Etter vedtaket om ny skolestruktur i Hamar, er det satt i gang fire delprosjekter som sammen skal lede oss frem mot nye skoler. Målet er å komme frem til gode og framtidsrettede løsninger; både bygningsteknisk og innholdsmessig for alle som blir berørt. Ett av prosjektene er “Design Hamarskolen”, som skal resultere i en funksjonsbeskrivelse med felles prinsipper for de nye skolebyggene i Hamar.

Bred involvering og kompetanse

Alle barne- og ungdomsskolene i Hamar har valgt ut representanter til arbeidsgruppen, som ledes av Kjell Ola Brodal, rektor ved Lunden skole. Forrige uke var alle samlet på Ajer ungdomsskole for den siste av tre samlinger. I tillegg har representanter fra FAU på alle skolene deltatt på en samling i Bylab denne uken, og etter påske skal representanter fra elevrådene delta i en egen workshop. Arbeidet oppsummeres i en rapport som skal ligge til grunn videre i de ulike forprosjektene. 

Arbeidsgruppen er satt sammen for å dekke bredt, både i kompetanse og fagområder:

- Her er vi både rektorer, lærere, fagarbeidere, sosiallærere og SFO-ansatte, innledet Kjell Ola første samling. Noen av dere er spesialister i begynneropplæring, noen har ekstra kompetanse innen praktiske- estetiske fag som musikk og kunst- og håndverk, noen har digitale ferdigheter, noen har ansvar for bibliotek, og noen jobber med barna i SFO og er ekstra opptatt av lek og bevegelse. I dag er det viktig at alle sammen bidrar med sin erfaring og kompetanse, så vi får frem alle perspektiver når vi skal utforme fremtidens skolebygg. Vi må ha fremtidsbrillene på. Husk at vi bare “låner” disse byggene i kort tid, så vi må se for oss hvordan vi ønsker at skolene våre skal utvikle seg i lang tid fremover. 

Inspirasjon og viktig innsikt 

I løpet av tre samlinger på Lunden, Greveløkka og Ajer ungdomsskole har deltakerne bidratt med bred innsikt og jobbet med behov og prinsipper for undervisningsrom, spesialrom, fellesarealer og uteområder. Denne uken ble representanter fra FAU på alle skolene invitert til informasjon og medvirkning i Bylab. Her fikk de gi sine innspill til hva foreldrene er opptatt av ved bygging av nye skoler, og hvordan vi kan involvere og informere foreldre underveis. Kjell Ola forteller at prosjektgruppa sitter igjen med masse gode innspill etter samlingene: 

-  I begge gruppene har vi hatt aktive og positive deltagere som har vist et stort engasjement og kreativitet. Nå gjenstår bare en samling med elever før vi har det endelige grunnlaget for rapporten som skal overleveres. Etter denne gode medvirkningsprosessen håper vi at resultatet av dette arbeidet bidrar til at de nye skolene i Hamar blir gode skoler som er utformet i henhold til oppdraget skolen har nå og i fremtiden.

Hva skjer videre frem mot ny skolestruktur? 

Arbeidet med “Design Hamarskolen” skal ferdigstilles i april. Samtidig pågår det mulighetsstudier for å kartlegge bygningsmassen på Prestrud og Ingeberg skole, som er de første skolene som blir berørt av vedtaket. Disse mulighetsstudiene går videre over i forprosjekter når rapporten fra “Design Hamarskolen” er klar og investeringsbudsjettet blir vedtatt i kommunestyret før sommeren. Grunnskoleleder Jorid Skinnehaugen Myhre forteller at informasjon og medvirkning har vært viktig i det forberedende skolestrukturarbeidet: 

- Når rammen for investering er klar i juni, vil en mer konkret tidsplan for skolestrukturprosessen bli utarbeidet. Fra høsten 2023 vil det være mulig å lage mer detaljert tidsplaner for de ulike forprosjektene. Når vi begynne med rehabilitering og bygging av hvert skolebygg, blir det egne medvirkningsprosesser og dialog med de som er berørt. Det gjelder elever, foreldre og ansatte som tidlig vil bli invitert med i prosessene. 

Det skal også utarbeides nye skolekretsgrenser. Prosessen starter våren 2023, og planen er å sende forslagene ut på høring før sommeren. Kommunestyret skal etter planen vedta de nye skolekretsgrensene i november 2023.

Du kan lese mer om de ulike delprosjektene her.