Priser for 2024:

1. Oppretting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn:

 • areal fra 0 - 250 m²: 18.000 kroner
 • areal fra 250 – 2000 m²:  30.500,00 kroner
 • areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da: 2.600,00 kroner
 • areal fra 10 001m² - økning pr. påbegynte da: 1.140,00 kroner
 • Opprettelse av landbruksareal eller areal til almennyttige formål. Pris etter anvendt tid, jf pkt7, med minstepris 3 timer, begrenset oppad til halvt gebyr av beløpene ovenfor. Timesats 1.190,00 kroner.
 • Oppretttelse av Matrikkelenhet der det flere enheter samtidig. 30.500 kroner pr enhet for de 5 første og 18.000 kroner pr enhet utover disse 5.    

1.2  Opprettelse av grunneiendom fra festegrunn:   

 • Der et eller flere grensepunkt må nybestemmes i marka: 30.500,00 kroner
 • Der alle grensepunkt er koordinatbestemt (Euref eller NGO): 15.200,00 kroner
 • Tinglysing av eldre registrert festegrunn: 9.800,00 kroner


1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn:

 • areal fra 0 – 250 m²:  18.000,00 kroner 
 • areal fra 251 - 2 000 m²:  30.500,00 kroner
 • areal fra 2 001 - 10 000 m² økning pr. påbegynt da: 2.600,00 kroner
 • areal fra 10 001m² - økning pr. påbegynte da: 1 140,00 kroner


1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon. Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon:

 • areal fra 0 – 50 m²:  8 250,00 kroner
 • areal fra 51 – 250 m²: 12 800,00 kroner
 • areal fra 251 – 2000 m²:  15 600,00 kroner
 • areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.: 1 140,00 kroner


1.5 Oppretting av anleggseiendom. Gebyr som for oppretting av grunneiendom: 

 • volum fra 0 – 250 m³:  18.000,00 kroner 
 • volum fra 251 – 2000 m³:  30.500,00 kroner 
 • volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1 000 m³:  2.600,00 kroner


1.6 Registrering av jordsameie

 • Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Mimimum for 3 timer. (jfr. punkt 7)


1.7 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

 • Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.


1.8 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

 • Hvis saken blir trukket før den er fullført, eller den må avvises og ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner, settes prisen til 1/3 av gebyrsatsene etter punkt 1.1 og 1.2.


2. Grensejustering

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.   
                   
For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.                    
2.1 Grenser tidligere klarlagt gjennom oppmålingsforretning ol.                    

 • areal fra 0 – 250 m²:  6 700,00 kroner
 • areal fra 251 – 500 m²:  10 100,00 kroner


2.2 Grenser ikke tidligere klarlagt gjennom oppmålingsforretning ol.                    

 • areal fra 0 – 250 m²: 10 100,00 kroner
 • areal fra 251 – 500 m²: 13 400,00 kroner


2.3. Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 m³:

 • volum fra 0 – 250 m³: 15.700,00 kroner 
 • volum fra 251 – 1000 m³:  19.000,00 kroner


3. Arealoverføring

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie:
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

 • areal fra 0 – 250 m²:  15.700,00 kroner.
 • areal fra 251 – 500 m²:  20.250,00 kroner.
 • arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på 4.000,00 kroner.


3.2 Anleggseiendom:
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede: Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 • volum fra 0 – 250 m³:  19.000,00 kroner 
 • volum fra 251 – 500 m³:  24.700,00 kroner 
 • volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på  10.100,00 kroner


4. Klarlegging av eksisterende grense 


4.1 Klargjøring av eksisterende grense der grensen er tidligere oppmålt

 • For inntil 2 punkter: 4.100,00 kroner.
 • For overskytende grensepunkter, pr. punkt: 1.000,00 kroner.


4.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er oppmålt          

 • For inntil 2 punkter: 7.900,00 kroner.
 • For overskytende grensepunkter,  pr. punkt: 2.900,00 kroner.
 • Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.


5. Privat grenseavtale 

 • Faktureres for medgått tid, men minimum 3 timer. Timepris 1.190,00 kroner. 


6. Tinglysing av eldre registrert festegrunn          

 • Gjelder festegrunn som er matrikulert, men mangler Grunnboksblad. Det må vedlegges dokumentasjon i form av godkjennelse fra da feste ble opprettet eller festeavtale: 9.800,00 kroner


7. Timepris

 • Timepris for arbeider etter Matrikkelloven:  1.190,00 kroner.


8. Urimelig gebyr

 • Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, fastsette et passende gebyr.
 • Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.


9. Betalingsbetingelser

 • Gebyrene fastsettes etter det prisregulativet som gjaldt da oppdraget ble bestilt.  
 • Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.
 • Dersom en oppmålingssak blir trukket etter at oppmålingsforretningen er avholdt, settes gebyret til 60 % av prisen for den aktuelle tjenesten.


10. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

 • Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.


11. Utstedelse av matrikkelbrev

 • Matrikkelbrev inntil 10 sider:  185,00 kroner
 • Matrikkelbrev over 10 sider:  370,00 kroner
 • Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

Lenke til nettsiden om oppmåling