Nå har vi både en ny sentrumsplan, en fysisk plan som et grunnlag for videre utvikling av Mjøsfronten, og reguleringsplaner for å utvikle strandsonen til en helt ny bydel. 

Hamar har fått ny sentrumsplan!  

Sentrumsplanen skal legge til rette for at Hamar utvikler seg med alle de mulighetene vi har, mot visjonen vår Hamar - Innlandets urbane hjerte. Et viktig grep i den nye sentrumsplanen er å knytte byen endra bedre sammen med Mjøsa. Planen viderefører dagens skala og byggehøyder i sentrumskjernen, men åpner for noe høyere bebyggelse utover langs Vangsvegen i det som kalles «Entrébyen». 

I antall boliger kan det bety mulighet for å bygge ca 3500 nye boenheter (inkludert utbyggingsområdene i strandsonen). Planen gir også føringer for materialbruk, farger på fasader og belysning, og skal bidra til at utforming av ny bebyggelse gjøres på en måte som tilfører Hamar gode kvaliteter med tanke på byggeskikk og arkitektur. Den nye planen avklarer hvilke eiendommer som er bevaringsverdige, og legger til rette for at vi skal ta vare på Hamars «sjel» og historie, samtidig som den gir gode utviklingsmuligheter. Bak planen ligger det mye og spennende informasjon og vurderinger. Det kan du lese mer om her: 

Se fortellingskart om sentrumsplanen 

Mjøsfronten – et møtested for alle aldersgrupper 

Den fysiske landskapsplanen ble vedtatt av kommunestyret. Det betyr at vi har et sterkt grunnlag for neste fase i utviklingen av Mjøsfronten, med en godt forankret plan som skal ligge til grunn for hva hele området skal inneholde. Landskapsplanen er basert på den nye sentrumsplanen, mulighetsstudier, sterk involvering av innbyggere, aktører, råd, politikere og testing av midlertidige tiltak gjennom flere sesonger.

Mjøsfronten skal være tilgjengelig for hele Hamars befolkning, for alle aldersgrupper, hele året. De ulike delområdene skal tilrettelegges med en sammenhengende offentlig strekning som gjør at byrommene, naturen, og friluftskvalitetene blir godt tilgjengelige og en del av Hamars identitet som byen ved Mjøsa.  

Planen beskriver tre områder: Skibladnertorget, Solplassen og Mjøsbadet. Løsningene i den fysiske planen skal sikre synergi med Hamar sentrum, Koigen, Tjuvholmen og Espern. Mjøsfronten skal være et sted for alle, som kan brukes hele året, med kontakt med Mjøsa - både i, ved og ned til vannet. Les mer om de ulike områdene og se hele den fysiske planen: 

Se fortellingskart om Mjøsfronten 

Gjennomføring og prioritering av tiltak skal behandles i forbindelse med investeringsplanen og i arbeidet med handlings- og økonomiplanen. 

Skisse av Mjøsfronten: C.F. Møller Architects

Skibladnertorget, Solplassen og Mjøsbadet: C.F. Møller Architects

Byutvikling i strandsonen 

I årene fremover vil det skje mye i strandsonen i Hamar. Bydelen får nye byrom og parkområder, nye bygninger med boliger, arbeidsplasser og aktiviteter - og fornyet stasjonsområde med dobbeltspor mot Oslo. Nye Espern bru blir porten til den nye bydelen, som vil utvikles gjennom de neste 20-30 årene før den står helt ferdig.  

Se fortellingskartet om Espern bru 

Detaljreguleringsplanene for Espern bydel og Hamar strandsone (Godsområdet) er begge vedtatt av kommunestyret. Planene inkluderer strandpromenade, park og torg inntil Mjøsa. Inntil torget blir det tilrettelagt for publikumsvirksomhet som kafe, restaurant og butikker. Den vedtatte planen for Espern bydel legger til rette for å rive bebyggelsen på Hamjern for å etablere næringsbebyggelse og anslagsvis 750 leiligheter, hovedsakelig i 6 etasjer, rundt Espern aktivitetssenter.  

Se fortellingskart om Espern bydel

Espern bydel

Nye Espern bydel: Lund + Slaatto Arkitekter og Asplan viak

Når jernbaneskinnene på Godsområdet nærmest Mjøsa fjernes, blir området tilgjengelig for byutvikling. Planen tilrettelegger for prosjektet Science Park med næringsbebyggelse i 8-10 etasjer inntil Hamar stasjon, og rundt 500 leiligheter hovedsakelig i 6 etasjer. Samtidig legger planen til rette for bruk av verkstedområdet med fredede bygg og anlegg tilknyttet den historiske jernbanedriften, samt barnehage.  

Deler av planen, strandpromenaden, er ikke rettskraftig på grunn av gjenstående innsigelse fra Statsforvalteren i Innlandet. Denne delen av planen legges fram til sluttbehandling i kommunestyret når mekling med Statsforvalteren er gjennomført. 

Se fortellingskart om Godsområdet 

Strandsonen

Godsområdet: LPO, Grindaker, Arkitema

Følg med videre

I fortellingskartet vårt for strandsonen finner du alle planene og kan følge med på hva som skjer! 

Se fortellingskartet for hele strandsonen