Priser for 2024:

Gebyr for behandling av private planforslag - Behandling etter Plan- og bygningsloven.

1. Foreleggelse av planspørsmål (pbl. § 12-8 første ledd)

 • Oppstartmøte/behandling av planinitiativ: 35 000 kroner
 • Framleggelse med politisk forhåndsvurdering

  (bl.a. planforslag som avviker vesentlig fra overordnet plan): – Kommer i tillegg til pris for oppstartmøte: 15 000 kroner

I saker der forslagsstiller trekker saken etter skriftlig tilbakemelding på planinitiativ før oppstartmøte påløper ikke gebyr.

2. Behandling av planprogram

 • Fastsetting av planprogram for planer med krav til konsekvensutredning (politisk behandling): 35 000 kroner

3. Behandling av planforslag (pbl. § 12-3 og §11-10)

Detaljregulering uten konsekvensutredning (pbl. § 12-3 andre ledd):

Hovedgebyret for behandling av planforslag består av to deler: planarealgebyr og bruksarealgebyr.

Planarealgebyr: 

 • Planareal inntil 5 daa, planarealgebyr: 70 400 kroner
 • Planareal 5 - 10 daa, planarealgebyr: 88 000 kroner
 • Planareal 10 - 15 daa, planarealgebyr: 105 600 kroner
 • Planareal 15 - 20 daa, planarealgebyr: 134 200 kroner
 • Planareal over 20 da, tillegg pr påbegynt da - 2 000,00 kroner

Dersom kommunen krever at forslagsstillers planområde skal utvides ut over det som er nødvendig for å vurdere konsekvensen av planforslaget, skal denne utvidelsen ikke medregnes ved beregning av gebyr.

Bruksarealgebyr:

 • Planareal inntil 500 m2, bruksarealgebyr:  Ikke tillegg
 • Planareal 501 - 2000 m2, bruksarealgebyr: 8 500 kroner
 • Planareal 2001 - 5000 m2, bruksarealgebyr: 34 000 kroner
 • Planareal over 5000 m2, bruksarealgebyr:  85 000,00 kroner

Bruksareal er definert i NS 3940, og bruksareal skal regnes ut av plankonsulent ut fra maksimum utnyttelsesgrad. Der det kun er angitt minimum utnyttelsesgrad skal denne utnyttelsesgraden legges til grunn i beregningen.

For bruksareal under terreng og parkeringsareal legges kommuneplanens bestemmelser til grunn for beregning.

 • Tillegg for planforslag som ikke er i tråd med overordnet plan, og hvor avvik innebærer vesentlige tilleggsvurderinger: 30 000 kroner
 • Maks hovedgebyr for reguleringsplanbehandling uten konsekvensutredning: 1 000 000,00 kroner.

Reguleringsplanbehandling med konsekvensutredning:

For planer med konsekvensutredning, beregnes et tillegg på 50 % til hovedgebyret.

 • Maks hovedgebyr: 1 500 000,00 kroner.

Enkle planendringer og regulering av enkelttomter for bevaring:

 • Endring av reguleringsplan ved forenklet planprosess (mindre endring som innebærer forenklet administrativ behandling og lite komplekse problemstillinger): 30 000 kroner
 • Detaljregulering som er pålagt etter bestemmelsene i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer kan få redusert gebyr der det dreier seg om enkle tiltak og avgrensede vurderinger. Minimumsgebyr: 10 000 kroner 
  Redusert gebyr for bevaringsområder gjelder ikke ved forslag om fortetting med nye boenheter.

Gebyr for møter:

 • I ordinær plansaksbehandling inngår inntil 5 arbeidsmøter/dialogmøter. Ut over dette faktureres per møte. 5000 kroner

Gebyr etter medgått tid:

 • For arbeider som etter avtale faktureres etter medgått tid (per time): 1200 kroner