Vi takker for bidrag i planprosessen. Innkomne uttalelser er vurdert og eventuelle endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene. 

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. 

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller via kommunens planregister Arealplaner.no 

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefrist er 22.01.23.

Klage sendes elektronisk til postmottak@hamar.kommune.no 
Klage kan også sendes skriftlig til Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler på e-post marthe.haave@hamar.kommune.no