Priser for 2024:

Gebyr for behandling og godkjenning av skiltplaner, inklusive gave- og arbeidstillatelser:

  • Behandling av gravesøknader inklusive befaring, tilsyn og kontroll: 8.390,00 kroner pr søknad.
  • Dersom veg/grøfteareal ikke er istandsatt i henhold til avtale innen fristen, påløper et ekstra gebyr: 570,00 kroner pr m2. Gebyret gjelder også dersom graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse.
  • Gebyr for behandling av tiltak uten graving på kommunale trafikkareal hvor det kreves arbeidsvarsling og skiltplan: 2.165,00 kroner.
  • Gebyr for manglende søknad. Igangsetting av arbeid langs veg uten tillatelse: 25 900,00 kroner.
  • Behandling av sanitærsøknad er det ikke gebyr for.