Skogbruksplan

En skogbruksplan er et viktig verktøy for å forvalte skogen best mulig. Her er det oversikt over areal, tømmervolum, tilvekst og hogstklasse- og bonitetsfordeling. Ved å sette deg inn i planen og sette prioriteringer for skogkulturtiltak som bør utføres, se på muligheter for skogsdrift samt hvilke miljø og kulturverdier som må tas hensyn til, kan du oppnå optimal forvaltning av skogen din. Hvis du ikke har skogbruksplan, men kan tenke deg å skaffe en, ta kontakt med en sertifisert tømmerkjøper i regionen.

Hogst av tømmer

Før du hogger tømmer for salg, må du sikre deg at du har avsetning for tømmeret. Dette kan du gjøre ved å henvende deg til en av de sertifiserte tømmerkjøperne i regionen. Alt tømmer som selges, må omsettes miljøsertifisert gjennom PEFC eller FSC-ordningen. Tømmerkjøperne ordner kontakt med skogsentreprenør som utfører selve hogsten og transportering av tømmer. Når du inngår hogstavtale, avklar med en gang om tømmerkjøperen skal organisere planting eller om du vil gjøre det selv. Planting må skje innen tre år etter hogst. Tenk også igjennom om entreprenøren eller du skal slette kjørespor etter hogsten.

Skogfondsordning med skattefordel

Alle skogeiere som selger tømmer, må sette av 4-40 % av salgsverdien på en skogfondskonto. Alle skogeiere plikter å sette av midler ved all salg av tømmer, ved og biobrensel i en fondsordning som er knyttet til eiendommen. Skogfondet kan blant annet brukes til skogkulturtiltak, miljøtiltak, skogbruksplanlegging, vedlikehold, nybygging og oppgradering av skogsveger med mer. Det er i dag svært gunstig skattemessig å benytte skogfond.

Elektronisk søknad leveres her

Tilskuddsordninger

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskaping, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skogen.

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Disse ordningene er regulert av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. 

Hedmarken landbrukskontor har en egen tiltaksstrategi for Hamar, Løten og Stange hvor det prioriteres tilskudd til følgende tiltak:

  • Ungskogpleie 
  • Markberedning 
  • Grasrydding inntil fem år etter planting 
  • Skogsvegtiltak 
Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak

Skogeier kan søke tilskudd til nitrogengjødsling av skog som klimatiltak på sin eiendom.

Elektronisk søknad leveres her

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Gjelder tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

Elektronisk søknad leveres her

Tilskudd til tettere skogplanting som miljøtiltak

Skogeier kan søke tilskudd til nyplanting, planting etter markberedning og suppleringsplanting.

Elektronisk søknad leveres her