1. Virkeområde og eierforhold
Vedtektene gjelder for alle kommunale barnehager i Hamar kommune og inneholder generelle bestemmelser om drift og annen informasjon som gjelder forholdet mellom foreldrene og barnehagene.

Hamar kommune står ansvarlig for driften av alle kommunale barnehager.

2. Formål
Hamar kommunes barnehager drives i samsvar med § 1 i Formål i lov om barnehager. Barnehagene følger barnehagelovens bestemmelser, forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet og kommunale vedtak og planer.

3. Norm for barns lekeareal
Barnehagens leke- og oppholdsareal følger den veiledende normen i lov om barnehager som er 4 kvadratmeter per barn over 3 år innendørs og 5, 3 kvadratmeter for barn under 3 år. Lekearealet per barn fastsettes når barnehagene godkjennes. Den veiledende normen kan fravikes hvis bygningsmessige eller andre forhold taler for det. Som veiledende norm skal utearealet være om lag seks ganger så stort som oppholdsarealet inne.

4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et trygt og godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal bestå av 2 representanter for foreldre og 2 ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehageeier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Representantene for foreldrene og de ansatte velges for ett år ad gangen.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

5. Opptak
Kommunedirektørene er opptaksmyndighet. Kommunedirektøren kan videre delegere dette til andre i administrasjonen.

Barnehageopptaket er samordnet, og ett og samme søknadsskjema brukes for både kommunale og private barnehager. Det skal kun leveres en elektronisk søknad per barn.
Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Det er anledning til å søke barnehageplass utenom fristen til supplerende opptak.

Opptakskrets for de kommunale barnehagene er Hamar kommune. Hovedopptaket, etter 1. mars tildeles ledige plasser til barn med lovfestet rett. Det vil si barn som er

  • a) Bosatt i Hamar kommune ved oppstart i barnehage
  • b) Fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass og starte i barnehagen den måneden det fyller ett år 8jf. barnehageloven § 16)
  • c) Søker innen søknadsfristen 1. mars

Plassene tildeles i henhold til opptakskriteriene i punkt 7.
Opptaket avsluttes når alle barn med rett til plass etter § 16 i barnehageloven har fått tilbud om plass.

Etter 15. august tildeles ledige plasser til barn som

  • a) er bosatt i Hamar kommune ved oppstart i barnehage
  • b) ønsker oppstart innen utgangen av desember i søknadsåret
  • Plassene tildeles i henhold til opptakskriteriene i punkt 7.

Supplerende opptak:
Etter at barn med rett til barnehageplass har fått et tilbud gjennomfører Hamar kommune supplerende opptak til plasser som er eller blir ledige i løpet av året. Ledige plasser tildeles i henhold til opptakskriteriene i punkt 7.

Alle søknader sendes elektronisk via kommunes digitale portal. Det gjelder også søknad om bytte av barnehage og endring av oppholdstid.

Brukernes ønsker:
Brukernes prioriteringer skal tillegges stor vekt ved selve opptaket jf. barnehageloven § 16 første ledd. Plassene tildeles så langt det er mulig i tråd med ønsker om barnehage. Dersom det ikke er ledig plasser i de aktuelle barnehagene, tilbyr kommunen plass i en annen barnehage. Rett til plass i barnehage gjelder innen den kommunen barnet er bosatt i jf. § 16 i barnehageloven.

6. Opptakskriterier
Opptaksreglene gir opplysninger om rekkefølgen for tildeling av ledige barnehageplasser. Med unntak av barn med lovfestet prioritet tildeles plasser innenfor aldersgruppene under tre år og over tre år etter barnets fødselsdato. De eldste barna i hver gruppe tildeles plass først.

Etter søknadsfristen 1. mars tildeles først plasser til barn med lovfestet prioritet. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne, og barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4 – 12 og 4 – 4, annet og fjerde ledd, jf. lov om barnehage § 18.
Dokumentasjon fra hjelpetjenesten i kommunen (helsestasjon, PPT, barnevern, lege m.fl) vedlegges søknaden. Deretter tildeles plasser under like vilkår, der de eldste barna prioriteres.

7. Rett til å stå på søkerliste til sitt første ønske.
Søkere som ikke får sitt første ønske oppfylt, har rett til å bli satt på søkerlisten til denne barnehagen, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1477 om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 3 annet ledd. Det er mulig å stå på venteliste til flere barnehager etter man er tildelt barnehageplass. Retten til å bli satt på søkerliste gjelder uavhengig av om søker har akseptert den tilbudte barnehageplassen eller ikke.

8. Åpningstider
Ordinær åpningstid er 07:30 – 16:30 alle virkedager i året med unntak av fastsatte planleggingsdager. Barnehagene er stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagene åpen fra 07:30 – 12:00.

Barnehagene har 6 planleggingsdager i løpet av året. Disse dagene er barnehagene stengt.

Planleggingsdagene legges til skolens elevfridager i den grad det er mulig.

9. Ferie
Barn i barnehagen skal ha minimum 4 uker ferie hvert år, derav 3 uker i løpet av skolens sommerferie jf. skoleruta. Styrer for barnehagen sørger for at foreldrene i god tid melder fra i hvilket tidsrom barnet skal ha ferie.

Barnehagene er feriestengt to uker i slutten av juli. Konkrete uker informeres det om årlig så snart skoleruta foreligger senest oktober måned.

10. Oppsigelse
Barnehageplassen kan sies opp med en måneds varsel fra den 1. eller den 15. i måneden.

Dersom oppsigelse mottas etter 15. mars, må plassen betales ut barnehageåret.
Ved flytting ut av kommunen kan barnet beholde plassen ut desember måned høsthalvåret og frem til barnehageårets slutt i vårhalvåret. Ved særlige grunner kan det søkes om unntak. Søknad sendes Opplæring og oppvekst.

11. Betalingsbetingelser
Foreldrebetaling løper fra startdato i vedtaksbrevet og til barnet begynner på skolen eller barnehageplassen sies opp. Foreldrebetalingen er forskuddsvis.
Maksimalprisen for opphold i barnehage fastsettes av Stortinget hvert år. Hamar kommune følger Stortingets vedtak.

Den årlige foreldrebetalingen fordeles over 11 måneder. Fratrekk for pålagt ferie tas ut samlet. Juli måned er derfor betalingsfri. Det gis ikke fratrekk fra ferie utover dette.
Matpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen.

Ved bytte av barnehage innad i kommunale barnehager kan oppsigelsesfristen fravikes, og foreldrene betaler kun for en plass per barn.

Ved sykdom hos barnet gir fravær under en måned ikke rett til redusert betaling. Det kan søkes om redusert betaling for fravær ved sykdom utover en måned. Søknad sendes styrer i barnehagen, og dokumentasjon fra lege må vedlegges.

Betaling skal skje månedlig. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. For purringer sendt tidligst 14 dager etter at kravet er forfalt kan det ilegges purregebyr.

Ved eventuelle endringer i barnehagestruktur og rehabilitering av barnehager vil de som blir berørt få videreført tilbudet i en annen barnehage.

12. Reduksjon i foreldrebetaling
Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetaling. Foreldre må søke hvert år.
Hamar kommune behandler søknader om redusert foreldrebetaling etter de nasjonale reglene for moderasjonsordninger i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

13. Internkontroll
Barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at kravene i lov om barnehager med forskrift følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, jf. barnehageloven § 9.

14. Forsikring
Hamar kommune har tegnet kollektiv ulykkesforsikring for alle barn som går i kommunale barnehager.

Forsikringen dekker skader ved ulykker som rammer mens barna oppholder seg i barnehagen, på utflukter, reiser og lignende som er arrangert av barnehagen. Forsikringen omfatter også barna på direkte vei til og fra barnehagen. Forsikringen gjelder bare personskade, og ikke skade på personlige eiendeler som for eksempel klær, vogner eller leker. Ansvarsforhold for skader som oppstår utover dette, avgjøres ved lov om skadeserstatning.

15. Klage
Enkeltvedtak fattet i samsvar med vedtektene kan påklages. Klagen fremsettes for kommunen. Klageinstans er Hamar kommunes særskilte klagenemd.

Følgende vedtak kan påklages:
a) vedtak om avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptaket, jf. saksbehandlingsforskriften § 6 første ledd første punktum
b) ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 eller 2 ved hovedopptaket, jf. saksbehandlingsforskriften § 6 første ledd første punktum
c) vedtak om avslag på søknad om lovfestet prioritet etter barnehageloven § 16, jf. saksbehandlingsforskriften § 6 første ledd første punktum

16. Ikrafttredelse
Vedtektene er vedtatt av kommunestyret 21.12.22 og trer i kraft 01.02.23.