Priser for 2024:

1. Boliger og fritidsboliger - byggesaksgebyr

 • Første boenhet: 31 000 kroner 
 • Boenhet nr. 2: 15 500 kroner 
 • Boenhet nr. 3 - 10: 12 500 kroner  
 • Boenhet nr. 11 - 20: 6 200 kroner
 • Boenhet nr. 21 - oppover:  3 100 kroner
   
 • For tinglyste studentboliger betales 75 % av gebyret fra og med 2. boenhet   
   
 • Tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold til Norsk Standard er gebyrfritt inntil det stilles krav om passivhusnivå i lovgivningen.     
 • For småhusbebyggelse er etablering av solcellepanel på takflate, der det ligger på takflaten, og det ikke må søkes om dispensasjon, gebyrfritt.                


2. Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging
- byggesaksgebyr

 • 2a. Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal i hovedetg. Grunnbeløp - inntil 15 m²: 4 100 kroner
 • 2a. Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal i hovedetg. 16 - 200 m² - pr. m²: 135 kroner
 • 2a. Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal i hovedetg. 201 - 600 m² - pr. m²: 115 kroner    
 • 2a. Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal i hovedetg. Alt over 600 m² - pr. m²: 85 kroner 
 • 2b. For igangsettelse betales det gebyr pr. stk: 5 400 kroner  
 • Ved bruksendring og ombygging betales 75 % av satsene etter 2 a, ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i bolig, betales 25 % av satsen etter 2a, men minimum grunnbeløpet i pkt. 2a.
 • 2 d. Ved bruksendring uten ombygging og riving betales 25 % av satsen etter 2a, men minimum grunnbeløpet i pkt. 2a
 • 2 e. Ved bruksendring til bolig betales det gebyr pr. boenhet etter 1a, med gebyrsats etter boenhet nr. 2, og trapping etter 1a.
 • 2 f. Driftsbygninger, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal inntil 1000 m2 - maks. 25 000 kroner.
 • 2 g. Driftsbygninger, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruks- areal over 1000 m2 - maks. 30 000 kroner.       
 • 2 h. Riving med avfallsplan: 5 400 kroner. 
 • 2 i. Riving uten avfallsplan: 2 700 kroner.


3. Arealuavhengige tiltak

 • 3 a. Arealuavhengige tiltak på bolig-fritids- og landbrukseiendom:info: 2 700 kroner.
 • 3 b. Arealuavhengige tiltak på annen eiendom:info: 9 100 kroner.   
 • 3 c. Skorstein og ildsteder: 915 kroner.    


4. Søknad om dispensasjon og søknad om fravik TEK

 • 4 a. Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling. Gjelder også deling. Det betales et gebyr pr. dispensasjon, med 50 % reduksjon fra dispensasjon nr.2: 17 200 kroner     
 • 4 b. Søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling. Gjelder også deling. Det betales et gebyr pr. dispensasjon, med 50 % reduksjon fra dispensasjon nr. 2: 9 800 kroner  
 • 4 c. Søknad om fravik/avvik fra TEK etter PBL §31-2. Det betales ett gebyr pr. fravik/avvik, med 50 % reduksjon fra fravik/avvik nr. 2: 3 300 kroner  


5. Søknad om deling av eiendom

 • 5 a. Søknad om deling av eiendom i samsvar med vedtatt planinfo: 8 800 kroner.
 • 5 b. Søknad om deling av eiendom uten plan, eller ikke i samsvar med vedtatt planinfo: 15 600 kroner.
 • 5 c. Søknad om deling av eiendom- arealoverføring mm.info: 3 750 kroner.


6. Diverse gebyrer

 • Forhåndskonferanse (50% av gebyret godskrives ved behandling av søknad): 4 500 kroner.
 • Skriftlig forhåndsvurdering: 2 300 kroner.
 • Ved avslag på søknad betales 100 % av satsene etter 2a, min. grunnbeløp punkt 2a.    
 • Ved søknad om endring av tillatelse, tilbaketrekking av ubehandlet søknad, tilbaketrekking av ferdigattest/brukstillatelse, og reviderte søknader som krever ny behandling, betales 25 % satsene for gjeldende kontroll, men minimum grunnbeløpet i punkt 2a.
 • Ved mangelfull søknad, ved andre gangs utsendelse av brev/e-post vedr. samme mangel, betales: 1 400 kroner.
 • Ved pålegg betales 2 x grunnbeløpet etter pkt. 2a. (Benyttes overtredelsesgebyr, betales vanlig gebyr (iht SAK §16-1)).
 • Ulovlig byggearbeid (ulovlig igangsetting): Der det i ettertid sendes inn en søknad for ulovlig igangsatte eller fullførte tiltak, betales vanlig gebyr av sakstypen med et tillegg på 50% av fullt saksbehandlingsgebyr.
 • Søknad om godkjenning som selvbygger i tiltaksklasse 1: 5 200 kroner.
 • Urimelig høyt gebyr: Fagansvarlig kan fastsette et passende gebyr.
 • Frikjøpsordning for bygging av parkeringsplass: Det betales pr. plass. 181 700 kroner.