De ulike tilskuddsordningene i skogbruket er:

  • Skogsveger
  • Skogkultur og andre kvalitetsfremmende tiltak
  • Miljøtiltak i skog
  • Tiltak for økt aktivitet og ressursutnyttelse
  • Skogbruksplanlegging med miljøregistrering
  • Skoggjødsling og tettere skogplanting som klimatiltak

 
De fire første tilskuddsordningene listet opp over er regulert av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket(NMSK). For disse ordningene har tiltaksstrategiene for tildeling av midler for kommunene Hamar, Løten og Stange nylig blitt rullert med politisk behandling.