk opp til den gamle Veståsskolen i
tidligere Vang kommune.

Skolegata, oppkalt etter byggverk, Midtbyen skole i Hamar.

Skolestien, stien som fører frem til Ingeberg skole i tidligere Vang kommune.

Slemsrudvegen, oppkalt etter gnr. 88, bnr. 1 Slemsrud øvre og gnr. 88, bnr. 2 Slemsrud
nedre, begge i tidligere Vang kommune.

Slettringen, oppkalt etter et gammelt grendenavn Slettringen i området Dørum-Lundeby i tidligere Vang kommune.

Smebyvegen, oppkalt etter gnr. 20, bnr. 5 Smeby som i sin tid ble utskilt fra gnr. 20, bnr. 1 Sælid i tidligere Vang kommune.

Smedbakkvegen, oppkalt etter eiendommen Smedbakken under gnr. 5, bnr. 1 Vien i tidligere Vang kommune.

Smiuhagan, navnet er gitt fordi smie skal være et symbol for den næringsvirksomhet som er planlagt i dette området Trehørningen. Fra gammelt av er dette området kalt ”Hagan”.

Smørkollen, oppkalt etter et meget gammelt stedsnavn Smørkollen under gnr. 7, bnr. 1 Åker i tidligere Vang kommune.

Snekkerstuvegen, oppkalt etter eiendommen Snekkerstuen under gnr. 309, bnr. 1 Furuberget i tidligere Furnes kommune.

Snorres gate, oppkalt etter Snorre Sturlason (1178-1241), islandsk sagaskriver, mest kjent for sagaene om de eldste norske kongene (Heimskringla), ingen lokal tilhørighet.

Solbakkvegen, oppkalt etter eiendommen Solbakken under gnr. 10 Vang prestegård i
tidligere Vang kommune.

Solbråenga, oppkalt etter gnr. 8, bnr. 8 Solbrå som i sin tid ble utskilt fra gnr. 8, bnr. 1 Finsal i tidligere Vang kommune.

Solevegen, oppkalt etter gnr. 10, bnr. 28 som i sin tid ble utskilt fra gnr. 10, bnr. 1 Vang
prestegård i tidligere Vang kommune.

Solhellinga, naturnavn.

Sollivegen, oppkalt etter eiendommen Solli under gnr. 6, bnr. 1 Tommelstad i tidligere Vang kommune. Huset stod opprinnelig på gnr. 316 Snarud i tidligere Furnes kommune, og ble senere flyttet til Solvang.

Solplassvegen, navnet er gitt fordi dette området ligger meget solrikt til med flott utsikt over Mjøsa.

Solvangvegen, oppkalt etter gnr. 6, bnr. 4 Solvang som i sin tid ble utskilt fra gnr. 6, bnr. 1 Tommelstad i tidligere Vang kommune.

Spurvestien, oppkalt etter fuglearten.

St. Jørgens gate, oppkalt etter St. Jørgens kirke i den gamle Hamarkaupangen, en trekirke ved Hakabekken. I tilknytning til kirken lå et hospital for spedalske da St. Jørgen var helgen for personer med denne sykdommen.

St. Olavs gate, oppkalt etter rikskongen Olav Haraldsson, også kalt Olav Digre som regjerte periodevis i årene 1015-1030, falt i slaget på Stiklestad, ble senere gjort til nasjonalhelgen, St. Olav.

Stafsbergvegen, oppkalt etter gnr, 314, bnr.. 1 Stafsberg i tidligere Furnes kommune.

Stangevegen, er vegen som fører ut av Hamar og går mot Stange.

Stasjonsvegen, er vegen som går ned mot gamle Åker stasjon på jernbanestrekningen HamarElverum.

Stavenga/Stavhellinga, oppkalt etter navn på områder under gnr. 314, bnr. 3 Stav i tidligere Furnes kommune.

Steensbergs gate, oppkalt etter Johannes Larsen Steenberg (1776-1801), musiker og
komponist fra Romedal, fiolinist og kjent spillemann i distriktet, hans mest kjente
komposisjon er ”Menuetten til Steinberg” (i ess-dur).

Steinrøysa, oppkalt etter ei kjent vise skrevet av Alf Prøysen.

Stenerstuvegen, oppkalt etter en gammel eiendom Stenerstuen under gnr. 4, bnr. 1 Disen østre og Børstad i tidligere Vang kommune.

Stoltenbergs veg, oppkalt etter Mathias Stoltenberg (1799-1871), portrett- og
landskapsmaler, bodde på Disen østre de siste år av sitt liv, har malt en mengde bilder av embetsmenn og borgere i Mjøsområdet, hans bilder er ”preget av elskverdig følsomhet”.

Store Prestrudveg, oppkalt etter gnr. 310, bnr. 1 Prestrud i tidligere Furnes kommune.

Storhamargata, oppkalt etter gnr. 1, bnr. 1 Storhamar i tidligere Vang kommune.

Stormyrvegen, oppkalt etter myra med samme navn på Storhamar gårds grunn. Myra er nå helt tørrlagt.

Stortorget, Hamars eldste og største torg.

Stousland veg, oppkalt etter Georg Jacob Stousland (1882-1971), ingeniør, direktør ved A/S De norske Melkefabrikker på Hamar i perioden 1917-1948, ivrig friluftsmann og en drivende kraft i Hamar og Hedmark Turistforening som ble stiftet i 1930.

Stranda, en veg i Åkerområdet som går langs Åkersvika.

Strandbakken, en veistubb i Åkerområdet som fører inn i vegen Stranda.

Standgata, naturnavn. Gata er Hamars eldste gate og følger Mjøsstranda. Hamars gamle ”paradegate”, noe som har medført at byen ikke har ei gate med navnet ”Storgata” som de fleste andre byer i Norge.

Strandvegen, naturnavn. Gata går langs Storhamarstranda fra Domkirkeodden og ut mot Hamar Vannverk.

Strømsvegen, navnet er gitt etter den høyspentlinja som går over og delvis langs vegtraséen.

Stålbågågutua, gammelt navn på atkomstvegen til en gammel plass med blestergrop. Man mener at beboeren av denne plassen var en våpensmed som lagde stålbuer eller armbrøster.

Stålvegen, oppkalt etter legeringen. Da det ble gitt gatenavn på området rundt Vang
prestegård, fikk en del av vegene her navn etter metaller/mineraler/legeringer og liknende.

Svalevegen, oppkalt etter fuglearten. Da det ble utlagt et boligfelt på eiendommen Ingeberg i tidligere Vang kommune, fikk de fleste av vegene i dette området navn etter fuglearter i norsk fauna.

Svanevegen, oppkalt etter fuglearten. Da det ble utlagt et boligfelt på eiendommen Ingeberg i tidligere Vang kommune, fikk de fleste av vegene i dette område navn etter fuglearter i norsk fauna.

Svartoldervegen, navnet er gitt fordi det i dette området tidligere var mye av tresorten svartor (svartolder).

Svegutua, oppkalt etter gnr. 10, bnr. 17 Sveen og gnr. 10, bnr. 19 Sveen nedre som begge i sin tid var utskilt fra gnr. 10, bnr. 1 Vang prestegård i tidiger Vang kommune.

Sven Morens gate, oppkalt etter Sven Moren (1871-1938), forfatter, bonde og skogbruker fra Trysil, dyrket østlandsmålet, fremtredende skikkelse i det frilynte ungdomsarbeidete, medlem av styret for Norsk Måldyrkingslag, Statens dikterlønn fra 1936.

Sverdrups gate, oppkalt etter Georg Sverdrup (172-1850), professor i gresk, politiker, en av de mest fremtredende personene på Eidsvollsforsamlingen 1814, liten lokal tilhørighet.

Sverres gate, oppkalt etter rikskongen Sverre Sigurdsson som var regjerende konge i årene 1177-1202, leder av birkebeinerflokken, ble ofte motarbeidet av opplendingene.

Symrevegen, oppkalt etter planteslaget. Da de ble gitt gatenavn på området Hjellum i
tidligere Vang kommune, fikk vegene i dette området navn etter plantearter i norsk flora.

Syver Andersens gate, oppkalt etter Syver Andersen (1855-1925), brukseier og
forretningsmann i Hamar, drev bl.a. stort steinhoggeri, medlem av bystyret i mer enn 30 år, sterkt engasjert i flere sider av det kommunalpolitiske arbeidet, særlig interessert i
menighetsarbeid, ga nytt orgel til Hamar kirke like før sin død.

Sælidvegen, oppkalt etter gnr. 20, bnr. 1 Sælid i tidligere Vang kommune.

Sølvvegen, oppkalt etter metallet. Da det ble gitt gatenavn på området rundt Vang prestegård, fikk en del av vegene her navn etter metaller/mineraler/legeringer og liknende.

Tinnvegen, oppkalt etter metallet. Da det ble gitt gatenavn på området rundt Vang prestegård, fikk en del av vegene her navn etter metaller/mineraler/legeringer og liknende.

Tiurvegen, oppkalt etter fuglearten. Da det ble utlagt et boligfelt på eiendommen Ingeberg i tidligere Vang kommune, fikk de fleste av vegene i dette området navn etter en norsk fugleart.

Todderudvegen, oppkalt etter Peder Gulbrandsen Todderud (1691-1772), offiser, den første norske bondesønn som fikk generals rang. Todderud som var født i Stange, gjorde en glimrende karriere under den store nordiske krig 1708-1720. Ble utnevnt til sjef for 1. Oplandske regiment i 1750 og kjøpte da herresetet Åker i Vang hvor han bodde frem til sin død. Todderud var også en ivrig jordbruker og var blant de første her i landet som dyrket poteter.

Tommelstadvegen, oppkalt etter gnr. 6, bnr. 1 Tommelstad i tidligere Vang kommune.
Tomtervegen, oppkalt etter gnr. 60, bnr. 1 Tomter nordre og gnr. 60, bnr. 2 Tomter søndre, begge i tidligere Vang kommune.

Tonga, oppkalt etter eiendommen Tonga (Tangen) under gnr. 4, bnr. 1 Disen østre og Børstad i tidligere Vang kommune.

Toppenvegen, oppkalt etter eiendommen Toppen i Smedby-området i tidligere Vang
kommune. 

Tordivelen, oppkalt etter ei kjent vise av Alf Prøysen.

Torfinns gate, oppkalt etter Hamar-biskopen Torfinn (død 1285), biskop i Hamar 1278-1285, ble landsforvist etter strid med kongemakten og døde i utlandet. Ble etter sin død betraktet som en hellig person og helgenkåret som St. Torfinn. Det er etter ham den katolske kirke og menighet i Hamar har fått sitt navn.

Torggata, gata som strekker seg mellom Hamars fire gamle torgplasser, fra Jernbanetorget via Østre Torg og Stortorget til Vestre Torg (skoletorget).

Torgny Segerstedts gate, oppkalt etter Torgny Segerstedt (1876-1945), svensk avismann og religionsforsker, aktiv for Norges sak under okkupasjonstiden 1940-1945 som redaktør av Göteborgs Handels- og Sjøfartstidning, innen lokal tilhørighet.

Torshovbakken, oppkalt etter gnr. 12, bnr. 1 Torshov i tidligere Vang kommune.
Torstingsbuvegen, oppkalt etter eiendommen Torstingbu under gnr. 10, bnr. 1 Vang
prestegård i tidligere Vang kommune.

Trugels Kantors gate, oppkalt etter Trugels Olufsson, trolig av adelsfamilien Hummer. Han var kantor (dvs. leder av sangkoret) ved Hamar domkirke da reformasjonen ble innført 1537, levde ennå i 1553 ”en Mand ved hundrede Aar”, en fremtredende skikkelse i Hamarkaupangen.

Tyrivegen, navnet er gitt fordi det er mye furuskog og tyristubber i området.

Tyvholmen, oppkalt etter den holmen som ligger i Mjøsa like utenfor bykjerne som tidligere har ligget under Holset gård.

Uelands gate, oppkalt etter Ole Gabriel Ueland (1799-1870), lensmann og politiker, de
norske bøndenes suverene leder på Stortinget i perioden 1833-1870, liten lokal tilhørighet. 

Utfarten, navnet er gitt fordi denne vegen ble benyttet når folk fra Hamar gjorde utflukter ut av byen.

Utsikten, naturnavn.

Valmuevegen, oppkalt etter planteslaget. Da det ble gitt gatenavn på området Hjellum i
tidligere Vang kommune, fikk vegene i dette området navn etter plantearter i norsk flora.

Valumsvegen, oppkalt etter eiendommen Valum som i dag er innlemmet i gnr. 20, bnr. 1 Sælid i tidligere Vang kommune.

Vanglivegen, oppkalt etter eiendommen Vangli, fest nr. 1 under gnr. 68, bnr. 1 Nyhus i
tidligere Vang kommune.

Vangsvegen, er riksveg 25 ut av Hamar og går gjennom Vang prestegjeld til Løten grense.

Varden, oppkalt etter byggverk, dvs. vegen går mot en gammel varde.

Vektbakken, navn etter byggverk, dvs. det har stått ei gammel høyvekt i dette området.

Vekten, navn etter stjernebildet. Da det ble gitt gatenavn på vegene i området Hol i tidligere Furnes kommune, fikk en del av vegene her navn etter stjernebilder og liknende.

Veltvegen, en veg hvor det var lett å kjøre velt.

Vestre Alu, oppkalt etter gnr. 307, bnr. 1 Alu vestre i tidligere Furnes kommune.
Vestregate, er den gata som var planlagt lengst vest i byen ved opprettelsen av Hamar by i 1849.

Vestre Torg, det vestligste av Hamars torg fra byplanen i 1849 (skoletorget)

Veståsvegen, vegen som går mot og gjennom området Vestås i Vangsåsen.

Vibergvegen, oppkalt etter gnr. 66, bnr. 15 Viberg som i sin tid ble utskilt fra gnr. 66, bnr. 9

Vestjordet under gnr. 66, bnr. 1 Stanger i tidligere Vang kommune.

Viborgvegen, oppkalt etter Hamars danske vennskapsby. Viborg som ligger på Jylland,
sydøst for Limfjorden, har ca. 93.600 innbyggere (2010), en av Danmarks eldste byer, skoleog handelssentrum, bispesete fra 1065 med domkirke fra samme tid, administrasjonssentrum for Viborg amtskommune.

Vienvegen, oppkalt etter gnr. 5, bnr. 1 Vien i tidligere Vang kommune.

Vikbakken, oppkalt etter A/S Wiiks Landhandleri i tidligere Vang kommune som var etablert her i 1917.

Vindholvegen, oppkalt etter gnr. 167, bnr. 1 Vindhol og gnr. 167, bnr. 2 Vindhol lille, begge i tidligere Vang kommune.

Vinkelvegen, navnet er gitt fordi vegen er formet som en vinkel.

Vislies gate, oppkalt etter Vetle Vislie (1858-1933), skolemann og kjent forfatter som skrev nynorsk, lærer i Elverum 1897-1901, rektor ved Hamar Lærerskole 1914-1929, en av initiativtakerne til opprettelsen av Austmannalaget 1899.

Vognvegen, navnet er gitt fordi denne vegen var så godt opparbeidet at man kunne kjøre med hest og vogn her også i gammel tid.

Wedels gate, oppkalt etter Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1779-1840), greve og politiker, Norges stattholder 1836-1840, en av de mest fremtredende personene på
Eidsvollsforsamlingen 1814, liten lokal tilhørighet.

Welhavens gate, oppkalt etter Johan Sebastian Welhaven (1807-1873), oppkalt etter Johan Sebastian Welhaven (1807-1873), professor og dikter, ivrig deltaker i samtidens kulturdebatt, liten lokal tilhørighet.

Wergelands gate, oppkalt etter Henrik Arnold Wergeland (1808-1845), cand. theol.,
riksarkivar og dikter, ivrig deltaker i samtidens kulturdebatt, ivrig forkjemper for
folkeopplysningsarbeid, oppvokst på Eidsvoll, men liten tilhørighet til Hedemarken.

Østlia, naturnavn.

Østlivegen, oppkalt etter eiendommen Østli under gnr. 4, bnr. 2 Kluke i tidligere Vang
kommune.

Østre Alu, oppkalt etter gnr. 306, bnr. 1 Alu østre i tidligere Furnes kommune.

Østregate, er den gata som var planlagt lengst øst i byen ved opprettelsen av Hamar by i 1849.

Østre Torg, det østligste av Hamars torg fra byplanen i 1849.

Øståsvegen, vegen som går mot og gjennom området Østås i Vangsåsen.

Øverenga, oppkalt etter eiendommen Øverenga under gnr. 88, bnr. 2 Slemsrud nedre i
tidligere Vang kommune.

Øverhamninga, navnet er gitt da denne vegen går gjennom den øvre hamninga på gnr. 88, bnr. 2 Slemsrud nedre i tidligere Vang kommune.

Øverlandsvegen, oppkalt etter gnr. 26, bnr. 9 Øverland som i sin tid ble utskilt fra gnr. 26, bnr. 4 Skogly under gnr. 26, bnr. 1 Kveberg i tidligere Vang kommune.

Øverlitunet, oppkalt etter trelastfirmaet Einar Øverli som tidligere drev sin virksomhet her i området et par generasjoner. Vegen het tidligere Granvegen.

Øvre, oppkalt etter gnr. 7, bnr. 148 Øvre som i sin tid ble utskilt fra gnr. 7, bnr. 1 Åker i
tidligere Vang kommune.

Øvre Elverhøy, oppkalt etter gnr. 8, bnr. 9 Elverhøy som i sin tid ble fradelt gnr. 8, bnr. 1
Finsal i tidligere Vang kommune. Vegen er tidligere kalt Elverhøy.

Øysteins gate, oppkalt etter Opplandskongen Øystein Halvdansson som trolig levde på 700- tallet, var en av kongene i den såkalte Ynglingeætten.

Åker allé, oppkalt etter gnr. 7, bnr. 1 Åker i tidligere Vang kommune.

Åkersvikvegen, vegen som går langs vika ved Åker gård.

Ålstadvegen, oppkalt etter gnr. 171, bnr. 1 Aalstad i tidligere Vang kommune.

Åmålsrudvegen, oppkalt etter en gammel eiendom Åmålsrud under gnr. 1, bnr. 1 Storhamar i tidligere Vang kommune.

Aasmund Vinjes gate, oppkalt etter Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870), cand. jur.,
journalist, bladmann og forfatter, kjent forkjemper for større bruk av nynorsk, bl.a. gjennom sitt ukeblad ”Dølen”, liten lokal tilhørighet.