Markedsføring

Fysiske reklameskilt

All fysiske reklame man ønsker å bruke for å synliggjøre arrangementet er søknadspliktige ihht Plan- og byggesaksloven. Vi viser til skiltvedtektene og søknadsskjema i kommunen, skilt og reklame

Det tillates ikke å feste plakater og klistremerker på faste installasjoner som master, avfallsbeholdere, skilt og skiltstolper, trær og lignende. Dette forbudet gjelder kommunal grunn i hele Hamar kommune og ikke bare for det arealet som man leier. 

Hamar kommune har 40 banneroppheng i byen. 

Bannerplass må søkes om til kommunen v/ vegforvalter, Simen Lein

Bannere må produseres selv. Pris for oppheng og nedtaking av banner er på kr 2000 pr stolpe og faktureres av kommunen.

Reklame langs veg

Midlertidig reklame langs offentlig veg er søknadspliktig, og må behandles etter retningslinjer for reklame og trafikkfare, se V323 Reklame og trafikkfare 

Reklame er søknadspliktig selv om reklamen ikke er på eiendommen til vegeier, så lenge reklamen er synlig fra vegen.

Søknad om reklame blir behandlet med hjemmel i Vegloven §33 eller §57, av vegeier.

Se også Søk om reklame langs veg 

Søknad om reklame må vise
•    hvor all reklame skal plasseres
•    hvordan reklamen skal settes opp/festes
•    hva slags innhold reklamen skal ha (tekst/bilde)
•    hvilket visuelt uttrykk reklamen vil vise (farger)

Vi oppfordrer alle til å markedsføre arrangementene på Hamar kommunes  Kulturkalender 

For tips om saker til hamar kommunes hjemmeside eller hamar kommunes sosiale medier, kontakt kommunikasjonsavdelingen