TIK Tok etablerer seg i et nytt datasenteranlegg i Heggvin Næringspark, som ligger både i Hamar og Løten kommuner. 

Det er datasenterselskapet Green Mountain som har inngått en avtale med TikTok for å dekke deres økende datalagringsbehov i Europa. Torsdag 9. mars 2023 var det offisiell markering av satsningen. 

Næringsparken er et samarbeid mellom Hamar og Løten kommuner, og sammen med Eidsiva Energi har man etablert selskapet Heggvin Utvikling som skal stå for den langsiktige utviklingen av området.

Totalt fem datasenterbygg

Anlegget har fått navnet OSL2-Hamar og har en kapasitet på 150 MW. Totalt fem datasenterbygg, hver med en kapasitet på 30 MW, er planlagt på stedet. Den første bygningen er planlagt ferdigstilt innen november 2023. TikTok har signert en innledende kontrakt for 3 bygninger og 90 MW kapasitet, men med mulighet for å utvide kapasiteten opp til 150 MW innen 2025.

Arbeidsplasser

Prosjektet vil skape et betydelig antall arbeidsplasser, både i selve anleggsfasen men også når datasenteret er i drift. Å drifte et datasenter av denne størrelsen krever dyktige teknikere, sikkerhetspersonell, renholdere, støttefunksjoner og ledelse.

Akkurat nå er det 16 virksomheter som har fått oppdrag i forbindelse med byggingen. 
I kroner er dette den største industri-investeringen i Innlandet noen sinne. Den innebærer flere hundre arbeidsplasser, men for Hamar, Løten og Innlandet vil ringvirkningene være vel så viktige. 

Digital grunnmur

Datasentre er en essensiell del av vår felles digitale grunnmur. Uten datasentre fungerer ikke det digitale samfunnet, verken i det offentlige, i næringslivet eller for privatpersoner. Norge har siden 2018 hatt en egen Datasenterstrategi for å tydeliggjøre at dette er et satsingsområde, bidra til økt vekst i datasenternæringen og samtidig tilrettelegge for at utviklingen skjer på en bærekraftig måte.

Green Mountain har en helhetlig tilnærming til å bygge og drive bærekraftige datasentre. I OSL2-Hamar-prosjektet omfatter dette alt fra bruk av fornybar kraft, sertifiserte grønne bygg og varmegjenbruksprosjekter. 


Aktuelle saker:

Utbyggingsavtale Heggvin

I forbindelse med detaljreguleringsplaner for Heggvin Næringspark, er det i henhold til Plan og bygningslovens kapittel 17 inngått utbyggingsavtale mellom Hamar kommune og Green Mountain Innlandet AS.

Følgende reguleringsplaner er lagt til grunn:

  • Detaljreguleringsplan for Heggvin Næringspark, planID 079500, ikraft 27. april 2022 samt mindre endringer vedtatt 10. mai 2023.
  • Detaljregulering for Heggvin Næringspark  planID 165 (Kryss og vegløsning langs fylkesvei 227 fra riksvei 25 til kryss Heggvin næringspark, ikraft 10. mai 2023.

Arnsetvegen åpner igjen

Arnsetvegen åpneg igjen 1. mars -24. Gangtrafikken vil igjen gå langs Arnsetvegen som tidligere. Deler av eksisterende gangvei langs riksvei 25 til busslommen, vil ha gruset overflate.

Det er viktig at alle kjørende holder fartsgrensen i Arnsetvegen og respekterer skiltet innkjøring forbudt til privat jordveg.