Sikkerhet

Arrangøren er selv ansvarlig for sikkerheten ved eget arrangement. 

Uavhengig av størrelse på arrangementet, bør arrangøren gjøre en risikovurdering av arrangementet og vurdere risikoen og konsekvensen av uønskede hendelser. 

Politi/brannvesen/lege skal varsles ved ulykker og uønskede hendelser.

Ethvert større arrangement bør ha tenkt igjennom og klarlagt mulige uønskede hendelser med tilhørende sannsynlighet og konsekvens. Store arrangementer er komplekse virksomheter som krever grundig planlegging på mange plan.

Ved større arrangement med mer enn 3000 besøkende, skal det sendes inn sikkerhetsplan og ROS-analyse til Hamar kommune v/ Hans-Erik Gaare

Arrangører av større arrangement bør sette seg inn i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder for sikkerhet ved store arrangementer.
Veileder for sikkerhet ved store arrangementer - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Her behandles sikkerhet gjennom flere kapitler.

ROS - analyse 

Risiko og sårbarhet (ROS) er et utrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier. 

Risikoen uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensene av de uønskede hendelsene. 

Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. 

Hvorfor ROS - analyse? 
• For å styrke arrangementets risikostyring. Det betyr å identifisere og analysere risiko. 
• For å bevisstgjøre alle involverte i arrangementet om risiko og sårbarhet i arrangementet og motivere for nødvendig tiltak. 
• For å vurdere om ny teknologi eller teknikker skal tas i bruk, både i forhold til tekniske og menneskelige faktorer. 
• For å redusere uønskede hendelser, dersom den følges opp av konkrete forebyggende tiltak.

Vakthold 

Er det snakk om et offentlig arrangement må man vurdere om og når det skal settes opp vakthold. En redegjørelse for behov og omfang av vakthold må foreligge for å få godkjent offentlig arrangement av politiet. Vaktloven