Bærekraftige arrangement

Kloden har en felles arbeidsplan i form av FNs bærekraftsmål. I tråd med disse har Hamar kommune som målsetting å redusere sine utslipp og sitt klimafotavtrykk med 55% innen 2030. Dersom alle bidrar i den store dugnaden kan vi sammen nå bærekraftsmålene og redusere utslippene.

Det skal være lett å leve miljøvennlig i Hamar. I tillegg til å mobilisere innbyggerne til å ta klimavennlige valg, skal kommunen og andre samfunnsaktører bidra til at innbyggerne tilbys varer og tjenester basert på ansvarlig produksjon og forbruk.

Ved alle arrangementer på Hamar bør det utvises miljøhensyn. Det betyr blant annet å ha søkelys på reduksjon og sortering av avfall, transport og utslipp, mat og matservering og fokusere på gjenbruk når det gjelder innkjøp og materialbruk.

Hamar kommune oppfordrer arrangører til minimum å sortere matavfall, plast og restavfall ved arrangementet.

Her er noen punkter for å oppnå grønnere arrangement:

Avfall og gjenbruk

•    Virksomheten skal ha som et mål om å bruke minst mulig engangsartikler til          matservering på arrangementet. Ved bruk av engangsartikler skal det etableres panteordning for mat- og drikkeemballasje, eller tilsvarende løsning som sikrer kildesortering og hindrer forsøpling av arrangementsområdet.

•    Det skal ikke praktiseres frislipp av ballonger, lykter, plastbasert konfetti og glitter, eller andre effektmaterialer som kan bidra til forsøpling.

•    Fysisk informasjons- og sponsormateriell skal minimeres. Materialet som benyttes skal være minst mulig miljøbelastende, og kunne gjenbrukes.

•    Arrangøren skal informere deltakerne om kildesorteringssystemet på arrangementet.

•    På midlertidige og etablerte arrangementsområder skal det være tilstrekkelig med avfallsbeholdere og jevnlig avfallstømming.

Transport

•    Arrangør skal gjennomføre tiltak som gjør det lettere for deltakerne å reise miljøvennlig til, fra og i løpet av arrangementet.

•    Arrangør skal vurdere muligheter for å redusere transportbehov for deltakerne.

•    Arrangør skal samarbeide med kollektivselskap og myndigheter i området om kollektivtransport til og fra arrangementet.

•    Det skal tilrettelegges for sykling til og fra arrangementet, og det skal være avsatt areal til sykkelparkering.

Mat/matservering

•    Arrangementet skal tilby:

-    minimum 10% av matmenyen skal være økologisk. Hvis det tilbys færre enn fem retter kan det alternativt legges vekt på økologiske ingredienser
-    minimum èn vegetarisk eller vegansk (plantebasert) matrett
-    minimum ett alternativ innen økologisk drikke

•    Lokale varer og leverandører skal prioriteres på arrangementet. «Lokalt» defineres som fylket eller tilstøtende fylker. 

•    Virksomheten skal unngå å selge eller benytte produkter som inneholder ikke-sertifisert palmeolje.

Flere tips om grønne arrangementer kan hentes på Miljøfyrtårnportalen 

Fjerning av avfall under og etter arrangementet er arrangørens ansvar. Ragn-Sells kan være behjelpelig med dette. Dette må avklares konkret for hvert arrangement og medfører en kostnad for arrangør.