§1 - Definisjon

SFO er et frivillig pedagogisk omsorgs- og aktivitetstilbud utenom den obligatoriske undervisningen for barn 1. – 4. klasse og funksjonshemmede barn i 1. – 7. klasse.

§2 - Formål

Alle barneskolene i Hamar skal gi et tilbud om plass i SFO til barn i 1. – 4. klasse og funksjonshemmede barn i 1. – 7. klasse.

SFO er en integrert del av skolens totale virksomhet og bygger på skolens formålsparagraf. SFO skal preges av barns behov for trygghet, omsorg, lek kulturaktiviteter og sosial læring.

§3 - Eierforhold

SFO eies av Hamar kommune, og kommunestyret er ansvarlig styringsorgan.

§4 - Ledelse

SFO er administrativt underlagt rådmannen. Rektor ved den enkelte skole er administrative og faglige leder av ordningen. SFO ved den enkelte skole skal ha en leder med pedagogisk utdanning som skal ha det daglige ansvaret for virksomheten.

§5 - Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskriften fattes av rådmannen. Rådmannen kan også fatte vedtak om å oppheve eller endre vedtak til gunst for klageren, jfr. forvaltningslovens § 33, 2.ledd. Enkeltvedtak kan påklages til Klagenemnda.

§6 - Bemanning

SFO ved den enkelte skole skal ha en daglig leder og et nødvendig antall pedagoger og assistenter ut fra størrelse og behov. Det skal være en bemanning på 1 voksen pr. 15 barn, inkludert 1 pedagog pr. 40 barn.

§7 – Inntak av barn

Rådmannen foretar inntak av barn i vårsemestret. Klagenemnda er ankeinstans. Frist for påmelding fastsettes til 15. mars hvert år. Påmelding meldes på eget påmeldingsskjema. Inntaket gjelder til barnet går ut 4. klasse eller plassen sies opp skriftlig. Det gis tilbud om hel, halv, 40%, 60%, 80% plass og eventuelle lokale tilpasninger.

§8 – Betaling for opphold

Betalingssatser og eventuell søskenmoderasjon i SFO fastsettes av kommunestyret. Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned.

Dersom barnet slutter eller endrer oppholdstid, må plassen sies opp skriftlig til daglig leder med 1 –en- måneds varsel gjeldende fra den 1. eller 15. i måneden. Ved oppsigelse innlevert etter 1. april må det betales for plassen ut juni.

Ubenyttet plass og plass som ikke er skriftlig oppsagt, må betales.

Ved forsinket betaling belastes renter etter samme sats som fremgår av morarenteloven med forskrifter. Ved purring belastes purregebyr. Blir avgiften ikke betalt på foreskreven måte, foretar kommunekassa innfordring med bakgrunn i vanlige prosedyrer for forfalte kommunale avgifter.

Ved ikke innfridd betaling for opphold inntil 2 måneder, kan plassen sies opp av rådmannen, med umiddelbar virkning.

§9 – Redusert betaling

Det er anledning til å søke om redusert betaling. Redusert betaling innvilges etter en vurdering av familiens inntekt. Redusert betaling skal baseres på familiens* samlede dokumenterte personinntekt med tillegg av eventuell uførepensjon, attføringspenger, egen barnepensjon og barnebidrag etter følgende satser:

Inntil     3,0 G:                    inntil hel friplass
3,0 G – 3,5 G:                    inntil 50% reduksjon
3,5 G – 4,0 G:                    inntil 25 % reduksjon

G = folketrygdens grunnbeløp

* = for samboere skal den samlede inntekt legges til grunn

Ved sykdom hos barnet kan det innvilges redusert betaling etter søknad for fravær utover 1 måned. Dokumentasjon fra lege må følge søknaden.

§10 - Åpningstider

Daglig åpningstidstid er mellom kl. 07.30 – 16.30.
SFO holder åpent alle virkedager, unntatt lørdag.

 SFO holder stengt:

-          4 uker i juli
-          Ved skolens planleggingsdager
-          Fra kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag
-          Jule- og nyttårsaften
-          Helligdager

I romjula og mandag, tirsdag og onsdag i påskeuka har 1 skolefritidsordning i Hamar kommune åpen.

§11 – Leke- og oppholdsareal

SFO har sin base ved hver barneskole og har tilgang til nødvendig tilleggsarealer i skolen. SFO disponerer skolens lekeareal ute og inne.

§12 - Forsikringer

Hamar kommune tegner ulykkesforsikring for elevene for opphold i SFO og på vei til og fra SFO. Kommunen har ingen erstatningsplikt for elevenes eiendeler på SFO, utover det som følger av alminnelige erstatningsrettslige regler.

§13 – Internkontrollsystem/ miljørettet helsevern

SFO’s internkontroll følger Hamar kommunes internkontrollsystem og bestemmelsene om Miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

§14 - Taushetsplikt

Alle ansatte i SFO er pålagt taushetsplikt i henhold til reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens § 13
Andre som er med på å tilrettelegge eller avvikle aktiviteter i SFOs regi skal pålegges samme taushetsplikt.