Grunnlaget for fakturering av kommunale avgifter, er satser som kommunestyret vedtar hvert år. Dette gjelder for 2024:

Faktureringsadresse:
Hamar kommune, økonomiavdelingen
Postboks 4063
2306 Hamar

Besøksadresse:
Hamar rådhus, økonomiavdelingen, 2.etg.
Vangsveien 51

Bankgirokonto:

  • 1800.16.70723 (innbetalinger uten kid.nr.)

Utsendelse:
Fakturaer m/ betalingsblanketter sendes vanligvis ut 3 uker før betalingsfrist

Betalingsfrist:
2 uker

Forfallsdato for kommunale årsavgifter:
Forfall 21. hver måned, alternativt 4 fakturaer per år med forfall 21. mars, 21. mai, 21. august og 21. november. (Du kan selv velge fakturahyppighet via Min Side.)
Ved fakturabeløp under 1000,- kroner, faktureres det kun en gang årlig.

Ved for sen betaling:

  • Morarente kommunale krav (Beregnes hvert halvår) og er pr 1.7.2023: 11,85 %.
  • Følger styringsrenten (til nasjonalbudsjettet) og skal ligge minst 8,0 % over denne.
  • Forsinkelsesrente arbeidsgiveravgift: 11,85 %. 
  • Forsinkelsesrente forskuddstrekk: 11,85 %. 
  • Purregebyr pr. 01.01.2024: 35,00 kroner.
  • Ved ikke innfridd betaling for opphold i barnehage og/eller SFO med 2 måneder, kan alle plasser sies opp fra kommunens side med umiddelbar virkning.

Rettsgebyr:  

  • Rettsgebyr: kr 1 277,00 kroner,-  

Det tas ikke betaling for kopier og elektronisk oversendelse som faller under kommunens opplysningsplikt knyttet til lovverk. 

Rådmannen gis fullmakt til å justere prisingen når resultatet vil virke urimelig.

Elektronisk faktura
Alle kommuner er forpliktet til å kreve faktura elektronisk fra leverandører.
Hamar kommune krever derfor at alle våre leverandører leverer elektronisk faktura i EHF-format.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta justeringer av prislista så langt dette ikke er av prinsipiell betydning.