Planen opphever og erstatter følgende planer:

  • Kommunedelplan for sentrum (1995) – oppheves i sin helhet
  • Kommunedelplan for strandsonen (2003) – oppheves i sin helhet
  • Kommunedelplan for sørøstre bydeler (2007) – oppheves i sin helhet
  • Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (2011) – oppheves for de delene som ligger innenfor sentrumsplanområdet.
  • Kommuneplanens arealdel (2018) – oppheves for de delene som ligger innenfor sentrumsplanområdet.

Vi takker for alle bidrag i planprosessen. Innkomne uttalelser er vurdert, og endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene (merknadsdokument).

Det er ikke klageadgang på kommunedelplaner. Vedtatt plan er straks bindende for framtidig arealbruk, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.

Se plandokumentene

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig i kommunens planregister Arealplaner.no.

Vi anbefaler også at du gjør deg kjent med planen via fortellingskartet og 3D-modellen som du finner på sentrumsplanens nettside: www.hamar.kommune.no/sentrumsplan  

Kontaktpersoner for planen er:

Helge Prestrud, epost: helge.prestrud@hamar.kommune.no
Tone Wabakken, epost: tone.wabakken@hamar.kommune.no