Barnevernet skal vurdere om barnet har behov for tiltak når:

  • barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har et særlig behov for hjelpetiltak 
  • det er alvorlige mangler med den daglige omsorgen barnet får, eller alvorlige mangler ved den personlige kontakt og trygghet som barn trenger 
  • foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring 
  • barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet 
  • det er overveiende sannsynlighet for at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet 
  • en ungdom er involvert i vedvarende eller gjentatt kriminalitet, vedvarende misbruk av rusmidler eller på annen måte lever på en slik måte at helse og utvikling står i fare. 


Hjelpetiltak
Barnevernet skal velge tiltak utfra hva barnet trenger. Noen hjelpetiltak er direkte knyttet til barnet, mens andre retter seg mot foreldre.

De fleste hjelpetiltak er frivillige. Noen tiltak kan Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker pålegge foreldre, som for eksempel barnehageplass eller tilsyn i hjemmet.

Barn som ikke får tilstrekkelig omsorg fra sine foreldre, får enten tilbud om fosterhjem, plass i institusjon eller oppfølging i egen bolig. Disse tiltakene kan barnevernet gjennomføre med samtykke fra foreldre, eller etter vedtak fra fylkesnemnda.   

Det er Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som gjør vedtak om omsorgsovertakelse. Omsorgsovertakelse skal ikke gjennomføres hvis barnevernet kan skape tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak.