Luftforurensning oppleves ofte som et problem i store norske byer vinterstid. Kald, stillestående luft, mye biltrafikk med piggdekk, samt vedfyring, er en uheldig kombinasjon når det gjelder luftkvalitet.

Forurensingstyper i lokalmiljøet

Det er i hovedsak to typer forurensing som utgjør et problem fro lokalmiljøet:

  • Svevestøv (forurensende partikler)
  • Nitrogenoksid (NO2).

Fra biltrafikken virvles partikler opp fra asfalt som slites av piggdekk, samt at nitrogendioksid slippes ut gjennom eksos. Vedfyring og oljefyring er også en viktig kilde til partikkelutslipp (28 % på landsbasis). Partikkelutslipp fra lokal industrivirksomhet kan også være en viktig kilde (23 % på landsbasis), men omfanget av dette har vi ikke oversikt over i Hamar.  

I og med at fjernvarme har erstattet oljefyring i Hamar, anses biltrafikken å være den største bidragsyteren i Hamar. (Jfr. Klima og miljøplanen).

Den enkelte husstand med vedfyring kan bidra til renere luft med utskifting til rentbrennende ovner hvis det ikke allerede er gjort.

Målestasjon i Hamar

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunen etablert en mobil målestasjon for luftforurensning i Vangsvegen. Denne måleren registrerer mengde nitrogendioksid (fra eksos) og svevestøv.

Generelt viser målingen at det er lav helserisiko forbundet med luftkvaliteten i Hamar, men det kan være enkelte dager i vinterhalvåret der mengden svevestøv er for høy. Når luftkvaliteten er god, markeres det med grønt i måledataene. I motsatt fall med rødt.

Hvis målingene skulle overskride kritiske grenser over en periode, vil det bli satt inn tiltak. Publikum vil få informasjon på ett eller flere av disse stedene: Våre nettsider (her kan man alltid gå inn på måledata), i våre sosiale kanaler, i pressen og via varslingstjenesten varslemeg.no 

Aktuelle tiltak ved høy luftforurensing kan være

  • Renhold av vegnett
  • Støvdemping av veger
  • Oppfordre til bruk av kollektiv transport, økt sykkelbruk etc.
  • Trafikkreguleringer
  • Varsel som gjør at utsatte befolkningsgrupper selv kan ta hensyn