Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskaping, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skogen.

Disse ordningene er regulert av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. 
Hedmarken landbrukskontor har en egen tiltaksstrategi for Hamar, Løten og Stange hvor det prioriteres tilskudd til følgende tiltak:
  • Ungskogpleie 
  • Markberedning 
  • Grasrydding inntil fem år etter planting 
  • Skogsvegtiltak 

Skogeier kan søke tilskudd til nitrogengjødsling av skog som klimatiltak på sin eiendom.

Gjelder tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

Skogeier kan søke tilskudd til nyplanting, planting etter markberedning og suppleringsplanting.