Sprinkleranlegg som forsynes via annen vannkilde enn den ordinære vannforsyningen, tillates ikke samtidig å ha direkte tilkobling til vannledningsnettet. I slike tilfeller skal vannforsyningen enten levere til trykkløst basseng eller være atskilt fra alternativ forsyning.

Sprinkleranlegg som er koblet til kommunalt ledningsnett, skal være isolert fra dette med tilbakestrømssikring, jfr. NS-EN 1717.

Krav ved tilkobling av sprinkelanlegg til kommunalt ledningsnett

I forkant må det sendes inn «Søknad om sanitærabonnement», hvor det beskrives at «sprinkleranlegg» skal etableres. Det forutsettes at det i forkant er avklart med Hamar kommune, VAR-avdeling mht. muligheter og begrensninger.

Alternativ 1:

Det må settes ned en egen privat kum med stengeventil og tilbakestrømssikring/tilbakeslagsventil som plasseres på privat grunn hvis det er forbruksvann på samme anboring til kommunal ledning.

Alternativ 2:

Krav til kum når denne plasseres over kommunal vannledning:

  • Det skal være drenering i kum, dette ordner dere i forbindelse med nedsetting av kum.
  • En 1400-1600 kum, prefabrikkert kum med kombi armatur med ventiler. Bestilles og bekostes av dere. Hamar kommune overtar denne vederlagsfritt etter utførelse.
  • Vannavslag utføres av Hamar kommune.
  • Avgrening til sprinkel skal ha stengeventil og tilbakestrømssikring. Dere bestiller og bekoster dette. Tilbakestrømssikring/tilbakeslagsventilen, etter NS-EN 1717, kan plasseres i samme kum. Tilbakestrømssikring/tilbakeslagsventilen blir ikke Hamar kommune sin eiendom.