Ja, det er mulig. Opplæringsloven § 2-11 åpner for at elever kan søke permisjon fra undervisningen i inntil 2 uker – 10 skoledager. Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri. 

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon. 

Søknad om permisjon/fri mer enn to uker avslås. Hvis foreldrene likevel tar eleven ut av skolen, regnes dette som ulovlig fravær, jfr. Opplæringslovens § 2.1 siste avsnitt.

Søknad om ekstra fri

  • Logg inn med ID-porten.
  • Klikk på «Søknader» under elevens navn.
  • Velg «Permisjonssøknad».
  • Skriv inn datoer i «Fra og med» og «Til og med»
  • Skriv inn begrunnelse for fraværet i «Begrunnelse og plan…»
  • Klikk på Send.

Ta kontakt med skolen dersom dere ikke får søkt om fri på denne måten.