Priser for 2023

Boliger og fritidsboliger - byggesaksgebyr

 • 1 a. Første boenhet: 30 000 kroner 
 • 1 a. Boenhet nr. 2: 15 000 kroner 
 • 1 a. Boenhet 3- 10: 12 000 kroner  
 • 1 a. Boenhet 11- 20: 6 000 kroner
 • 1 a. Boenhet 21- oppover:  3 000 kroner
 • 1 a. Boliger og fritidsboligerinfo: Tillatelse til tiltak
 • 1 a. For tinglyste studentboliger betales 75 % av gebyret fra og med 2. boenhet   
 • 1b. Tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold til Norsk Standard, inntil det stilles krav om passivhusnivå i lovgivningen, er gebyrfritt.     
 • 1c. For småhusbebyggelse er etablering av solcellepanel på takflate, der det ligger på takflaten, og det ikke må søkes om dispensasjon, gebyrfritt.                

Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging
- byggesaksgebyr

 • 2 a. Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal i hovedetg. Grunnbeløp - inntil 15 m: 3 900 kroner
 • 2 a. Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal i hovedetg. 16 - 200 m² - pr. m²: 130 kroner
 • 2 a. Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal i hovedetg. 201 - 600 m² - pr. m²: 110 kroner    
 • 2 a. Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal i hovedetg. Alt over 600 m² - pr. m²: 80 kroner 
 • 2 b. For igangsettelse betales det gebyr pr. stk: 5 200 kroner  
 • 2 c. Ved bruksendring og ombygging betales 75 % av satsene etter 2 a, ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i bolig, betales 25 % av satsen etter 2a, men minimum grunnbeløpet i pkt 2a
 • 2 d. Ved bruksendring uten ombygging og riving betales 25 % av satsen etter 2a, men minimum grunnbeløpet i pkt 2a
 • 2 e. Ved bruksendring til bolig betales det gebyr pr. boenhet etter 1a, med gebyrsats etter boenhet nr. 2, og trapping etter 1a
 • 2 f. Driftsbygninger, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal inntil 1000 m2 - maks. 25 000 kroner
 • 2 g. Driftsbygninger, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruks- areal over 1000 m2- maks. 30 000 kroner       
 • 2 h. Riving med avfallsplan: 5 200 kroner  
 • 2 i. Riving uten avfallsplan: 2 600 kroner

Arealuavhengige tiltak

 • 3 a. Arealuavhengige tiltak på bolig-fritids- og landbrukseiendom:info: 2 600 kroner  
 • 3 b. Arealuavhengige tiltak på annen eiendom:info: 8 700 kroner    
 • 3 c. Skorstein og ildsteder: 880 kroner     

Søknad om dispensasjon og søknad om fravik TEK

 • 4 a. Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling. Gjelder også deling. Det betales et gebyr pr. dispensasjon, med 50 % reduksjon fra dispensasjon nr.2: 16 500 kroner     
 • 4 b. Søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling. Gjelder også deling. Det betales et gebyr pr. dispensasjon, med 50 % reduksjon fra dispensasjon nr.2: 9 400 kroner  
 • 4 c. Søknad om fravik/avvik fra TEK etter PBL §31-2. Det betales ett gebyr pr. fravik/avvik, med 50% reduksjon fra fravik/avvik nr.2: 3 100 kroner  

Søknad om deling av eiendom

 • 5 a. Søknad om deling av eiendom i samsvar med vedtatt planinfo: 8 500 kroner  
 • 5 b. Søknad om deling av eiendom uten plan, eller ikke i samsvar med vedtatt planinfo: 15 000 kroner 
 • 5 c. Søknad om deling av eiendom- arealoverføring mm.info: 3 600 kroner  


Diverse gebyrer

 • 2 j. Forhåndskonferanse (50% av gebyret godskrives ved behandling av søknad): 4 100 kroner  
 • 2 k. Skriftlig forhåndsvurdering: 2 100 kroner 
 • 6 a. Ved avslag på søknad betales 75 % av satsene etter 2a, min. grunnbeløp punkt 2a: 0 kroner     
 • 6 b.Ved søknad om endring av tillatelse, tilbaketrekking av ubehandlet søknad, tilbaketrekking av ferdigattest/brukstillatelse, og reviderte søknader som krever ny behandling, betales 25 % satsene for: 0 kroner  
 • 6 c. Ved mangelfull søknad, ved andre gangs utsendelse av brev/e-post vedr samme mangel, betales: 1 100 kroner  
 • 6 d. Ved pålegg betales 2 x grunnbeløpet etter pkt. 2a.: 0 kroner. (Benyttes overtredelsesgebyr, betales vanlig gebyr (iht SAK §16-1))
 • 6 e. Ulovlig byggearbeid (ulovlig igangsetting) : 0 kroner. (Der det i ettertid sendes inn en søknad for ulovlig igangsatte eller fullførte tiltak, betales vanlig gebyr av sakstypen med et tillegg på 50% av fullt saksbehandlingsgebyr.)
 • 7. Søknad om godkjenning som selvbygger i tiltaksklasse 1: 5 000 kroner 
 • 8. Urimelig høyt gebyr: Fagansvarlig kan fastsette et passende gebyr.
 • 9. Frikjøpsordning for bygging av parkeringsplass: Det betales pr. plass. 181 700 kroner.