Vi takker for bidrag i planprosessen. Innkomne uttalelser er vurdert og eventuelle endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.

Plandokumentene er tilgjengelig via kommunens planregister Arealplaner.no.

Formålet med planen

Planen er en del av reguleringsplan for Heggvin næringspark i Løten planID 3412_165. Formålet i planen er å sikker utbygging av kryss på rv.25, og veg og gang- og sykkelveg opp langs fv. 227 inn til Heggvin næringspark i Hamar.

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefrist er 26.03.23.

Klage sendes elektronisk til postmottak@hamar.kommune.no

Klage kan også sendes skriftlig til Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål kan rettes til oddny.gudmundsdottir@hamar.kommune.no

Heggvin