Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp gir tilbud til mennesker over 18 år med ulike psykiske plager. Ungdom under 18 år kan henvende seg til helsestasjon for ungdom eller ta kontakt med sin fastlege. 

Prosjekt ung

Prosjekt ung er et lavterskeltilbud for elever som har utfordringer med skolefravær. Vi er et team bestående av fire ansatte som tilbyr individuell og fleksibel oppfølging rettet mot skole, fritid og psykisk helse. Teamet jobber ambulerende og på de arenaene der eleven oppholder seg.

Tilbudet er hovedsakelig for elever ved videregående skole som enten bor eller går på skole i Hamar. Prosjektet følger også opp noen elever ved ungdomsskoler. Vi har et tett samarbeid med skole, hjem og andre tjenestetilbud.

Prosjekt ung er et prosjekt finansiert av statsforvalteren med foreløpig varighet til høsten 2024.

Mestringsteamet

Vi tilbyr samtaler og ulike aktiviteter som er med på å gjøre hverdagslivet ditt mer innholdsrikt og meningsfylt.

Vi tilbyr samtaler og ulike aktiviteter som er med på å gjøre hverdagslivet ditt mer innholdsrikt og meningsfylt. Vi legger stor vekt på brukermedvirkning og aktiv deltakelse fra deg som ønsker tjenester. Ut fra hva som er viktig for deg, dine drømmer og mål, er vi sammen om å finne en ønsket vei framover. Relasjonen skal være bygget på likeverd, tillit og respekt.

Viktige fokusområder er et godt og trygt sted å bo, oversiktlig økonomi, meningsfylte aktiviteter og innhold i hverdagen, samt et sosialt nettverk. 

Du kan ringe og avtale et første møte selv. Tilbudet er gratis, men på noen aktiviteter kan det være aktuelt med en liten egenandel.

Hvor finner du oss: 
Vangsvegen 121. Besøksinngang på gatenivå. (Døren nærmest rundkjøringen, vis-à-vis Jafs)

Oppfølgingsteamet Styrk

Tilbudet er til deg over 18 år som har behov for langvarig og helhetlig oppfølging rundt utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helseproblematikk.

Tilbudet er til deg over 18 år som har behov for langvarig og helhetlig oppfølging rundt utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helseproblematikk. Vi bistår med behov for koordinering av flere tjenester. Tjenesten vår er en lovpålagt kommunal helse- og omsorgstjeneste og er vedtaksbasert.

Oppfølgingsteamet Styrk tilbyr hjelp og bistand til å mestre hverdagslivet, motiverende og tilbakefallsforebyggende samtaler, hjelp med henvisning til annet hjelpeapparat og samarbeid og koordinering med bl.a NAV, fastlege, andre instanser.

  • Modellen vi jobber etter deles inn i intensiv oppfølging og individuell oppfølging. I perioder med behov for intensiv oppfølging vil flere fra teamet følge deg opp flere ganger i uken. I mer stabile perioder vil du ha kontakt med primærkontakt og sekundærkontakt etter behov.
  • I samarbeid med deg utarbeides en gjensidig forpliktende oppfølgingsplan eller individuell plan, som danner grunnlaget for oppfølgingen.
  • Oppfølgingsteamet Styrk har ansatte med sosialfaglig og helsefaglig bakgrunn – flere med relevant videreutdanning. Oppfølgerne jobber oppsøkende og er underlagt Lov om taushetsplikt. I Oppfølgingsteamet Styrk får du en primærkontakt og en sekundærkontakt.
  • Tjenesten er frivillig og gratis. 

Hvor finner du oss: 

  •  Vangsvegen 121, 5. etg. Besøksinngang: Inngang felles med Volvat. 4. etasje med heis. (Vis-a-vis gamle CC) 

Forsterket funksjon

Forsterket funksjon er en ambulant tjeneste som gir veiledning og hjelp til mennesker i korte perioder i egen bolig for å styrke boevne. 
Forsterket funksjon har tilholdssted i Øvre Elverhøi 21. 

Hjemmebasert tjeneste psykisk helse og rus

Tilbudet gis til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus for å mestre egen hverdag. 

Målet er at brukerne gjennom nødvendig veiledning og hjelp, skal kunne mestre egen hverdag med sykdom eller funksjonsnedsettelse, med fokus på egne ressurser. Eksempler på tjenester kan være sårstell, hjelp til medisiner og annen type pleie. 
Tilbudet er for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. 

FACT - Flexible Assertive Community Treatment

Fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam. Et interkommunalt samarbeid med DPS Hamar/Elverum. 

Tjeneste psykisk helse og rus har et tett samarbeid med FACT-team. FACT står for Fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam og er et interkommunalt samarbeid med DPS Hamar/Elverum (Distriktspsykiatrisk senter).
Henvisning via Tjeneste for psykisk helse og rus. 

Boliger

Vi tilbyr bemannede boliger for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. Botid 3 år med evaluering for videre kontrakt etter perioden. Det jobbes med boveiledning og hjelp til å klare seg selv i hverdagen.

  • Solhellinga 10 består av 12 boliger for mennesker med psykiske utfordringer som følges opp av ansatte tilknyttet boligene. 
  • Kåtorp – «Tørr bolig», er for unge mennesker med psykiske utfordringer som følges opp av ansatte tilknyttet boligene. Det består av 6 små hybler tilknyttet et fellesareal og med bemanning. Botid 3 år. 
  • Farmen – ligger ut mot Ilseng og består av 5 enkle boenheter, et fellesrom og personalrom. Det er også tilknyttet et aktivitetshus med mulighet for felles måltider, sosialt samvær mm. Tilbudet er for mennesker som har ruset seg og som er i behov av bistand til å styrke boevne, rydde i egen økonomi, få struktur i hverdagen og ellers sette seg mål for botiden sammen med personalet som er tilknyttet bofellesskapet. Botiden er satt til 3 år. Det gjøres evalueringer underveis, for å se om målene er oppnådd.