Hva er medvirkning?

For at flere skal være med på samtalen om hvordan vi gjør Hamar til en bedre by, brukes Bylaben som en arena for medvirkning. Medvirkning skal være en del av alle planprosesser etter plan- og bygningsloven, men kan gjøres på mange måter. I tillegg til at allmennheten skal ha mulighet til å delta, skal alle relevante parter også involveres: “Hovedmålet for planleggingen er å utvikle et samfunn som ivaretar viktige fellesverdier og gode levekår for alle grupper,” (Veileder for medvirkning i planlegging fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014.)

Medvirkning kan bestå av alt fra informasjon om planleggingsprosesser til at innbyggerne selv med på utformingen av planene. Bylaben skal bidra til en utvikling mot en mer bærekraftig, innovasjonsdrevet og inkluderende by på innbyggernes premisser. 

Hvordan jobber vi med medvirkning i Bylab?

I tillegg til at du finner informasjon om utviklingsprosjekter i Bylaben, arrangeres det ofte åpne møter, temadager og workshoper hvor innbyggere og relevante parter kan delta i planleggingen. Bylab skal informere innbyggerne, inkludere nabolag, organisasjoner, næringsaktører, fagmiljøer og enkeltpersoner, og skape et fagmiljø rundt byutvikling. Slik skal Bylaben bidra til en utvikling mot en mer bærekraftig, innovasjonsdrevet og inkluderende by - på innbyggernes premisser.

  • Et sted for eksperimentering
  • Et sted for kunnskap
  • Et sted for å drive frem gode løsninger