Trafikk

Arrangementer på eller ved offentlig vei, parkeringsplasser m.m er søknadspliktige. 

Vegeier

Den som er eier av arealet som ønskes benyttet, må orienteres. Dette vil være Statens vegvesen for riksveger og europaveger, fylkeskommunene for fylkesveg, kommunen for kommunal veg eller andre private vegeiere. På vegkart kan du finne ut hva vegen er registrert som. Søk gatenavn og trykk på vegen i kartet. Gjelder arrangementet kun fylkesveg, kommunal veg eller privat veg, må søknad først rettes mot vegeier og politiet, og så eventuelt til Statens vegvesen ved behov for trafikkregulering.

Dersom arrangementet berører eller påvirker trafikken må det utarbeides en skiltplan og i noen tilfeller en arbeidsvarslingsplan for hvordan trafikken skal avvikles. Skilting og sperring av gater skal utføres av en skiltansvarlig med godkjent skiltkurs, I henhold til håndbok N301

Kommunalteknikk godkjenner skiltplaner på det som angår kommunale veger. Det må søkes om dette i Ledningsportalen(Geomatikk)

For arrangement i tilknytning til riks- og europaveger må det søkes Arrangement langs veg - Statens vegvesen

For arrangement i tilknytning til fylkesveger må det søkes Arrangementer-Innlandet fylkeskommune

For arrangement i tilknytning til kommunale veger må det søkes Hamar kommune v/ vegforvalter Simen Lein

Selv om gater blir avstengt for arrangement, skal det til enhver tid være fri adkomst for utrykningskjøretøyer. Med fri adkomst menes en kjørebredde på 4,0 meter.

Parkeringsplasser

Ved leie av parkeringsplasser må man kontakte arbeidsleder parkering i kommunen, Thor Emil Kvernevik