Følgende endringer i budsjettet ble vedtatt av kommunestyret:

Ekstra ungdomssatsing

Det settes av 2.000.000 kroner til ungdomssatsing. Tiltaket finansieres gjennom avsatt ramme for byjubileum (avsatt ramme på 10 millioner som egentlig skal være 5). Kommunestyret ber kommunedirektøren invitere Ungdomsrådet, Frivilligsentralen med Midt i Sentrum og andre relevante samarbeidsaktører til å etablere et tilbud til ungdommer som i dag ikke deltar i organiserte fritidstilbud. Det skal arbeides for å åpne et tilbud innen mars 2024.

Eiendomsskatt

I det vedtatte budsjettet øker bunnfradraget for eiendomsskatt fra 220.000 kroner til 260.000 kroner for boenheter med bruksareal (BRA) på 30 m2 eller mer. Det gir en total reduksjon i eiendomsskatten på 2,6 millioner kroner. Bunnfradraget blir justert på skatteseddelen du mottar.

Åpen barnehage

Kommunestyret bevilget 250.000 til åpen barnehage slik at tilbudet kan videreføres ut første halvår 2024. Kommunestyret ba samtidig om at det i løpet av første kvartal utarbeides en sak til Kommunestyret om eventuelt videre drift av åpen barnehage etter første halvår.

Om skolestruktur

Kommunestyret støttet kommunedirektørens forslag til oppfølging av ny skolestruktur i Hamar. Det betyr at det for Hamar vest skal utarbeides en mulighetsstudie for Greveløkka, før det tas stilling til ved hvilken skole det skal bygges - Greveløkka eller Prestrud. Deretter vil det bli igangsatt et forprosjekt med detaljerte byggeplaner.

Arbeidet knyttet til skolene i Hamar Øst og Vang starter opp i 2025. Første fase i arbeidet vil være å utarbeide mulighetsstudier som kartlegger ulike alternative utbyggingsalternativer.

Kommunedirektøren vil sette i gang det videre arbeidet med skolestruktur rett over nyttår. Representanter fra FAU, elevråd, tillitsvalgte og skoleledere bli invitert med inn i det videre arbeidet.

Verbalforslag

Kommunestyret vedtok enstemmig å oversende verbalforslagene fra alle partier til Formannskapet for videre behandling. Disse vil bli behandlet i Formannskapet på nyåret.

Verbalforslag er forslag fra partiene som ikke innebærer økte inntekter eller utgifter for kommunen i kommende budsjettår, men som for eksempel innebærer saker som ønskes framlagt for kommunestyret.

Se det vedtatte budsjettet

Kommunedirektøren presenterte sitt forslag til budsjett 15. november.
Her finner du fremlegget og budsjettforslaget

Vedtatt budsjett vil bli oppdatert og publisert rett etter nyttår.
Alle nye priser for 2024 blir oppdatert på nettsiden vår innen 1. januar.