Bybygging er spesielt viktig i krevende tider. Byjubileet gir mulighet til å feire byens kvaliteter og legge grunnlaget for ny, bærekraftig byvekst. 

Osmund Kaldheims framlegg for politikere og ledere i Hamar kommune (PDF, 5MB)

Forslaget til Handlings- og økonomiplan 2024-2027 presentert som film:

 

Lenke til Framsikt med Handlings- og økonomiplan 2024-2027

NB! Høring i perioden 6. desember - 19. desember

Forord

Byjubileet bygges på to bærebjelker for å glede dagens innbyggere og målrettet bidra til økt tilflytting. Den myke delen handler om opplevelser og aktiviteter for innbyggere og besøkende. Det blir arrangementer og fest for store og små gjennom hele året.

I tillegg settes det av midler til rullering av kommuneplanen. Den mer konkrete delen handler om oppgradering av bygg, byrom og byfunksjoner. Byjubileet brukes til investering i nye bygg som regionalt historiesenter på Domkirkeodden, nødvendig rehabilitering av Ankerskogen svømmehall, tilskudd til utstyr og apparater i barnehager og skoler og rehabilitering av historiske bygg.

Bærekraftig byutvikling er avgjørende for å møte nødvendigheten av klimatilpasset utvikling, og ønsket om flere innbyggere og arbeidsplasser. Byutvikling krever både grunnleggende investeringer som Espern bru, infrastruktur på Ingeberg og nødvendig fornying av vann- og avløpsledninger. I tillegg foreslås første fase av opprusting av Mjøsfronten gjennomført i 2024 og 2025.

Trygg fremtid for barn og unge krever at alt vi gjør i dag skal være bra for innbyggerne i tiårene fremover. For å sikre alle plass i barnehage foreslås 60 flere plasser ved Hempa barnehage og byggestart for ny barnehage på Ridabu høsten 2024.

Tilstandsrapporten for skolen viste gjennomgående gode resultater og høy trivsel. Men en del av de yngste barna har svakere lese og skriveferdigheter enn ønsket. Derfor foreslå en ekstrainnsats i form av et nytt tilbud – Supersommer – for å gi et kult tilbud om sommeren for å styrke leseferdighetene. I tillegg videreføres ekstra innsats for barn og unge med ekstra utfordringer gjennom bl.a. Ung16. 

Nå blir vi mange flere eldre i hele landet og konkurransen om arbeidskraft øker. Hamar kommune har hittil lykkes godt med å tiltrekke og beholde kvalifisert helsepersonell, men i 2023 har også Hamar merket mangelen på helsepersonell.

Kommunedirektøren foreslår en pilot med økt grunnbemanning ved flere sykehjemsavdelinger for å undersøke om flere ansatte på vakt sammen med ny oppgavefordeling, endret turnus, velferdsteknologi og økt kompetanse kan gi bedre arbeidsforhold for ansatte og bedre tilbud til beboerne. 

En bærekraftig økonomi for Hamar tilsier at vi ikke kan fortsette å bruke mer enn sammenlignbare kommuner på driften av kommunale tjenester. For å frigjøre ressurser til nødvendige investeringer foreslås en gradvis nedjustering av driftsrammene. Samtidig foreslås midler avsatt til investering i barnehage, skoler og omsorgsboliger. 

Den største utfordringen i 2024 blir å gjennomføre vedtatte tiltak. 

Hamar, 15. november 2023
Osmund Kaldheim
Kommunedirektør


Handlings- og økonomiplan 2024-2027 skal politisk behandles og vedtak gjøres i kommunestyret 20. desember 2023.