Kapittel 1: Formål og virkeområde

§ 1-1. Formål
Forskriften skal sikre likeverdig behandling i saker om skoletilhørighet. Den skal videre sikre elever og foreldres forutsigbarhet når det gjelder hvilken skole de sokner til. Forskriften skal ivareta elevers rett til å gå på nærskolen.

§ 1-2. Virkeområde
Forskriften gjelder alle barn i grunnskolepliktig alder bosatt i Hamar kommune.
Kapittel 2. Skolekretser

Kapittel 2: Skoleplass

§ 2-1. Skoletilhørighet
Alle elever har etter opplæringslova § 8-1 rett til å gå på nærskolen. Kommunen kan i forskrift bestemme hvilken skole de ulike geografiske områdene i kommunen sokner til, (skolekretsgrenser). Skolekretsgrensene skal være i samsvar med nærskoleprinsippet i opplæringslova.

Alle barn får tildelt skoleplass ut fra folkeregistrert adresse.

§ 2-2. Inndeling i skolekretser
Hamar kommunes skolekretsgrenser er definert i kommunens kart over skolekretser, slik de fremgår av vedlegg. (kommer)

Skolekretsgrensene er fastsatt etter hensyn til geografi, topografi, samlede nærmiljøer, skolevei og skolenes kapasitet.

Dersom en skole ikke har kapasitet til å ta inn alle elevene bosatt i skolekretsen, må kommunen fordele elevene som det ikke er kapasitet til på andre skoler. Hvilke elever som må henvises til nærmeste skole med ledige plasser, vurderes etter følgende kriterier:

 • lengde på skoleveien til skolene
 • trafikksikkerhet på skoleveien
 • antall elever som har krav på skoleskyss i medhold av opplæringsloven § 7-1 skal være så lavt som mulig
 • sikre samlede nærmiljøer
 • søsken på samme skole
 • særlige forhold og behov hos eleven

Dersom hensynet til det enkelte barn eller barnets familie tilsier det, kan en elev ha en annen nærskole enn skolekretsen eleven er bosatt i.

Kapittel 3: Saksbehandlingsregler

§ 3-1. Tildeling av skoleplass på 1. og 8. trinn
Tildeling av skoleplass for nye elever på 1. trinn og 8. trinn skal gjøres i god tid før skoleåret starter. Brev med informasjon om hvilken skole barnet hører til og vedtak om tildeling av skoleplass, sendes til barnets foresatte i løpet av første kvartal året barnet skal begynne på skolen.

§ 3-2. Tildeling av skoleplass ved flytting
Elever som flytter til ny skolekrets innad i kommunen, eller flytter inn i kommunen, tildeles skoleplass på sin nærskole når ny adresse er registrert i Folkeregisteret, eller det på annen måte kan dokumenteres at eleven har flyttet, eller vil flytte innen kort tid. Brev med informasjon om hvilken skole barnet hører til og vedtak om tildeling av skoleplass sendes barnets foresatte.

§ 3-3. Vedtak og klagerett
Vedtak om tildeling av skoleplass og vedtak i sak om skolebytte er et enkeltvedtak. Det er klagerett på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes Hamar kommune. Statsforvalteren er klageinstans.

§ 3-4. Barnets beste
Hensynet til barnets beste og barnets rett til å bli hørt skal legges til grunn ved behandling av saker etter denne forskriften, jf Barnekonvensjonen art. 3 og art. 12, Grunnloven § 104 og forvaltningsloven § 17.

Kapittel 4: Skolebytte til annen skole enn nærskolen

§ 4-1.Skolebytte
Elever kan etter søknad få skoleplass på en annen skole enn nærskolen.
Søknader om plass på annen skole enn det som følger av skolekretsgrensene i kapittel 2 skal innvilges dersom skolen det søkes til har ledig kapasitet.

I vurderingen av skolens kapasitet kan skolen legge vekt på:

 • antall disponible rom
 • størrelsen på rommene
 • behov for flere lærere
 • organiseringen av årstrinnet
 • pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlige grupper (opplæringslova § 8-2)
 • det fysiske skolemiljøet (opplæringslova § 9 A-7)
 • fremtidig kapasitet, byggeaktivitet, tilflytning med videre.

Dersom det er flere som søker om plass enn det er ledige plasser på skolen, må skolen prioritere hvilke elever som skal få plass. Søknadene må rangeres etter en helhetsvurdering av disse kriteriene:

 • om eleven har søsken ved skolen
 • sosiale og/eller medisinske forhold
 • om eleven har fått innvilget skolebytte på barnetrinnet, og ønsker skolebytte ved overgangen til ungdomstrinnet for å følge sin barnegruppe fra barnetrinnet
 • avstand til skolen fra elevens bosted
 • trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
 • om søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset elevens behov
 • praktiske hensyn, slik som nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage eller liknende.

§ 4-2. Regler for å beholde skoleplass i Hamar kommune dersom eleven flytter ut av kommunen:
Dersom en elev flytter til en nærliggende kommune i siste halvår av skoleåret, kan eleven få beholde skoleplassen i Hamar kommune ut skoleåret.

§ 4-3. Skoleskyss ved skolebytte
Ved skolebytte til annen skole enn nærskolen må foreldrene selv dekke eventuelle utgifter til skoleskyss. Dette skal fremgå av vedtaket.

Dersom skolebytte er et tiltak for å sikre retten til opplæring, som for eksempel å hindre mobbing eller sikre bedre tilpasset opplæring, eller skifte av skole er initiert av kommunen, skal kommunen eventuelt dekke utgifter til skoleskyss.

Kapittel 5: Avsluttende bestemmelser

§ 5-1. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft med virkning fra 1. januar 2023. Forskriften § 3-1 og 3-2 gjelder ikke for barn som allerede er tildelt skoleplass.