Vi bygger skoler for fremtida

Arbeidet med ny skolestruktur ble sluttbehandlet av kommunestyret høsten 2022. Målet med den nye skolestrukturen i Hamar er å bygge en effektiv skolestruktur for fremtiden, slik at alle elever i Hamarskolen får gode læringsmiljøer. Vi skal komme frem til gode og fremtidsrettede løsninger, både bygningsteknisk og innholdsmessig for alle som blir berørt. Her kan du lese mer om vedtaket som er gjort om ny skolestruktur i Hamar.

Etter vedtaket om ny skolestruktur i Hamar, ble det gjennomført fire ulike delprosjekter. Det er blant annet gjennomført mulighetsstudier for Prestrud og Ingeberg skole, og prosjektet "Design Hamarskolen" som tas med videre inn i forprosjektene. Du kan lese om de gjennomførte prosjektene her.

Hva skjer videre?

For å gjøre det enklere å følge med på fremdriften i skolestruktursaken og prosjektene som settes i gang, har vi laget en kartfortelling. Her kan du se tidslinje for prosessene, følge med på hva som er planene i de ulike bydelene, og se medvirkningsmuligheter underveis. Vi har også forklart hvordan en byggeprosess i kommunen ser ut, og hvordan de som er berørt vil bli involvert i de ulike fasene.

Åpne kartfortelling i eget vindu

Fremdrift og medvirkning

Både ansatte, foresatte og elever vil bli involvert i prosessen rundt sin egen skole. Et byggeprosjekt i kommunen består av flere faser, og de som blir berørt vil bli involvert i ulik grad i flere av fasene. Planer for ivaretakelse av elever, foresatte og ansatte følges videre opp når vi kommer til forprosjekt på hver enkelt skole. Det skal lages en tidsplan med oversikt over aktiviteter for å sikre gode overgangsordninger som ivaretar både elever og ansatte. 

Har du barn som skal begynne på skolen nå?

Vi har laget svar på ofte stilte spørsmål for deg som lurer på hvilke valg du har når barnet ditt skal begynne på skolen.

Spørsmål og svar om skolestart

Ny forskrift om rett til elevplass ble vedtatt i kommunestyret 30. november 2022, og skal gjøre det enklere for innbyggerne i overgangen til ny skolestruktur. Foresatte kan søke sine elever til den skolen de ønsker, og få vurdert søknaden. Er det plass ved skolen de ønsker plass på, er det liten sannsynlighet for at søknaden ikke blir innvilget.

Forskrift om rett til skoleplass

Nyheter