Store naturverdier

Landskapet i Hamar kommune er veldig variert. Kommunen strekker seg fra strandsona ved Mjøsa, over dyrket mark med rikt jordsmonn, via produktive skogkledde åser og myrlendt landskap, opp til fjellområdene som ligger på ca. 900 moh. Det varierte landskapet gir stor variasjon i naturtyper og et stort antall arter. Det er registrert nærmere 170 viktige naturtypelokaliteter for biologisk mangfold. Av disse har 40 naturtypelokaliteter fått status som utvalgt slåttemark, hule eiker eller kalksjø. Det er registrert 245 rødlistede arter i Hamar. Av disse er 125 arter vurdert som truet. 

Verneområder

Om lag 15 % av Hamar kommune er vernet som naturreservat. Forvaltningen av verneområdene er tillagt Statsforvalteren i Innlandet og Rondane og Dovre nasjonalparkstyre. 

I Hamar har vi åtte verneområder: 

Bjørgedalen naturreservat er fredet på grunn av sin rike vegetasjon og verdifulle geologi. Berggrunnen består av kalkstein og skifer, som gjør at jorda i området er svært næringsrik. I reservater vokser arter som krever mye kalk for å vokse og arter som krever mye varme (varmekjære). I den sørvendte lia vokser edellauvtrær som alm og hassel med store bestander av kranskonvall, storklokke og springfrø langs bakken. Flagstadelva renner gjennom reservatet og danner et elvegjel med bratte kanter på begge sider. Naturreservatets naturfaglige kvaliteter blir utfordret av forsøpling, planet gran som skygger for plantene på bakken og forekomster av fremmede arter, som for eksempel rødhyll. Reservatet ligger på grensa mellom Hamar og Ringsaker kommuner og har et areal på 138 dekar.

Faktaark

Brumundsjøen-Harasjømyra naturreservat  ligger på grensa mellom Hamar og Ringsaker kommune, nordvest for Brumundkampen og er på 25 504 dekar. Naturreservatet er en del av Hedmarksvidda våtmarkssystem sammen med Lavsjømyrene-Målikjølen og Endelausmyrene naturreservater. Brumundsjøen er relativt grunn, og i sør- og nordenden finnes det store myrområder med mange tjern og dammer som er et attraktivt hekkeområde for vadefugl. Her hekker blant annet vipe, grønnstilk, trane, og storspove. 

Faktaark
Forskrift

Verneområdet ligger på Domkirkeodden, hovedsakelig innenfor Hedmarksmuseets friareal. Det består av strandsonen og en 2 til 4 meter høy bratt skrent ned til vannet. Den mest interessante delen er Geitryggen, som er en odde ut i Mjøsa lengst vest i området. Verneforskriften sier at formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter. Typisk for området er forekomsten av den såkalte orthocerkalken som er svært rik på blekksprutskall og andre fossiler. Det er de geologiske kvalitetene i området som er vernet etter forskriften. I tillegg kan man finne mange spennende kalkkrevende planter her. Området er mye brukt som friområde, særlig om sommeren.
 

Furuberget, på tilsammen 299 dekar, har en av Norges største sammenhengende kalkfuruskoger og har derfor stor nasjonal og nordisk verneverdi. Området grenser mot Mjøsa i vest og Ringsaker kommune i nord. Furuberget naturreservat omfatter de sørvestre delene av Furuberget. Lokaliteten er vernet på grunn av vegetasjon og geologi. Vegetasjonen i Furuberget består av et rikt og mangfoldig utvalg av karplanter, moser, sopp og lav, og flere til dels sjeldne plantearter. Det rike plantelivet er et resultat av flere faktorer, men de viktigste er den kalkrike berggrunnen, jordkvalitet og klima. Furuberget har også et variert fugleliv som veksler mellom de ulike vegetasjonstypene. Noen av de interessante artene er spurvehauk, perleugle og bøksanger. Hele Furuberget er et svært viktig friluftslivsområde i Hamar.

Hemmeldalen naturreservat ligger på Hedmarksvidda i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, og reservatet dekker et område på tilsammen 250 920 dekar.  Det er den aller nordligste spissen av Hamar kommune som inngår i verneområdet. Naturreservatet omfatter et stort og villmarkspreget myr-, skog- og fjellområde med et mangfold av sårbare naturtyper. Området har rike forekomster av våtmarksfugl som andefugl, vadere, lommer og trane, og er et viktig sommerbeite og kalvingsområde for villreinen i Rondane sør. Av hensyn til villreinen, er området forvaltet av Nasjonalparkstyret for Rondane-Dovre.

Lavsjømyrene-Målikjølen naturreservat ligger i Hamar og Løten kommuner og er på 25 289 dekar. Området består av intakt myrlandskap av internasjonal verneverdi. Naturreservatet er listet som RAMSAR-område sammen med to andre reservater (Brumundsjøen-Harasjømyra og Endelausmyrene) under et fellesnavn – Hedmarksvidda våtmarkssystem. Området består av flere ulike myrtyper splittet opp av fastmarkskoller. I tillegg til regnvann får myrene også tilførsel av vann som har vært i kontakt med mineraljord. Slike myrer kalles jordvannsmyrer. På myrene finnes et rikt utvalg av våtmarksfuglearter.

Lavåa naturreservat er 342 dekar stort og ligger på begge sider av elva Lavåa som renner i en stedvis trang kløft i Hamar og Åmot kommuner. Området utgjør en enestående naturtype med gammel, rik høgstaudegranskog, som har særskilt betydning for biologisk mangfold, inkludert flere rødlistede arter. Formålet med vernet er å bevare et noenlunde intakt bekkekløftmiljø med tilhørende plante- sopp- og dyreliv. Rondanestien går igjennom området.
 

Åkersvika naturreservat er våtmark og et aktivt innlandsdelta med stor variasjon i naturtyper. Naturreservatet, som dekker et areal på 4283 dekar,  ligger midt i et tett befolket område på grensen mellom Hamar og Stange kommuner, og er splittet opp i ulike delområder av store kommunikasjonsårer som E6, riksveg 222 og to jernbanetraseer.

Via Flagstadelva og Svartelva blir Åkersvika tilført store mengder næringsstoffer som sikrer en høy biologisk produksjon. Åkersvika naturreservat var Norges første RAMSAR-område. Åkersvika er et komplekst natursystem med et rikt og variert plante- og dyreliv.

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, særlig med hensyn til områdets betydning som raste- og hekkeområde for våtmarksfugl.

I alt 196 fuglearter og rundt 300 plantearter er påvist innenfor naturreservatet. Åkersvika er et nøkkelhabitat for fisk - 16 av Mjøsas 20 fiskearter er registrert her. 
Fugletelling 2022 (Fuglerapport)

I Miljødirektoratets Naturbase finner du mer informasjon om kartlagte naturtyper og verneområder i kommunen. 

Fremmede arter

Fremmede arter og organismer er en sterkt økende trussel mot bevaring av biologisk mangfold både i Norge og på verdensbasis. Vi i Norge har forpliktet oss til å hindre innføring av og kontrollere og utrydde arter som truer stedegne arter, leveområder og økosystemer. 

Det er i Hamar registrert rundt 185 arter som står på den norske fremmedsartslista. Eksempler på slike arter er kanadagås, brunskogsnegl, kjempespringfrø, rødhyll og kanadagullris. Flere av de fremmede artene utgjør en trussel for Hamars stedegne biomangfold. Oppdatert database med forekomster av fremmede arter finnes hos Artsdatabanken.

På Statsforvalterens nettside finner du mer informasjon om fremmede arter. 

Under "Dokumenter" finner du informasjon om noen av de fremmede artene som er vanlig i Hamar kommune.