§1 - Definisjon
SFO er et frivillig pedagogisk omsorgs- og aktivitetstilbud for alle barn på 1. – 4. trinn og for barn med behov for særskilt tilrettelegging på 5.- 7. trinn.

§2 - Formål
SFO i Hamar kommune driftes etter hjemmel i opplæringsloven §§ 13-7 og 9A, samt etter gjeldende vedtekter fastsatt av kommunestyret. SFO skal i samarbeid med foresatte og driftsutvalget legge til rette for å gi barna et trygt omsorgs- og aktivitetstilbud før- og etter skoletid i henhold til nasjonal rammeplan som gjelder fra høst 2021.

§3 - Eierforhold
SFO eies av Hamar kommune, og kommunestyret er ansvarlig styringsorgan.

§4 - Ledelse
SFO er administrativt underlagt kommunedirektøren. Rektor ved den enkelte skole er administrative og faglige leder av ordningen. SFO ved den enkelte skole skal ha en leder med pedagogisk utdanning som skal ha det daglige ansvaret for virksomheten.

§5 - Vedtaksmyndighet
Vedtak etter denne forskriften fattes av kommunedirektøren. Kommunedirektøren kan også fatte vedtak om å oppheve eller endre vedtak til gunst for klageren, jfr. forvaltningslovens § 33, 2.ledd. Enkeltvedtak kan påklages til Klagenemnda.

§6 - Bemanning
SFO ved den enkelte skole skal ha en daglig leder og et nødvendig antall pedagoger og assistenter ut fra størrelse og behov. Det skal være en bemanning på 1 voksen pr. 15 barn i 100 % plass, inkludert 1 pedagog pr. 40 barn i 100 % plass.

§7 – Inntak av barn
Kommunedirektøren foretar inntak av barn til SFO med påmeldingsfrist den 15. mars hvert år. Det er også mulig å tilmelde barn til SFO gjennom hele året. Påmelding skjer via digital søknadsportal. Inntaket til SFO-plass gjelder til barnet går ut 4. trinn eller plassen sies opp skriftlig. Det gis tilbud om hel, halv, 40%, 60%, 80% plass og eventuelle lokale tilpasninger. Klagenemda er ankeinstans.

§8 – Betaling for opphold
Betalingssatser i SFO fastsettes av kommunestyret. Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned.

Dersom barnet slutter eller endrer oppholdstid, må plassen sies opp skriftlig til SFO-leder med 1 –en- måneds varsel gjeldende fra første dagen i måneden. Ved oppsigelse innlevert etter 1. april må det betales for plassen ut juni.

Ubenyttet plass og plass som ikke er skriftlig oppsagt, må betales.

Ved forsinket betaling belastes renter etter samme sats som fremgår av morarenteloven med forskrifter. Ved purring belastes purregebyr. Blir avgiften ikke betalt på foreskreven måte, foretar kommunekassa innfordring med bakgrunn i vanlige prosedyrer for forfalte kommunale avgifter.

Oppsigelsen vil bli tilbakekalt når kravet i sin helhet inkludert inneværende måned er betalt.

Ved ikke innfridd betaling for opphold inntil 2 måneder, kan plassen sies opp av kommunedirektøren med umiddelbar virkning.

§9 – Redusert betaling
Det er anledning til å søke om redusert foreldrebetaling etter Opplæringslovens forskrift § 1B-1. Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede inntekt pr. barn i SFO. Det vil være gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.- 7- trinn, i henhold til Forskrift Opplæringslova §1B-3.

Ved sykdom hos barnet kan det innvilges redusert betaling etter søknad for fravær utover 1 måned. Dokumentasjon fra lege må følge søknaden.

§10 - Åpningstider

  • Daglig åpningstidstid er mellom kl. 07.30 – 16.30.
  • SFO holder åpent alle virkedager, unntatt lørdag.
  • SFO holder stengt 4 uker i juli.
  • I romjula samt mandag og tirsdag i påskeuka har en skolefritidsordning i Hamar kommune åpen.


§11 – Leke- og oppholdsareal
SFO har sin base ved hver barneskole og har tilgang til nødvendig tilleggsarealer i skolen. SFO disponerer skolens lekeareal ute og inne.

§12 - Forsikringer
Hamar kommune tegner ulykkesforsikring for elevene for opphold i SFO og på vei til og fra SFO. Kommunen har ingen erstatningsplikt for elevenes eiendeler på SFO, utover det som følger av alminnelige erstatningsrettslige regler.

§13 – Internkontrollsystem/ miljørettet helsevern
Internkontroll for SFO følger Hamar kommunes internkontrollsystem og bestemmelsene om Miljørettet helsevern i skoler.

§14 - Taushetsplikt
Alle ansatte i SFO er pålagt taushetsplikt i henhold til reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens § 13.

Andre som er med på å tilrettelegge eller avvikle aktiviteter i regi av SFO skal pålegges samme taushetsplikt.