Grunnlaget for fakturering av kommunale avgifter, er satser som kommunestyret vedtar hvert år.

Faktureringsadresse:
Hamar kommune, økonomiavdelingen
Postboks 4063
2306 Hamar

Besøksadresse:
Hamar rådhus, økonomiavdelingen, 2.etg.
Vangsveien 51

Bankgirokonto:

  • 1800.16.70723 (innbetalinger uten kid.nr.)

Utsendelse:
Fakturaer m/ betalingsblanketter sendes vanligvis ut 3 uker før betalingsfrist

Betalingsfrist:
2 uker

Forfallsdato for kommunale årsavgifter:
21. mars, 21. mai, 21. august og 21. november
Ved fakturabeløp under 1000,- kroner faktureres det kun en gang årlig.

Ved for sen betaling:

  • Morarente kommunale krav (Beregnes hvert halvår) og er pr 1.1.2020: 8,0 %
  • Følger styringsrenten (til nasjonalbudsjettet) og skal ligge minst 8,0% over denne.
  • Forsinkelsesrente arbeidsgiveravgift: 8,5 %
  • Forsinkelsesrente forskuddstrekk: 8,5 %
  • Purregebyr: 35,00 kroner. Kan bli endret etter vedtatt statsbudsjett for 2022.
  • Ved ikke innfridd betaling for opphold i barnehage og/eller SFO med 2 måneder, kan alle plasser sies
    opp fra kommunens side med umiddelbar virkning.

Rettsgebyr:  
Rettsgebyr: kr 1 223,00 kroner,-  Gebyr for utleggsbegjæring = Rettsgebyr x 1,85 = 3 681,50 kroner

Det tas ikke betaling for kopier og elektronisk oversendelse som faller under kommunens opplysningsplikt
knyttet til lovverk. 

Rådmannen gis fullmakt til å justere prisingen når resultatet vil virke urimelig.

Elektronisk faktura
Alle kommuner er forpliktet til å kreve faktura elektronisk fra leverandører.
Hamar kommune krever derfor at alle våre leverandører leverer elektronisk faktura i EHF-format.