Kommunene har inngått avtale med faste renovatører som skal benyttes til tømming av alle private anlegg:

Renovatøren frakter slammet til påslippspunktene "Karl Johan" eller "Kåterud/Kjonerud". Derfra føres det videre til avløpsrenseanlegget i Ottestad.

  • Slamavskillere med wc tilknyttet tømmes en gang pr. år. Tømmingen gjøres automatisk.
  • Slamavskillere uten wc tilknyttet tømmes annethvert år. Tømmingen gjøres automatisk
  • Minirenseanlegg med utvendig slamavskiller tømmes etter bruken i den enkelte husholdning, men minimum en gang i året. Leverandøren av minirenseanlegget varsler kommunen når hyppigheten på tømmingen må endres: Tømmingen gjøres automatisk. Innomhusanlegg tømmes av leverandøren etter behov.
  • Tette tanker tømmes ved behov, men minimum en gang i året. Den enkelte huseier må selv passe på innholdet i tanken, og kontakte renovatør når det nærmer seg full tank.

Kostnader forbundet med tømminger som bestilles utenom åpningstidene hos renovatør (vaktordning) og evt. tilleggstjenester som spyling, blir fakturert abonnenten direkte fra renovatør. Forøvrig faktureres all slamtømming direkte fra kommunen. 

Slamtømming i ulike soner

Hamar kommune er delt inn i 2 områder og 5 soner for slamtømming (septiktømming). Disse er vist i listen nedenfor, som også viser hvilke veger som tilhører de ulike sonene. Slamtømmingen vil bli annonsert for hver av sonene.

Område 1:

Furuberg-Narmo-Imerslund

Limhusvegen, Vikerkollvegen, Jessnesstranda, Snekkerstuvegen, Klukevegen, Østre Alu, Benterudbakken, Furnesvegen, Møllebruvegen, Lerhusvegen, Midtvangvegen (deler av), Børstadalleen, Narmovegen, Ingeberggutua, Imerslundmarka (deler av), Arnkværnvegen, Bjørgedalsvegen (deler av), Strandvegen, Vognvegen, Vold Midtre.

Vang almenning

Søndre St. Olav, Fjellvegen

Område 2:

Lierberget-Gåsbuvegen-Tomtervegen

Svegutua, Finsalvegen, Kappvegen, Tomtervegen, Midtvangvegen (deler av), Karsetgutua, Imerslundmarka (deler av), Bjørgedalsvegen (deler av), Skolebakken, Veståsvegen, Åalerudgutua, Brennsetervegen, Pinnødegården, Sandvollvegen, Ormsetergutua, Fartvegen (deler av), Ingelsrudvegen (deler av), Gåsbuvegen

Øståsvegen-Løten grense-rv. 25

Fartvegen (deler av), Sankt Mikaels veg, Rønningstadvegen, Øståsvegen, Lageråvegen, Stålbågågutua, Alderslystvegen, Heggvinvegen, Ingelsrudvegen (deler av), Greftenenga, Kallerudvegen, Hafsalvegen, Arnsetvegen, Vangsvegen, Høyvangvegen, Rogstadgutua, Rysvea, Nyhusgutua. 

Hommelstad-Hjellum-Ilseng

Lille Hubred, Hanum, Dørum, Ingvoldstadvegen, Slettringen, Kongsvegen, Hommelstadvegen, Gilestubben, Ilsengvegen, Kvækavegen, Kurudvegen, Bregnevegen, Skattumvegen, Symrevegen, Olsrudvegen, Hjellumvegen, Vindholvegen.

Har du fått påpekt feil/mangler ved tømming av anlegget ditt?

Ta kontakt med en fagperson, eks rørlegger, entreprenør, konsulent eller kommunen. Husk også at mange av utbedringene krever tillatelse fra kommunen i forkant.

Noen begreper:
 

Avløpsvann: Det vannet som er brukt inne i huset, til toalettet (svartvann) og bad eller kjøkken (gråvann). Sortvann og gråvann samlet, kalles spillvann.
Slamavskiller/septiktank: En eller flere tanker hvor avløpsvannet samles. Slammet holdes tilbake i slamavskiller, mens vannet ledes videre til grøft/basseng eller lignende.

Tett tank: En tank hvor avløpsvann går inn, men ikke ut. Den skal være helt tett og må tømmes av renovatør/slamtømmer.

Dykker: Det er denne som gjør at slam ikke renner ut i grøft/basseng. Dykkeren sitter på røret ut fra slamavskiller/septiktank.

Skillevegg: Noen slamavskillere/septiktanker er delt i flere rom/kammer. Veggen mellom rommene/kamrene kalles skillevegg.

Fordelingskum: En egen kum mellom slamavskiller/septiktank og grøfter/basseng. Det går flere rør ut fra fordelingskummen. Kummen sørger for at avløpsvannet fordeles jevnt i grøft/basseng.

Pumpekum: Tilsvarende som fordelingskum, sørger denne for at avløpsvann fordeles jevnt i grøft/basseng.

Kort om service og vedlikehold av avløpsanlegg


Alle avløpsanlegg krever ettersyn og vedlikehold av eier hvert år. Det er eier alene som er ansvarlig for at anlegget er i forskriftsmessig stand.

Det er eiers ansvar å sørge for god sikring av alle kummer på eiendommen til enhver tid (gjelder alle typer kummer: vann, avløp, drenering etc.) En dårlig sikret kum kan medføre at dyr eller personer faller ned. Dette kan føre til alvorlig skade og i verste fall med dødelig utfall. Kommunen kan pålegge sikring av kum innen angitt frist (plan og bygningsloven § 28-6 og lokal forskrift om tvungen tømming av avløpsanlegg § 7).

Kommunens renovatør foretar en enkel kontroll av den/de kummer som tømmes, ved hver tømming. Dette er ingen fullverdig kontroll eller godkjenning av anlegget.

Kommunens renovatør gjennomfører et mer omfattende tilsyn av anlegget hvert 5. år. Dette er ingen godkjenning av anlegget.

Alle minirenseanlegg og biologiske filtre skal ha serviceavtale med et godkjent foretak. Godkjente foretak kan være leverandører/produsenter av renseløsninger, eller annet kvalifisert foretak. Avtalene skal være bindende for alle parter og skal ikke kunne løses uten tillatelse fra kommunen.

Om feil og mangler og hva det betyr
 

Feil/mangel: For dårlig adkomst til eiendomen

Kum/kummer vil ikke bli tømt, fordi adkomsten ikke er god nok. Det er ditt ansvar at adkomsten er god nok. Du får et gebyr for oppmøte, uten at tømming blir gjennomført. Eks: kvister, lav portal, smal vei, ikke brøytet/strødd etc. Du kan lese mer om dette i den lokale forskriften § 6 (se henvisning side 1).

Feil/mangel: Hindret adkomst til kum

Kum/kummer vil ikke bli tømt, fordi kumlokk ikke er fritt tilgjengelig. Det er ditt ansvar at kummer er tilgjengelige. Du får et gebyr for oppmøte, uten at tømming blir gjennomført. Eks: plassering av gjenstander oppå lokkene, innbygging eller tildekking. Du kan lese mer om dette i den lokale forskriften § 7 (se henvisning side 1).

Feil/mangel: Høy vannstand/lav vannstand i slamavskiller/septiktank

Noe er feil med anlegget. Dette kan være eks.: tette grøfter, utett kum, fremmedvann (takvann/overflatevann/grunnvann), flere mennesker som bruker anlegget enn det er beregnet for. Dette påvirker nærmiljøet. Eks. lukt, oppslag av kloakk i terreng eller fare for forurensning av drikkevannskilder, grunnvann og andre vannkilder.

Feil/mangel: Utett kum (slamavskiller/septiktank eller tett tank)

Kummen er ikke tett og må utbedres/skiftes.

Feil/mangel: Dykker mangler

Manglende dykker fører til utslipp av slam og forurensende stoffer, slik at rør og grøfter tettes igjen. Vann og slam blir stående i grøft og kummer, som i verste fall kan slå inn i boligen. Ny dykker må ettermonteres.

Feil/mangel: Ødelagt skillevegg

Slamavskiller/septiktank vil ikke fungere som den skal. Konsekvensen blir utslipp av slam til grøft/basseng, som kan føre til at grøfter/basseng blir tettet igjen og må skiftes ut. Tanken må utbedres/skiftes.

Feil/mangel: Tilbakeslag fra grøft

Tilbakeslag fra grøft betyr at grøft/basseng ikke fungerer som det skal. Avløpsvannet blir ikke godt nok renset i jorda og kan medføre forurensning.

Feil/mangel: Oppslag i terreng

Dette skjer når avløpsvannet ikke trenger igjennom jorda. Dette kan medføre forurensning og er uheldig for nærmiljøet.

Feil/mangel: Fremmedvann tilføres slamavskiller (taknedløp eller drenering)

Det er ikke tillatt å føre noe annet enn avløpsvann (sort- og/eller gråvann) fra boligen inn til slamavskiller/septikkum eller tett tank. Hvis eks. takvann tilføres avløpsanlegget, vil dette redusere levetiden til grøft/basseng.

Feil/mangel: Fordelingskum fungerer ikke optimalt

Avløpsvannet fordeles ujevnt i grøft/basseng. Grøftene/bassenget kan bli ødelagt, noen som reduserer levetiden til anlegget. Det er behov for rengjøring og/eller justering. Ta kontakt med rørlegger.

Feil/mangel: Kum renner over

Kan skyldes at tett tank ikke er tømt i tide. For slamavskiller/septiktank vil dette normalt bety at grøft/basseng er tett og ikke fungerer. Utbedring er nødvendig.

Feil/mangel: Det er montert pumpe i forbindelse med tett tank

Pumpe fra tett tank skal ikke forekomme og vil bli politianmeldt.

Feil/mangel: Skadet/ødelagt lokk

Alle kumlokk skal være forsvarlig sikret slik at ulykker ikke skjer. Lokket må skiftes.

Andre feil: 

Ta kontakt med en fagperson, eks rørlegger, entreprenør, konsulent eller kommunen. Husk også at mange av utbedringene krever tillatelse fra kommunen i forkant.

Priser