Tidlig ute med klimaregnskap

Hamar kommune er godt i gang med arbeidet for å redusere klimagassutslipp. Vi var en av de første kommunene i landet som startet arbeidet med å lage klimabudsjett. Gjennom arbeidet med klimabudsjett følger vi med på om de tiltakene som blir satt i gang virker. 

Klimabudsjettet omfatter både kommunens egen virksomhet og hamarsamfunnet som helhet. Det mest effektive tiltaket Hamar kommune kan gjøre i egen virksomhet er å stille miljøkrav i anskaffelser. Dette gjelder ikke minst når kommunen skal vedlikeholde, drifte og investere i egne bygg og infrastruktur som vei, vann og avløp.

Hva kan du som innbygger gjøre?

Det mest virkningsfulle tiltaket du kan gjøre for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp er å endre reise- og forbruksvaner. Utslipp fra transport og reiser utgjør en tredjedel av klimafotavtrykket fra Hamarsingen.  Andre viktige bidrag til klimafotavtrykk er innkjøp av mat og drikke, klær og sko samt bygging, vedlikehold og oppvarming av bolig.

Helt konkret dreier dette seg for eksempel om å:

  • Gå og sykle mer, ta bussen og la bilen stå.
  • Kaste mindre mat og spise sesongvarer. 
  • Reparere og bruke alt vi kjøper så lenge som mulig og kjøpe brukt.
  • Bruke mindre strøm
  • Kjøpe holdbare varer som er miljømerket. Her kan du leser mer om miljømerking.

Du kan lese mer i klimaregnskapet for Hamar kommune som du finner under "Dokumenter".

Tiltakene til kommunen finner du i klimabudsjettet

Klimabudsjettet er den årlige handlingsdelen for klimatiltak i kommunen. Klimabudsjettet er en integrert del av kommunens handlings- og økonomiplan og følger årshjul og rapporteringsrutiner på samme måte som budsjettet. Gå gjerne inn i den beskrivende delen av klimabudsjettet og følg med på hvilke tiltak kommunen gjør. Klimabudsjettet finner du under "Lenker".

Tilpasning til et endret klima

Gjennom arealplanleggingen legger kommunen til rette for at det tas tilstrekkelig hensyn til hyppigere og mer intense nedbørsperioder når arealer skal bygges ut. Praksis er at alt overvann skal håndteres lokalt og brukes som en ressurs og som et viktig element i de grønne områdene.  Ved utskifting av kommunale overvannsledninger økes nå dimensjonen for å ivareta økte nedbørsmengder. Du kan lese mer om dette i Temanotat for klimatilpasning som ligger under "Dokumenter".