Før du skal grave

 • Finn ut om det er mistanke om forurensning i grunnen på eiendommen hvor det skal graves, ved å søke opp eiendommen i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. Se også kart som viser forurenset grunn i Hamar nederst på siden.
   

  Selv om du ikke finner informasjon i databasen, kan eiendommen likevel være forurenset. Tidligere bruk av eiendommen kan gi en pekepinn om hva slags forurensning som kan forventes. For eksempel hvis eiendommen ligger i sentrumsområder, tidligere industritomt, avfallsplass eller tidligere branntomt. 

   

 • Hvis det er mistanke om forurenset grunn, må du sørge for at det blir foretatt grunnundersøkelser. Ta kontakt med et konsulentselskap med kompetanse på miljøtekniske grunnundersøkelser. 
   
 • Hvis grunnundersøkelsene påviser forurensning, må du sørge for at det utarbeides en tiltaksplan for hvordan grunnforurensningen på eiendommen skal håndteres. Det finnes ikke noe eget skjema, men tiltaksplanen skal svare på alle punktene i forurensningsforskriftens kapittel 2, §2-6. 
   
 • Skal du slippe anleggsvann på offentlig nett, må du i tillegg hente inn en avklaring fra avdeling for vann, og avløp og renovasjon (VAR). Kontaktinformasjon til vann og avløp (VAR) finner du her. 
   
 • Send inn tiltaksplanen til oss for godkjenningen sammen med en eventuell avklaring fra vann og avløp (VAR).  Dokumenter sendes inn til oss på e-post via postmottak@hamar.kommune.no

Ansvar

Det er du som tiltakshaver som har ansvaret for å finne ut om det er forurensning i grunnen på eiendommen. Som hovedregel krever vi at grunnundersøkelsene og tiltaksplanen utarbeides av et foretak med høy faglig kompetanse på området. 

Du kan ikke sette i gang med gravearbeidene før vi har godkjent tiltaksplanen, uavhengig av om arbeidene er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er fire uker fra du har sendt inn en komplett tiltaksplan til oss. 

Etter at du har gravd

Når arbeidene er utført, skal du sende oss en sluttrapport for håndtering av forurenset grunn. Det finnes ikke et eget skjema, så skrive en tekst som inneholder: 

 • en redegjørelse for gravearbeidene som er utført
 • kvittering som viser at overskuddsmassene er levert til et godkjent deponi for forurensede masser

Vi anbefaler at sluttrapporten utarbeides av et foretak med høy faglig kompetanse på området. Sluttrapport for forurenset grunn behandles uavhengig av en eventuell søknad om ferdigattest. 

Dokumenter sendes inn til oss på e-post via postmottak@hamar.kommune.no

Kart som viser forurenset grunn

 

Prisliste