Reidun Hov ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark) har intervjuet 60 pasienter i livets siste fase. Et av temaene som kom fram var ønsket om å få snakke om det som var viktig for dem. Hun har, sammen med Åsa Serholt Jensen, gjennomført et treårig prosjekt med opplæring i forhåndssamtaler av ansatte i syv kommuner i Innlandet (Hedmark).

I intervjuet kan du lese hva Frogners datter og forsker Reidun Hov sier om forhåndssamtaler og om det å være pårørende.

Her kan du lese hele artikkelen i Vårt Land (pdf). (422KB)

Forhåndssamtaler

Forhåndssamtaler er samtaler mellom pasient og helsepersonell (og gjerne pårørende) om behov og ønsker, nå og i tiden fremover. Hva er viktig for deg nå som livet er blitt annerledes? Er et sentralt spørsmål. Forhåndssamtaler kan gjøre verdier tydeligere for den som er syk og hjelpe helsepersonell å ta gode beslutninger.

Ting som tas opp kan være hvordan en ønsker å dø, hvem man ønsker å ha rundt seg, redsler en har, hva som gir livet mening og hvem som tar avgjørelser når en er så syk at det er vanskelig å gjøre det selv. Forhåndssamtaler er viktig også for de rundt den som er syk. Det handler også om å ivareta livets eksistensielle sider. 

Du kan lese mer om forhåndssamtaler på Helsenorge sine sider.

Flere deltakende kommuner i Innlandet

Prosjekt om forhåndssamtaler har pågått i tre år og har vært et samarbeid mellom syv kommuner i Innlandet. Prosjektet har vært ledet av Åsa Serholt Jensen ved Utviklingssenteret med Reidun Hov som veileder. Sistnevnte har doktorgrad i omsorg og lindrende behandling for døende pasienter. Sammen har de jobbet med kompetanseheving, prosessveiledning og for at forhåndssamtaler skal tas i bruk i tjenestene. Prosjektet er godt forankret i ledelsen hos de deltakende kommunene og vil videreføres i daglig praksis.

Utviklingssenteret ønsker å videreføre tilbud om opplæring og kan kontaktes ved ønsker om veiledning og informasjon.

Utviklingssenterets hjemmeside 

Tilbud i Hamar kommune

Marthe-Lill Solstad er kreftkoordinator i Hamar kommune. Gjennom prosjektet har hun og kollegaer fra institusjoner og hjemmetjenesten deltatt på kurs og brukt kunnskapen i samtaler med pasienter i livets siste fase.

Pasienter får invitasjon til forhåndssamtale med forslag over hva en kan snakke om. Det er ulikt hvordan de reagerer i en slik situasjon men mange takker ja til slike samtaler. Helsepersonell kan også vegre seg for å ta initiativ til samtalene fordi de føler at de tar håpet vekk fra pasienten. Derfor er opplæring i forhåndssamtaler viktig. 

Viktig arbeid

Vigdis Galaaen, kommunalsjef helse og omsorg i Hamar kommune, er imponert over det gode arbeidet som er gjort i forhold til forhåndssamtaler. Vi kan så lett si at døden er en del av livet. Det er selvfølgelig riktig, men oppmerksomheten på denne delen av livet er viktig, vanskelig og ofte vanskjøttet. Og i et historisk perspektiv har oppmerksomheten rundt livets avslutning vært preget av ulike forståelser og kulturer. Å møte mennesker med respekt, med utgangspunkt i det som er viktig for den enkelte, er alltid viktig og om mulig, særlig viktig rundt temaet døden.

Arbeidet med innføring av forhåndssamtaler er et tiltak som letter, sikrer og ikke minst tar utgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Vi bærer alle på noe usagt og ugjort, kanskje forhåndssamtaler kan være det viktige forløsende?

Faglig råd fra Helsedirektoratet

I desember 2023 kom det nasjonale faglige råd om bruk av forhåndssamtaler. Samtalene skal:

  • være frivillige
  • gis til pasienter med forventet kort levetid
  • ivareta det fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle
  • være lagt opp slik at man kan ha med seg pårørende

På Helsedirektoratet kan du lese mer om forhåndssamtaler og planlegging ved begrenset forventet levetid.