Alle barne- og ungdomsskolene i Hamar har valgt ut representanter til arbeidsgruppen. Tillitsvalgte er også representert. I tillegg til ansatte, skal både elever og foresatte (FAU) involveres i arbeidet underveis. Arbeidet skal til slutt lede frem til en funksjonsbeskrivelse for de nye skolene i Hamar.  

Kjell Ola Brodal, rektor ved Lunden skole, er prosjektleder for “Design Hamarskolen”, som eies av kommunalsjef Dordy Wilson. Arbeidet skal ferdigstilles innen 1. april. 

Bred involvering og kompetanse 

Kjell Ola innledet første samling på Lunden slik:  

- Dere som er samlet her har en kompetanse som dekker bredt. Her er vi både rektorer, lærere, fagarbeidere, sosiallærere og SFO-ansatte. Noen av dere er spesialister i begynneropplæring, noen har ekstra kompetanse innen praktiske- estetiske fag som musikk og kunst- og håndverk, noen har digitale ferdigheter, noen har ansvar for bibliotek, og noen jobber med barna i SFO og er ekstra opptatt av lek og bevegelse. I dag er det viktig at alle sammen bidrar med sin erfaring og kompetanse, så vi får frem alle perspektiver når vi skal utforme fremtidens skolebygg. Vi må ha fremtidsbrillene på. Husk at vi bare “låner” disse byggene i kort tid, så vi må se for oss hvordan vi ønsker at skolene våre skal utvikle seg i lang tid fremover. 

Inspirasjon og innsikt 

Første samling ble gjennomført på Lunden skole i januar. Samlingen ble innledet med et foredrag av Eivind Sørheim fra Norconsult sin avdeling for skoleplanlegging og skoleutvikling. Her var også skoleledelsen, rektorer og prosjektavdelingen i By, miljø og arbeid invitert.  

Resten av dagen jobbet arbeidsgruppen på stasjoner for å bidra med bredest mulig innsikt i hvilke behov de ulike målgruppene har når vi skal tenke på utforming av nye skolebygg. En av stasjonene var en omvisning på Lunden, den nyeste skolen i Hamar, for å se og høre hvordan man tenkte da skolen skulle bygges ut.  

Fredagens samling ble gjennomført på Greveløkka skole. Her jobbet arbeidsgruppen videre med behovene, og ulike faggrupper fikk si noe om hvilke prinsipper som bør ligge til grunn ved utforming av ulike typer rom og arealer inne og ute på skolene. Her ble det også tid til en omvisning på skolen, som en inspirasjon til arbeidet.  

Siste samling i prosjektet blir på Ajer ungdomsskole i slutten av mars. Arbeidet skal lede til en funksjonsbeskrivelse med prinsipper for skolene som skal bygges nye og rehabiliteres i årene fremover.  

Hva skjer frem mot ny skolestruktur? 

Etter vedtaket om ny skolestruktur i Hamar, er det satt i gang fire ulike delprosjekter som sammen skal lede oss frem mot nye skoler. Målet er å komme frem til gode og framtidsrettede løsninger; både bygningsteknisk og innholdsmessig for alle som blir berørt: 

  • Opplæring og oppvekst jobber med tiltak for å ivareta ansatte, elever og foresatte.
  • Prosjektet “Design Hamarskolen” jobber med prinsipper for nye skolebygg.
  • Forprosjekter for Ingeberg og Prestrud skoler skal kartlegge den fysiske bygningsmassen på Ingeberg og Prestrud skole.
  • Prosjektet “Fremdriftsplan skolestruktur” skal vedta en investeringsplan for skolebygg for de neste 10 årene. 

Delprosjektene går parallelt frem mot sommeren, og skal videre samkjøres før vi starter prosjektering ved de enkelte skolene. Når vi kommer så langt at vi skal begynne med rehabilitering og bygging av de enkelte skolebygg, vil det gjennomføres egne medvirkningsprosesser for de som er berørt, både ansatte, foreldre og elever. 

Du kan lese mer om de ulike delprosjektene her.