Styrking av forsvarskommuner

Forsvarsforum Innlandet ble etablert våren 2023 og ledes av politisk ledelse i Innlandet fylkeskommune. Gruppen består av ordførerne fra Åmot, Elverum, Hamar, Lillehammer, og Dovre kommuner, som er de største forsvarskommunene i Innlandet. Forsvarsforumet har solid kunnskap om hva som kreves for å gjøre Innlandet til Forsvarets hovedbase i Sør-Norge.

Endring i sikkerhetssituasjonen

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa endret seg betydelig da Russland gikk til krig mot Ukraina i februar 2022. Denne usikre situasjonen har gitt behov for å styrke nasjonal sikkerhet og samfunnssikkerhet, samt å være bedre forberedt på sikkerhetspolitiske konflikter. Dette ble konklusjonen i nasjonale utredninger fra både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen i 2023.

Jobber aktivt

Forsvarsforum Innlandet tar situasjonen på alvor og vil nå jobbe aktivt med å gi innspill til langtidsmeldingen for forsvarssektoren, som behandles i Stortinget senere i år. Med bakgrunn i kommisjonsrapportene og forsvarssjefens råd, vil regjeringen legge fram meldinger om både forsvarssektoren og totalforsvaret i løpet av 2024.

For å involvere alle relevante aktører i regionen, planlegger forumet å arrangere en forsvarskonferanse i september. Målet er å sikre en samlet innsats og styrke både Forsvaret og den sivile delen av totalforsvaret i Innlandet.