Når du skal starte arbeidet med en reguleringsplan, må du først ha et oppstartsmøte med oss. Hensikten med planinitiativet og oppstartsmøtet, er å

  • legge til rette for en effektiv og forutsigbar planprosess
  • avklare viktige forutsetninger for planarbeidet så tidlig som mulig
  • få en raskere saksbehandling og et bedre sluttresultat


Hvem kan bestille oppstartsmøte?

Du må være plankonsulent for å bestille et oppstartsmøte og sende inn planinitiativ på vegne av en privat forslagsstiller.


Bestille oppstartsmøte og lage planinitiativ

Du som er plankonsulent, må sørge for at planinitiativet oppfyller minimumskravene i forskrift om behandling av private forslag til reguleringsplan. Initiativet må blant annet beskrive forslaget, hvilke virkninger det har på omgivelsene og hvordan forslaget ditt er påvirket av de overordnede planene og reguleringene som gjelder for området. For å sikre at du sender inn nødvendig informasjon, har vi laget et skjema som du må fylle ut.

Last opp skjema for å lage et planitiativ
Ferdig utfylt skjema sender du til postmottak@hamar.kommune.no


Etter at du har sendt inn planinitiativet

Når du har sendt inn planinitiativet, går vi gjennom det tverrfaglig hos oss. Dersom det er mangelfullt, kontakter vi deg slik at du kan rette det før vi har oppstartsmøte. Vi kontakter deg for å avtale møtetidspunkt. Møtet vil normalt være på rådhuset mellom klokka 8:00 - 15:30. Det vil vare fra 1,5 til 2 timer avhengig av hvilke problemstillinger vi må drøfte. Det tar inntil fire uker fra vi mottar planinitiativet til vi gjennomfører møtet.


Gjennomføre oppstartsmøtet

Fagkyndig plankonsulent skal alltid delta på oppstartsmøtet, mens forslagsstilleren kan delta. En representant fra Arealplanavdelingen i kommunen leder møtet. I tillegg vil representanter fra andre aktuelle fagområder hos oss møte ved behov. 
 
I oppstartsmøtet skal vi behandle alle temaene som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget. Vi viser til kravene i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 2.
 
Kommunen skriver referat fra oppstartsmøtet, som vi sender til den private plankonsulenten innen rimelig tid etter møtet. Forslagsstilleren skal godkjenne referatet.