Tallene er i hovedsak hentet fra SSBs Kostra-database; tall for 2022. Det er i tillegg hentet statistikk fra kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

Kommunebarometerets sektorer

Kommunebarometeret sine 12 sektorer er vektet med forskjellige prosentandel i totalen. Områdene Grunnskole og Pleie og omsorg er de tyngste og veier hver 20 % av den totale vekten i barometeret, mens de øvrige sektorene veier fra 2,5 til 10 %. 

Sektorene er:

 • Grunnskole
 • Pleie og omsorg
 • Barnevern
 • Barnehage
 • Helse
 • Sosialtjenesten
 • Kultur
 • Klima og natur
 • Saksbehandling
 • Vann og avløp
 • Økonomi
 • Kostnadsnivå

Hver sektor er igjen delt opp i nøkkeltall for mange forhold.

Se hele kommunebarometeret på Kommunal rapports nettsider

Sektoren Skole 

Denne har i alt 19 nøkkeltall, og det er summen av disse nøkkeltallene som har gitt Hamar kommune en 4. plass i årets kommunebarometer. 

Under sektoren Skole blir kommunene målt på følgende parametere:

 • Snitt grunnskolepoeng, siste fire år
 • Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste år
 • Andel elever som har fullført og bestått videregående innen fem år
 • Andel elever på laveste mestringsnivå, 5. trinn, snitt siste fire år
 • Andel elever på laveste mestringsnivå, 8. trinn, snitt siste fire år
 • Andel elever på laveste mestringsnivå, 9. trinn, snitt siste fire år
 • Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7. trinn
 • Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10. trinn
 • Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 1.-7. trinn
 • Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 8.-10. trinn
 • Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år
   

Hamar fortsatt på toppen i Kommunebarometeret