Skolebyggene på Hamar vest skal gi en bedre skolehverdag for opptil 1100 elever og 160 ansatte, vedlikehold og utvidelse av tilhørende idrettsanlegg, og forbedring av uteområder og trafikksoner.  

Nærmiljøområdene “Ankerskogen park” og “Prestrud park” 

Kommunedirektøren har sett både Greveløkka og Prestrud skole i sammenheng med byområdene rundt, og introduserer parkbegrepene “Ankerskogen park” og “Prestrud park”. Gjennom de foreslåtte tiltakene bidrar skolebyggingen til å oppgradere to av de mest brukte nærmiljøanleggene i byen, som begge er viktige samlingspunkt for barn og unge, med både skole, barnehage, fritid og idrett. 

Kommunedirektøren anbefaler følgende hovedgrep som gjennomføres frem til skolestart 2027: 

Nye Greveløkka skole - “Ankerskogen park” 

  • Greveløkka skole utvides slik at elever og ansatte fra Storhamar og Greveløkka samles på Nye Greveløkka skole. Utvidelsen inkluderer en oppgradering og utvidelse av skolens uteområder og trafikksoner. 
  • Det settes i gang en nødvendig omregulering for en utvidelse av Greveløkka skole. Samtidig foreslås å stenge Høyensalgata for gjennomgangstrafikk. 

Prestrud skole - “Prestrud park” 

  • Utredning og gjennomføring av nødvendige vedlikeholdsbehov knyttet til skolebygg og utearealer. 
  • Oppgradering av dagens hente/bringe-sone for å gjøre denne mer trafikksikker. 
  • Utredning og gjennomføring av nødvendige vedlikeholdsbehov knyttet til Prestrudhallen, inkludert ombygging av svømmebasseng til hallflate 
  • I tillegg anbefaler kommunedirektøren at Storhamar fotballs anlegg (bane mot øst) får nytt kunstgressdekke for å tilrettelegge for økt sambruk mellom idrett og skole.  

Hva innebærer forslaget 

Kommunedirektørens forslag betyr en investering i begge skoler/nærmiljøanlegg på Hamar vest. Alle ansatte og elever fra Storhamar og Greveløkka kan samles på Nye Greveløkka skole. Bydelen får to tilnærmet like store skoler med nærmiljøanlegg og idrettstilbud. Nye Greveløkka skole vil ha to skolebygg (Greveløkka og Storhamar) i byggeperioden, og et fullverdig skoletilbud inntil den nye skolen står ferdig. 

Les hele forslaget til kommunedirektøren her

Hva skjer videre? 

Kommunedirektørens forslag skal behandles av kommunestyret 19. juni, og vedtas økonomisk som en del av handlings- og økonomiplanen i november. Hvis forslaget blir vedtatt er det lagt opp en tidsplan som gjør at alle tiltak på Hamar vest skal være ferdig til skolestart 2027/2028.  

Både ansatte, foresatte og elever vil bli involvert i prosessen rundt sin egen skole. Planer for ivaretakelse av elever, foresatte og ansatte følges videre opp når vi kommer til forprosjekt på den enkelte skole. Vi skal sikre gode overgangsordninger som ivaretar både elever, foresatte og ansatte.  

Med vedtak på Hamar vest, vil vi i 2025 gå videre til de neste bydelene etter tidsplanen som er satt opp. De neste prosjektene omhandler Hamar øst og Vang/Ingeberg skole. 

Her finner du mer informasjon 

For å gjøre det enklere å følge med på fremdriften i skolestruktursaken og prosjektene som settes i gang, har vi laget en kartfortelling. 

Gå til kartfortelling

Mulighetsstudiene som er gjennomført for Prestrud skole, Greveløkka skole og Prestrudhallen finner du her:

Greveløkka skole: Mulighetsstudie - presentasjon (PDF, 23MB)
Greveløkka skole: Mulighetsstudie - vedlegg arealprogram (PDF, 152KB)
Greveløkka skole: Mulighetsstudie - vedlegg kalkyle (PDF, 217KB)

Prestrudhallen: Mulighetsstudie - presentasjon (PDF, 13MB)
Prestrudhallen: Mulighetsstudie - vedlegg program (PDF, 104KB)
Prestrudhallen: Mulighetsstudie - vedlegg kalkyle (PDF, 242KB)

Prestrud skole: Mulighetsstudie oppgradering (PDF, 22MB)
Prestrud skole: Mulighetsstudie nybygg (PDF, 20MB)