Ny teknologi og et stadig mer digitalt samfunn øker mengden lagrede data. Å forvalte data har blitt en viktig oppgave for de fleste virksomheter. De globale IT-gigantene som Facebook, Apple og Google er tydelige eksempler på dette. Disse aktørene er i ferd med å skaffe seg en betydelig maktposisjon, og de bygger ikke nødvendigvis sin virksomhet på personvernhensyn, bærekraft eller demokratiske prinsipper. Offentlig sektor har derfor en viktig rolle i å bygge digitale infrastrukturer og forvalte digital informasjon om samfunnet. 

Data som ressurs

Data er en verdifull ressurs for det offentlige. Data kan gjøre det mulig å utvikle bedre tjenester, effektivisere offentlig forvaltning og øke verdiskapingen i næringslivet. Det er særlig viktig å utnytte data som ressurs fordi offentlig sektor kan forvente mindre økonomisk handlingsrom i framtida og må tenke nytt rundt tjenesteproduksjon.

Tjenesteproduksjonen i kommunen skaper enorme mengder data. Data ligger i tradisjonelle fagsystem som arkiv eller pasientjournaler, og det samles i dag også data fra ulike typer sensorer, som digitale vannmålere eller smarte søppelbøtter. Disse dataene kan brukes til å brukertilpasse tjenestene, til å kommunisere med innbyggerne, til å følge opp tjenestekvaliteten og til ulike styringsformål.

- Den teknologiske utviklingen gir oss som kommune nye muligheter, men det gir også innbyggerne våre nye forventninger til oss, sier Ellen Snartum. Snartum er smartby-sjef i Hamar kommune og prosjektleder for storsatsingen som nå har fått 12 millioner kroner av Innovasjon Norge. 

Bakgrunnen for Hamars satsning 

«Smart Data» springer ut fra kommunenes samarbeid med Hias om digitale vannmålere. 

- En kartlegging av markedet for vannmålere og et pilotprosjekt i Lismarka bekreftet behovet for en løsning som håndterer vannmålerdata på en sikker og fleksibel måte, og som gjør det mulig å nyttiggjøre seg av dataene på andre områder, forteller Morten Finborud, direktør Hias IKS. 

«Smart Data»-prosjektet vil bruke data fra digitale vannmålere som pilot i utviklingen, men løsningen skal fungere også for andre typer data og gjøre det mulig å koble disse sammen med hverandre. 

Smart Data gir muligheter

Mulighetene er store dersom kommune-Norge lykkes med å forvalte data på en målrettet og god måte. Det ligger høye ambisjoner for det offentlige Norge i blant annet stortingsmeldingen «Data som ressurs». Samtidig mangler kommunene gjerne kompetanse om data og har generelt lav bevissthet om at data er en verdifull ressurs som kan utnyttes bedre. 

- Norske kommuner trenger et stort løft og strategisk satsning. Kommunene må få bedre oversikt over egne data, øke og sikre kvaliteten på dataene og utvikle løsninger for å overføre data mellom ulike systemer på en sikker måte, sier Edvard Lysne, direktør i Hedmark IKT.  

Hedmark IKT har gjennom sine syv eierkommuner god innsikt i utfordringene kommunene står overfor på dette området og er en viktig partner i prosjektet. 

Prosjektet «Smart Data» skal utvikle en løsning for datahåndtering som skal fungere for alle typer data og for alle kommuner i landet. Men som i alle innovasjonsprosjekter vet man ikke helt hvordan denne løsningen vil se ut enda. 

Framdrift med Innovasjonspartnerskap

Først våren 2022 vil konkurransen lyses ut, og «Smart Data»-prosjektet vil inngå kontrakt med en eller flere bedrifter. Selve utviklingen vil gå over ett til to år. I utviklingsfasen vil nye løsninger, tjenester, teknologier eller produkter verifiseres i tett samarbeid mellom bedriftene og den offentlige aktøren.

Når løsningen er ferdig utviklet, kan den offentlige aktøren kjøpe den uten ny konkurranse. For Smart Data-prosjektet vil dette bli tidligst i 2023.