Ny skolestruktur for fremtiden 

Arbeidet med ny skolestruktur ble sluttbehandlet av kommunestyret høsten 2022. Målet med den nye skolestrukturen i Hamar er å bygge en skolestruktur for fremtiden, slik at alle elever i Hamarskolen får gode læringsmiljøer. Vi skal komme frem til gode og fremtidsrettede løsninger, både bygningsteknisk og innholdsmessig for alle som blir berørt. 

Skolestruktur på Hamar vest 

Våren 2023 ble det gjennomført en mulighetsstudie ved Prestrud skole for å se på mulighetene for utvidelse av skolen. Mulighetsstudien belyste flere alternativer, både nybygg og rehabiliteringsprosjekt. Mulighetsstudiet beskrev at ved å øke elevkapasiteten må en større investering gjøres i forkant, den kan ikke utsettes flere år inn i fremtiden. Dette utløste behovet for å utrede flere alternativer. Gjennom handlings- og økonomiplanen for 2024-2027 ble det derfor vedtatt å gjennomføre en mulighetsstudie ved Greveløkka skole - før det blir bestemt ved hvilken skole vi skal bygge.  

Kommunestyret har også bedt kommunedirektøren invitere idrettsrådet og eventuelt andre berørte til samarbeid om behov og utforming av ny Prestrudhall, som følge av utbedringsbehovet som kom frem i mulighetsstudien for Prestrud skole. Våren 2024 gjennomfører vi derfor mulighetsstudier for Greveløkka skole parallelt med mulighetsstudie for flerbrukshall på Prestrud. Prosessen skal være åpen, og alle som blir berørt skal bli involvert. Resultatene fra prosjektet “Design Hamarskolen” tas med inn i arbeidet.  

Når mulighetsstudiene er klare i mai, skal de behandles politisk før det blir satt i gang forprosjekt på enten Greveløkka eller Prestrud skole til høsten.  

Involvering og informasjon 

I mulighetsstudiene deltar blant annet rektorer og ansattrepresentanter fra de berørte skolene, prosjektavdelingen i kommunen og arkitekt. I tillegg deltar både kultur, frivillighet og idrettsråd i mulighetsstudien for flerbrukshall. For å sikre bred involvering organiseres også en referansegruppe som blant annet består av verneombud, elevråd, FAU, frivillighet, eiendomsforvaltning, ungdomsråd, eldreråd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Når vi kommer videre til forprosjekter, blir det lagt egne planer for å sikre ivaretakelse av alle som blir berørt; både ansatte, elever og foresatte. Så snart forprosjektet er vedtatt, vil vi starte arbeidet med nye skolekretsgrenser. Disse vil bli sendt på høring. Når nye skolekretsgrenser blir vedtatt, vil det bli lagt opp til overgangsordninger slik at elever kan bevare vennskap.  

Videre fremdrift 

Arbeidet med skolene i Hamar Øst og Vang starter opp i 2025, og vil følge samme organisering og plan for medvirkning. Parallelt med det langsiktige arbeidet med skolestruktur, vil det gjennomføres vedlikeholdsprosjekter ved ulike skoler. Vi vil informere om disse også underveis. 

Følg med i kartfortellingen 

For å gjøre det enklere å følge med på fremdriften i skolestruktursaken og prosjektene som settes i gang, har vi laget en kartfortelling. Her kan du se tidslinje for prosessene, følge med på hva som er planene i de ulike bydelene, og se medvirkningsmuligheter underveis. Vi har også forklart hvordan en byggeprosess i kommunen ser ut, og hvordan de som er berørt vil bli involvert underveis. 

Gå til kartfortelling