• Rådet skal følge med på kommunens politiske og administrative virksomheter og aktivt delta og påvirke i saker som har betydning for eldre i Hamar kommune.
  • Rådets møter er åpne. 
     

Disse sitter i eldrerådet 

Her finner du oversikt over når Eldrerådet har møter

Eldrerådets arbeid

Folkehelse
Verdig eldreomsorg er vedtatt i en velferdsgaranti. Den skal sikre grunnlaget for tjenestetilbudene til eldre. Frivillighet, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring er viktige satsningsområder i Hamar kommune. Eldrerådet vil følge med i implementeringen av disse og hvilken betydning de vil ha for elders hverdagsliv. Oppfølging av samhandlingsreformen ved aktivt å delta med meninger og innspill, og samarbeide med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Funkisrådet) i Hamar.

Samferdsel og kommunikasjon
Hamar har en utfordring ved at både by og land skal dekkes med et godt tilbud på offentlig transport. Eldrerådet vil arbeide for at de områder som ligger utenfor sentrum skal ha et tilfredsstillende tilbud. 

Byggesaker og arealplan
Eldrerådet ser at Plan og bygningsloven er et viktig dokument for å skape gode og trygge bo- og levevilkår for eldre, spesielt når det fra sentralt hold ønskes at vi skal bo hjemme så lenge som mulig. I saker hvor det skal reguleres for fremtidig bebyggelse ønsker eldrerådet og være med, og ha mulighet til å gi innspill, slik at eldrer behov blir i varetatt på en god måte. Som for eksempel blant annet at Universell utforming ivaretas. 

Fremtidens behov for tilrettelagte boliger må innarbeides i alle kommunale planer da det normalt vil være et tidkrevende etterarbeide dersom det ikke er planlagt.

Kultur
Frivillighet er et sterkt begrep som er med å skape relasjoner mellom mennesker, og Hamar eldreråd ønsker å bidra til at denne livskvalitetsforbedringen blir opprettholdt.  Eldrerådet vil arbeide for at kulturtilbudet har et så bredt spekter at de fleste kan nyttegjøre seg det.

Eldrerådet vil være en pådriver for at Hamar kommune husker å ta vare på intensjonene i vedtaket Den kulturelle spaserstokken.

Media
Eldrerådet ønsker å være synlige i lokalpressen.

Kompetanseheving 
​​​​​​Eldrerådet vil søke å holde sine medlemmer skolert og oppdatert innenfor saksområdene. Dette skjer i samarbeide med kommunen og fylkets eldreråd. 

Lovhjemmel

Lov vedtatt av stortinget 08.11.1991 om kommunale eldreråd, som trådte i kraft 01.01.1992, samt vedtatte regler for behandling i Hamar kommune.