Justering av eiendomsgrenser ved grensejustering eller arealoverføring: 

Søkeren bør kunne ta kontakt med kommunen v/oppmålingsavdelingen før han sender inn søknad for å få veiledning om det dreier seg om grensejustering eller arealoverføring.

  • Vi foretar enten grensejustering ved små endringer, eller arealoverføring ved større endringer.
  • Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

  • For å få gjennomført saken din som grensejustering, må overføringen være under 500 m² og i tillegg oppfylle kravene i matrikkelforskriften. Dersom arealet som skal justeres er større en 5% av avgiver eller mottakereindom, eller arealet er større en 500m², kan ikke grensene justeres ved grensejustering, de må da endres ved arealoverføring. Verdien av arealet som justeres kan heller ikke være over 1G i Folketrygden.
  • Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).
  • Du må få samtykke fra eierne av eiendommene som er involvert.

A. Fyll ut søknad om grensejustering:       


B. Fyll inn søknad om arealoverføring:

Ved arealoverføring må både skjemaet om søknad etter Plan og Bygningsloven og rekvisisjon av oppmålingsforretning/krav om matrikkelføring fylles ut.

Det må også tinglyses pantefrafall for arealet som skal overføres, dersom det er tinglyst pantedokument på eiendommen som skal avstå areal. Banken din bistår med dette.

Det skal i tillegg av partene fylles ut «erklæring om arealoverføring» som skal ligge ved dokumenter som sendes til tinglysing:
Skjema finner du her.

2. Legg ved kart

Lenke til kommunens kartløsning

3. Lag naboliste 

Hvis du søker om større endringer og ikke oppfyller kravene for grensejustering, må du varsle naboene.

Du må bestille liste over naboer og gjenboere fra Hamar kommune. Dette kan gjøres ved å sende en e-post til postmottak@hamar.kommune.no. Du må oppgi hvilken eiendom (gnr/bnr) det skal varsles for.

Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke skjemaet for nabovarsel fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen.

4. Lever søknaden

Lever søknaden med en eventuell kopi av nabovarselet og kart som viser hvilke grenser som ønsker justert i målestokk 1:500 eller 1:1000 til oss per e-post, post eller ved oppmøte.

Postadresse: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar
Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar. 
E-postadresse: postmottak@hamar.kommune.no

  • Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.
  • Dersom søknaden blir godkjent, starter saksbehandling og oppmåling. Saken er normalt gjennomført innen 16 uker fra tillatelsen er gitt.
  • Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.