Politi og brannvesen

Innlandet politidistrikt

Dersom det skal avholdes offentlig arrangement, skal det søkes eller varsles politiet særskilt om dette.

Politilovens § 23. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted.

Den som vil holde et arrangement på sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette, senest 1 måned før arrangementet. Politiloven § 11 gjelder tilsvarende anvendelse. Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet. 

Politilovens § 24. Meldeplikt for allment tilgjengelig arrangement utenfor offentlig sted m.m 

Den som vil holde et arrangement som er tilgjengelig for allmenheten, må sende inn melding minimum 14 dager før arrangementet. Dette gjelder også om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden, eller avviklingen av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomster med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdene art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutninger. Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. For arrangement på helligdager mellom kl. 06.00 – 13.00 må det sendes søknad til politiet om dispensasjon fra lov om helligdagsfred.

Demonstrasjoner

Den som vil benytte offentlig sted til demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende, skal i god tid på forhånd gi politiet melding om dette, j.fr politilovens   § 11.
 

Her finner du søknadsskjema til Innlandet politidistrikt

Telefon til politiet: 02800

Hedmarken brannvesen

Branntiltak kreves ved store arrangementer.

§ 7. Tiltak ved store arrangementer Brann og eksplosjonsloven   

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

Kommunestyret selv kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten. Med god tid menes minimum 1 måned før arrangementet og ved enkelte arrangement så kan det være snakk om en lenger søknadsfrist.

Her finner du søknadsskjema til Hedmarken Brannvesen

Telefon til Hamar kommune brann og redning: 40007999

Melding om overnatting

Brannvesenet skal ha beskjed når det skal overnattes i skoler, forsamlingslokaler, idrettshaller eller andre bygninger som ikke er beregnet for overnatting.

Her melder du Hedmark Brannvesen om overnatting