Kommuneplanens samfunnsdel - forsidenKommuneplanen handler om hvordan Hamar kommune 
skal legge til rette for samfunnsutvikling, arealdisponering og utvikling av kommunale tjenester.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Ny samfunnsdel ble vedtatt 25. april 2018,
og ny arealdel ble vedtatt 30. mai 2018. 

Du finner Kommuneplanens samfunnsdel i PDF-format her. (12MB)

Her er samme Kommuneplan, men 2.sidig (PDF, 2MB)
Arealdelen finner du i sidemenyen.

Alle kommuner skal i følge plan- og bygningsloven ha en kommuneplan. Den er kommunens overordnete styringsinstrument og gir rammer for kommunens planer og tiltak. Kommuneplanen skal ha et planperspektiv på 10 – 12 år, men bør også ta for seg utviklingstrekk som strekker seg utover disse årene.

Samfunnsdelen til kommuneplanen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet og for kommuneorganisasjonen. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Arealdelen er til forskjell fra samfunnsdelen, juridisk bindende. Kommuneplanen skal også ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. I Hamar kommune er dette Handlings- og økonomiplanen.

Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.